Open Procurement Albania

Mbikeqyrja e punimeve per "Godinen ne rrugen Jordan Misja, Tirane, ne kuader te procesit te rindertimit" (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
Tender object Mbikeqyrja e punimeve per "Godinen ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit).
Reference No. REF-93915-04-24-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 893 617,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-04-2021
Last date of Submitted Documents 06-05-2021
Tender Held Date 06-05-2021
No. of Bidders 7
Bidders Faza e pare : Faza e përzgjedhjes se Operatorëve Ekonomikë:

1.”ARENA MK” SH.P.K
2. “TAULANT” SH.P.K
3. “NET-GROUP”
4. “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” SH.P.K
5. “A&E ENEGINEERING” SH.P.K
6. “STUDIO SERVICES K-SA” SH.P.K
7. “NOVATECH STUDIO” SH.P.K

Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk është me pikë.

Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:

1.”ARENA MK” SH.P.K
2. “TAULANT” SH.P.K
3. “NET-GROUP” .
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TAULANT SHPK
 • The winning bid ALL without vat 3 504 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4204800
  Contract date 11-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1 “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” SH.P.K
  Për kapacitetin teknik: pika 2.3.3 Arkitekti nuk ka Liçencë profesionale individuale në mbikqyrje dhe kolaudim punime zbatimi si dhe nuk rezulton ne licencen e shoqerise.
  Për kapacitetin teknik: pika 2.3.1 Nuk ka pune te ngjashme me objektin e prokurimit.

  2. “A&E ENEGINEERING” SH.P.K
  Për kapacitetin teknik: pika 2.3.4 Inxhinieri i ndërtimit nuk figuron në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Shtator, Tetor, Nëntor 2020 dhjetor 2020 dhe janar 2021

  3. “STUDIO SERVICES K-SA” SH.P.K
  Për kapacitetin teknik: pika 2.3.2. Liçenca Profesionale e Shoqërisë, për realizimin e punimeve, objekt i kontrates, të lëshuar nga autoritetet përkatëse Shtetërore, në kategoritë: PUNIME SPECIALE NDËRTIMI: Shoqëria nuk ka pikën NS 13 në Liçencën Profesionale.
  Për kapacitetin teknik: pika 2.3.3 Inxhinieri i ndërtimit nuk figuron në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Shtator, Tetor, Nëntor 2020.
  Për kapacitetin teknik: pika 2.3.3 Arkitekti nuk ka Liçencë profesionale individuale në mbikqyrje dhe kolaudim punime zbatimi.
  Për kapacitetin teknik: pika 2.3.4 Inxhinieri i ndërtimit nuk ka Liçencë profesionale individuale në mbikqyrje dhe kolaudim punime zbatimi.

  4. “NOVATECH STUDIO” SH.P.K
  Seksioni 3, pika 4.1, Faza 1, nuk ka paraqitur oferte referuese Për kapacitetin teknik: pika 2.3.3 dhe pika 2.3.4 ka një inxhinier ndërtimi nga dy të kërkuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres REF-93915-04-24-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 94 datë 17 Qershor 2021
 • Formulari i njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër
 • Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data