Open Procurement Albania

Loti 2: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rindertimi i çerdhes “Kamzë (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Loti 2: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rindertimi i çerdhes “Kamzë (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-94201-04-28-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 847 248,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-04-2021
Last date of Submitted Documents 10-05-2021
Tender Held Date 10-05-2021
No. of Bidders
Bidders DRICONS SHPK & LAND & CO
“A.SH. Engineering “SHPK
“ERALD-G’’
G B CIVIL ENGINEERING,
HYDRO-ENG CONSULTING & BN PROJECT & INVICTUS SHPK
IMES –D
“INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
“ ZENIT & CO”SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Zenit 06 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 773 052,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 773052.47
  Contract date 15-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” shpk, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nuk eshte sipas rekomandimit te bere nga APP me nr. 5585prot., date 25.07.2017 dhe VKM-se nr. 354, date 11.05.2016 Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim
  2. “A.SH. Engineering”sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nuk eshte sipas rekomandimit te bere nga APP me nr. 5585prot., date 25.07.2017 dhe VKM-se nr. 354, date 11.05.2016 Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE DRICONS SHPK & LAND & CO
  2. Operatori Ekonomik “A.SH. Engineering “SHPK
  3. Operatori Ekonomik “ERALD-G’’
  4. Operatori ekonomik G B CIVIL ENGINEERING,
  5. B.O.E.” HYDRO-ENG CONSULTING & BN PROJECT & INVICTUS SHPK
  6. Operatori Ekonomik IMES –D
  7. Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
  8. Operatori Ekonomik “ ZENIT & CO”SHPK
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “ZENIT&CO”shpk, Vlera: 773,052 lekë pa TVSH
  2. BOE “DRICONS “SHPK & “LAND & CO “, Vlera 773,952 lekë pa TVSH
  3. “A.SH. Engineering”sh.p.k, Vlera: : 673, 950 lekë pa TVSH
  4. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” shpk , Vlera: 847,000 lekë pa TVSH
  5. BOE HYDRO-ENG CONSULTING” & BN PROJECT & INVICTUS SHPK; Vlera: 682,035,02 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Zenit 06 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Zenit 06 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Zenit 06 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Zenit 06 SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kamëz REF-94201-04-28-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 15 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 96 datë 23 Qershor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data