Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve te ndertimit per objektin, Rindertimi i Shkolles 9 Vjecare ‘’Vellezerit Masha’’, Mazhe e Vogel , Njesia Administrative Bubq, Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Krujë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kruje
Tender object Mbikqyrja e punimeve te ndertimit per objektin, Rindertimi i Shkolles 9 Vjecare ‘’Vellezerit Masha’’, Mazhe e Vogel , Njesia Administrative Bubq, Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’. (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 1.Operatorin ekonomik: ’’Engineering Consulting Group ‘’ sh.p.k
2. Operatorin ekonomik: “ HMK CONSULTING’’ sh.p.k
3. Operatorin ekonomik: ’’ NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k
4. Operatorin ekonomik:-‘’ERALD –G ” sh.p.k
5.Operatori Ekonomik- “INSTITUTI DEKLIADA -ALB sh.p.k
6.Operatori ekonomik-‘’NET-GROUP’’sh.p.k
Reference No. REF-94472-05-04-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 932 589,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-05-2021
Last date of Submitted Documents 17-05-2021
Tender Held Date 17-05-2021
No. of Bidders
Bidders ’’Engineering Consulting Group ‘’ sh.p.k
“ HMK CONSULTING’’ sh.p.k
’’ NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k
‘’ERALD –G ” sh.p.k
“INSTITUTI DEKLIADA -ALB sh.p.k
‘’NET-GROUP’’sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ERALD-G SHPK
 • The winning bid ALL without vat 822334.81
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 818799
  Contract date 02-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “Engineering Consulting Group ‘’ sh.p.k’’
  2. Operatori ekonomik ‘’HMK CONSULTING’’ sh.p.k
  3. Operatori Ekonomik ’’ NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k
  4. Operatori Ekonomik ‘’ERALD –G ” sh.p.k
  5. Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA - ALB”SHPK
  6. Operatori Ekonomik ‘’NET-GROUP’’ sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Engineering Consulting Group ‘’ sh.p.k’’, Vlera 818799 lekë pa TVSH
  2. ’’ NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k, Vlera: 818880 lekë pa TVSH
  3. ‘’ERALD –G ” sh.p.k, Vlera: 818799 lekë pa TVSH
  4. ‘’NET-GROUP’’ sh.p.k, Vlera: 822334.81 lekë pa TVSH ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Krujë REF-94472-05-04-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 15 Qershor 2021
  Buletini i Posaçëm Nr. 97 datë 24 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 108 datë 9 Korrik 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data