Open Procurement Albania

Hartimi i studimprojektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto - Romanos - Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Hartimi i studimprojektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto - Romanos - Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit. (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-94911-05-08-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 87 006 741,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 10-05-2021
Last date of Submitted Documents 20-05-2021
Tender Held Date 20-05-2021
No. of Bidders
Bidders A & E ENGINEERING sh.p.k
GJEOKONSULT & CO
GR ALBANIA
HE & SK 11 & MCE
ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS
INSTITUTI DEKLIADA – ALB
INVICTUS+ANGERBA & TOWER
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INVICTUS - ANGERBA - TOWER
 • The winning bid ALL without vat 82 145 534,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 82145534
  Contract date 22-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Ka marrë përgjigje në datë 11.06.2021 me Vendimin e KPP-së, Nr.274/1 Protokolli.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. A & E ENGINEERING sh.p.k, për këto arsye:
  - oferta ekonomike 65’000’000 lekë rezulton mëposhtë se 74’577’207 vlerë minimale e dokumentacionit teknik për fazat 2-5 e përllogaritur nga grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike (termat e references) si dhe përllogaritjen e fondit limit për proçeduren e prokurimit me objekt: “Hartimi i studimprojektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto - Romanos - Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit”, sipas urdherit nr. 253, date 19.04.2021, bazuar në VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.
  2. GJEOKONSULT & CO, për këto arsye:
  - oferta ekonomike 49’000’000 lekë rezulton mëposhtë se 74’577’207 vlerë minimale e dokumentacionit teknik për fazat 2-5 e përllogaritur nga grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike (termat e references) si dhe përllogaritjen e fondit limit për proçeduren e prokurimit me objekt: “Hartimi i studimprojektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto - Romanos - Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit”, sipas urdherit nr. 253, date 19.04.2021, bazuar në VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.
  3. GR ALBANIA, për këto arsye:
  - oferta ekonomike 68’000’000 lekë rezulton mëposhtë se 74’577’207 vlerë minimale e dokumentacionit teknik për fazat 2-5 e përllogaritur nga grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike (termat e references) si dhe përllogaritjen e fondit limit për proceduren e prokurimit me objekt: “Hartimi i studimprojektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto - Romanos - Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit”, sipas urdherit nr. 253, date 19.04.2021, bazuar në VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”
  4. HE & SK 11 & MCE, për këto arsye:
  - oferta ekonomike 65’000’000 lekë rezulton mëposhtë se 74’577’207 vlerë minimale e dokumentacionit teknik për fazat 2-5 e përllogaritur nga grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike (termat e references) si dhe përllogaritjen e fondit limit për proceduren e prokurimit me objekt: “Hartimi i studimprojektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto - Romanos - Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit”, sipas urdherit nr. 253, date 19.04.2021, bazuar në VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.
  5. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS, për këto arsye:
  - oferta ekonomike 57’025’000 lekë rezulton mëposhtë se 74’577’207 vlerë minimale e dokumentacionit teknik për fazat 2-5 e përllogaritur nga grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike (termat e references) si dhe përllogaritjen e fondit limit për proceduren e prokurimit me objekt: “Hartimi i studimprojektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto - Romanos - Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit”, sipas urdherit nr. 253, date 19.04.2021, bazuar në VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik A & E ENGINEERING sh.p.k
  2. Operatori ekonomik GJEOKONSULT & CO
  3. Operatori Ekonomik GR ALBANIA
  4. BOE HE & SK 11 & MCE
  5. Operatori Ekonomik ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS
  6. Operatori Ekonomik INSTITUTI DEKLIADA – ALB
  7. BOE INVICTUS+ANGERBA & TOWER
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. A & E ENGINEERING sh.p.k, Vlera 65’000’000 lekë pa TVSH
  2. GJEOKONSULT & CO, Vlera: 49’000’000 lekë pa TVSH
  3. GR ALBANIA , Vlera: 68’000’000 lekë pa TVSH
  4. BOE HE & SK 11 & MCE, Vlera: 65’000’000 lekë pa TVSH
  5. INSTITUTI DEKLIADA – ALB, Vlera: 77’432’100 leke pa TVSH
  6. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS, Vlera: 57’025’000
  7. BOE INVICTUS & ANGERBA & TOWER, Vlera: 82’145’534
  ________________________________________________________________________________

  Pas shqyrtimit paraprak të ankesave dhe të dokumentacionit të dërguar nga ankimuesit dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi:
  1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik ”Instituti Dekliada - ALB” SHPK për procedurën e prokurimit ““E kufizuar - Marrëveshje Kuadër në Kuadër të Procesit të Rindërtimit”, me objekt “Hartimi i studim-projektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto - Romanos - Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit”, me nr. REF-94911-05-08-2021, me fond limit 87,006,741 lekë (pa TVSH), zhvilluar nga autoriteti kontraktor, Bashkia Durrës.
  2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik ”Gjeokonsult & Co” SHPK për procedurën e prokurimit të sipërcituar.
  3. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
  4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë.
  5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2014
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for TOWER viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TOWER viti 2014
  Monitor treasury transaction for TOWER viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TOWER viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-94911-05-08-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 94 datë 17 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 103 datë 2 Korrik 2021
  Appeals and Decisions of the PPA

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data