Open Procurement Albania

Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: Rikonstruksioni i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Territorin e Bashkise Lezhe (Loti II). (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhe
Tender object Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: Rikonstruksioni i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Territorin e Bashkise Lezhe (Loti II). (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
- Operatori Ekonomik “MCE” Shpk, me Nuis L72203065K
- Operatori Ekonomik “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk, me Nuis L71305518R
Reference No. REF-96189-05-21-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 415 686,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-05-2021
Last date of Submitted Documents 03-06-2021
Tender Held Date 03-06-2021
No. of Bidders
Bidders “MCE” Shpk
“NOVATECH STUDIO” Shpk
“STUDIO SERVICES K – SA” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MCE
 • The winning bid ALL without vat 1 400 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1415686
  Contract date 03-08-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “NOVATECH STUDIO” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson piken 2.3.5 mbi disponimin e 1 (nje) Inxhinier Mjedisi, ne stafin mbeshtetes, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion (diploma dhe kontrata pune) qe provon disponimin e ketij inxhinieri.
  - nuk ploteson piken 2.3.6 mbi disponimin e 1 (nje) eksperti zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, pasi OE ka paraqitur ne SPE kontrate individuale pune me Z. Naim Baci e lidhur me date 01.17.2020 per nje afat 12 mujor, por nga verifikimi ne listpagesat e shoqerise rezulton se ky punonjes nuk figuron i deklaruar. KVO veren se OE ka shkelur dispozitat e punes ose kontrata e paraqitur eshte fiktive dhe nuk mund te merret parasysh duke mos permbushur kete kriter.
  - nuk ploteson piken 2.3.7 mbi disponimin e certifikates per sistemin e menaxhimit dhe sigurise se shendetit ne pune “BS OHSAS 18001:2007”, pasi nga verifikimi ne SPE rezulton se OE ka paraqitur certefikate BS ISO 39001:2012 per “sistemin e menaxhimit te sigurise ne trafikun rrugor”. KVO veren se ky dokument i paraqitur nga OE nuk ka lidhje me objektin e prokurimit dhe kerkesat e pikes 2.3.7 te DST
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk
  2. Operatori Ekonomik “MCE” Shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “MCE” Shpk, Vlera 1400000 lekë pa TVSH
  2. “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk, Vlera: 1415000 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Lezhë REF-96189-05-21-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 15 Qershor 2021
  Buletini i Posaçëm Nr. 114 datë 26 Korrik 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 118 datë 06 Gusht 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data