Open Procurement Albania

“Shembja e njesive individuale te banimit te pabanueshme, te demtuara nga termeti i dates 26.11.2019 dhe transportimi i materialeve te dala nga shembja e tyre”. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhe
Tender object “Shembja e njesive individuale te banimit te pabanueshme, te demtuara nga termeti i dates 26.11.2019 dhe transportimi i materialeve te dala nga shembja e tyre”. (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1- Operatori Ekonomik “ALESIO-2014” Shpk
2- Bashkimi i Operatorive Ekonomik “Ante-Group” Shpk & “Ferro Beton & Construction Co” Shpk
Reference No. REF-97324-06-03-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 76 433 448,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 04-06-2021
Last date of Submitted Documents 14-06-2021
Tender Held Date 14-06-2021
No. of Bidders
Bidders “ALESIO-2014” Shpk
“Ante-Group” Shpk & “Ferro Beton & Construction Co” Shpk
“SIRETA 2 F” Shpk
“VELLEZERIT HYSA” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALESIO - 2014
 • The winning bid ALL without vat 75467882.2
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 75467882
  Contract date 12-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “SIRETA 2 F” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ka ngarkuar ne SPE sigurimin e ofertes sipas shtojces 5, te kërkuar ne Kriteret e Vecanta te kualifikimit parashikuar kjo ne piken 1/c.
  - Disa nga kontratat individuale te punes te paraqitura, nuk jane te rregullta nga pikpamja formale ne formen e shkruar, pasi nuk ato nuk permbajne elementet minimal te nje kontrate individuale pune
  2. “VELLEZERIT HYSA” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ka ngarkuar ne SPE sigurimin e ofertes sipas shtojces 5, te kërkuar ne Kriteret e Vecanta te kualifikimit parashikuar kjo ne piken 1/c
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “ALESIO-2014” Shpk
  2. BOE “Ante-Group” Shpk & “Ferro Beton & Construction Co” Shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “ALESIO-2014” Shpk, Vlera 75467882.2 lekë pa TVSH
  2. “Ante-Group” Shpk & “Ferro Beton & Construction Co” Shpk, Vlera: 76284530.2 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Lezhë REF-97324-06-03-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 107 datë 8 Korrik 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 110 datë 14 Korrik 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data