Open Procurement Albania

Loti 7: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksionin e kopeshtit “Ahmet Zogu”, (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Loti 7: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksionin e kopeshtit “Ahmet Zogu”, (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-94211-04-28-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 688 914,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-04-2021
Last date of Submitted Documents 10-05-2021
Tender Held Date 10-05-2021
No. of Bidders
Bidders “ERALD-G’’
G B CIVIL ENGINEERING,
” HYDRO-ENG CONSULTING
IMES –D
“INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK
“ ZENIT & CO”SHPK
“A.SH. Engineering” shpk
“HE & SK 11” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 551875.22
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 551875.22
  Contract date 16-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “A.SH. Engineering”sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nuk eshte sipas rekomandimit te bere nga APP me nr. 5585prot., date 25.07.2017 dhe VKM-se nr. 354, date 11.05.2016 Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “ERALD-G’’
  2. Operatori ekonomik G B CIVIL ENGINEERING,
  3. Operatori Ekonomik ” HYDRO-ENG CONSULTING
  4. Operatori Ekonomik IMES –D
  5. Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
  6. Operatori Ekonomik “ ZENIT & CO”SHPK
  7. Operatori Ekonomik “A.SH. Engineering”shpk
  8. Operatori Ekonomik “HE & SK 11” sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. ZENIT&CO” shpk, Vlera 661,358 lekë pa TVSH
  2. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” shpk, Vlera: : 688,000 lekë pa TVSH
  3. “A.SH. Engineering”sh.p.k, Vlera: 548,000 lekë pa TVSH
  4. “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k, Vlera: 551,875,22 lekë pa TVSH ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kamëz REF-94211-04-28-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 15 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 96 datë 23 Qershor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data