Open Procurement Albania

Loti 5: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksionin e shkolles 9 vjeçare “Kamza e Re” (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Loti 5: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksionin e shkolles 9 vjeçare “Kamza e Re” (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-94207-04-28-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 872 213,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-04-2021
Last date of Submitted Documents 10-05-2021
Tender Held Date 10-05-2021
No. of Bidders
Bidders “ERALD-G’’
G B CIVIL ENGINEERING,
” HYDRO-ENG CONSULTING & BN PROJECT & “INVICTUS” Shpk
IMES –D
“INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
“ ZENIT & CO”SHPK
“A.SH. Engineering”shpk
“LAND & CO” shpk & “DRICONS”shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “LAND & CO” shpk - “DRICONS”shpk
 • The winning bid ALL without vat 731741.85
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 731741.85
  Contract date 15-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “A.SH. Engineering”sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nuk eshte sipas rekomandimit te bere nga APP me nr. 5585prot., date 25.07.2017 dhe VKM-se nr. 354, date 11.05.2016 Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “ERALD-G’’
  2. Operatori ekonomik G B CIVIL ENGINEERING,
  3. B.O.E.” HYDRO-ENG CONSULTING & BN PROJECT & “INVICTUS” Shpk
  4. Operatori Ekonomik IMES –D
  5. Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
  6. Operatori Ekonomik “ ZENIT & CO”SHPK
  7. Operatori Ekonomik “A.SH. Engineering”shpk
  8. BOE “LAND & CO” shpk & “DRICONS”shpk ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. BOE “LAND & CO” shpk & “DRICONS”shpk, Vlera: 731,741,85 lekë pa TVSH
  2. ZENIT&CO” shpk, Vlera 837,325 lekë pa TVSH
  3. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” shpk, Vlera: : 872,000 lekë pa TVSH
  4. “A.SH. Engineering”sh.p.k, Vlera: 693,800 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “LAND & CO” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “LAND & CO” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “LAND & CO” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “LAND & CO” shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kamëz REF-94207-04-28-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 15 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 96 datë 23 Qershor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data