Open Procurement Albania

“HARTIMIN E PROJEKTIT TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/ PERSHATESE TE NEVOJSHME PER KTHIMIN E STRUKTURES SE OBJEKTEVE QE JANE KLASIFIKUAR SI OBJEKTE ME DEMTIME TE MEDHA STRUKTURORE OSE DEMTIME SHUME TE RENDA JOSTRUKTURORE NE BASHKINE LEZHE”. Programi i Rindertimit

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhe
Tender object “HARTIMIN E PROJEKTIT TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/ PERSHATESE TE NEVOJSHME PER KTHIMIN E STRUKTURES SE OBJEKTEVE QE JANE KLASIFIKUAR SI OBJEKTE ME DEMTIME TE MEDHA STRUKTURORE OSE DEMTIME SHUME TE RENDA JOSTRUKTURORE NE BASHKINE LEZHE”. Programi i Rindertimit
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1- Operatori Ekonomik “A&E ENGINEERING” Shpk
2- Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” Shpk
3- Operatori Ekonomik “NET-GROUP”Shpk
Reference No. REF-94803-05-06-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 11 823 500,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-05-2021
Last date of Submitted Documents 17-05-2021
Tender Held Date 17-05-2021
No. of Bidders
Bidders 1. “A&E ENGINEERING” Shpk
2. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” Shpk
3. “NET-GROUP”Shpk
4. “PNI-2001” SHPK & “G&K” SHPK & “ARCHISPACE” SHPK & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000” SHPK
5. “STUDIO SERVICES K–SA” Shpk & “GRAMA” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NET-GROUP
 • The winning bid ALL without vat 11 468 795,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 11468795
  Contract date 24-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “A & E ENGINEERING” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ka qenë pjesëmarrës në fazen e dyte të procedurës së minikonkurimit te sipercituar, pasi nuk eshte paraqitur sipas fteses per oferte ne daten dhe oren e caktuar, prane AK-se dhe per rrjedhoje nuk ka dorezuar, propozmin teknik dhe ekonomik nga ana e ketij Operatori Ekonomik.
  2. “PNI-2001” SHPK & “G&K” SHPK & “ARCHISPACE” SHPK & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000” SHPK, për këto arsye:
  - nuk ka ngarkuar ne SPE sigurimin e ofertes sipas shtojces 5, te kërkuar ne Kriteret e Vecanta te kualifikimit parashikuar kjo ne piken1/c.
  3. “STUDIO SERVICES K–SA” Shpk & “GRAMA” Shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka ngarkuar ne SPE sigurimin e ofertes sipas shtojces 5, te kërkuar ne Kriteret e Vecanta te kualifikimit parashikuar kjo ne piken1/c.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “A&E ENGINEERING” Shpk
  2. Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK
  3. Operatori Ekonomik ‘’NET-GROUP’’ sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK, Vlera: 11705265 lekë pa TVSH
  2. ‘’NET-GROUP’’ sh.p.k, Vlera: 11468795 lekë pa TVSH ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Lezhë REF-94803-05-06-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 97 datë 24 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 101 datë 29 Qershor 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data