Open Procurement Albania

“Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Neki Libohova” nr.70 kod GIS 5061, 5063” (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Neki Libohova” nr.70 kod GIS 5061, 5063” (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-93544-04-20-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 465 318,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-04-2021
Last date of Submitted Documents 04-05-2021
Tender Held Date 04-05-2021
No. of Bidders
Bidders “TAULANT” SHPK
A.V.E CONSULTING & LAND&CO
ARKIMADE & SPAHERA
ERALD-G
G B Civil Engineering
HE & SK 11
INSTITUTI DEKLIADA – ALB
INSITUTI I KONSUL. NE NDERT. “IKN”
NOVATECH STUDIO
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G B Civil Engineering
 • The winning bid ALL without vat 1 970 990,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1970990
  Contract date 16-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 168 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Ka marrë përgjigje në datë 26.05.2021 me Vendimin e KPP-së, Nr.899/1 Protokolli
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “TAULANT” SHPK
  2. BOE A.V.E CONSULTING & LAND&CO
  3. BOE ARKIMADE & SPAHERA
  4. Operatori ekonomik ERALD-G
  5. Operatori Ekonomik G B Civil Engineering
  6. Operatori Ekonomik HE & SK 11
  7. Operatori Ekonomik INSTITUTI DEKLIADA – ALB
  8. Operatori Ekonomik INSITUTI I KONSUL. NE NDERT. “IKN”
  9. Operatori Ekonomik NOVATECH STUDIO
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Operatori Ekonomik G B Civil Engineering, Vlera: 1’970'990 lekë pa TVSH.
  2. Operatori Ekonomik INSITUTI I KONSUL. NE NDERT. “IKN”, Vlera: : 2’144’827 lekë pa TVSH.
  3. Operatori Ekonomik ERALD-G, Vlera: 2’400’000 lekë pa TVSH.
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, të dokumentacionit të dërguar nga operatori ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi :
  1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “IKN” SHPK. për procedurën e prokurimit “E kufizuar - Marrëveshje Kuadër në Kuadër të Procesit të Rindërtimit” Loti 1 me objekt “Mbikëqyrje, Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Neki Libohova” nr.70 kod GIS 5061, 5063”, me Nr. REF-93544-04-20-2021, me fond limit: 2,465,318 (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e treqind e tetëmbëdhjetë) lekë, zhvilluar me datë 04.05.2021 Ora 1000, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Durrёs.
  2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
  3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
  4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G B Civil Engineering viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G B Civil Engineering viti 2014
  Monitor treasury transaction for G B Civil Engineering viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G B Civil Engineering viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-93544-04-20-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 90 datë 8 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 97 datë 24 Qershor 2021
  Appeals and Decisions of the PPA

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data