Open Procurement Albania

Loti II: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit).
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1) Operatori ekonomik “Agri Construction” shpk
2) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk & “2T” shpk
3) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Egeu Stone” shpk & “Alb Tiefbau” shpk
4) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk
5) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Igroup” shpk & “Inerti” shpk
6) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Everest” shpk
7) Operatori ekonomik “Llazo” shpk
8) Operatori ekonomik “PE-VLA-KU” shpk
Reference No. REF-92420-04-07-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-04-2021
Last date of Submitted Documents 19-04-2021
Tender Held Date 19-04-2021
No. of Bidders
Bidders 1.Operatori ekonomik “Agri Construction” shpk
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk & “2T” shpk
3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Egeu Stone” shpk & “Alb Tiefbau” shpk
4. Operatori ekonomik “Elda-Vl” shpk
5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk
6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Igroup” shpk & “Inerti” shpk
7. Operatori ekonomik “Junik” shpk
8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Everest” shpk
9. Operatori ekonomik “Llazo” shpk
10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Nika” shpk & “Pepa Group” shpk
11. Operatori ekonomik “PE-VLA-KU” shpk
12. Operatori ekonomik “Salillari” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PE-VLA-KU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 91 000 500,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 91000500
  Contract date 09-08-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date jo më shumë se 4 (katër) vjet
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Elda-Vl” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë tekniko-ligjor, të kërkuar sipas DST
  2. “Junik” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka deklaruar se disponon 3 (tre) mjete Gazogjen, çka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9, ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të disponojë 3 (tre) copë Gazogjen”
  - nuk është paraqitur Kontrata noteriale e qerasë, çka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9, gërma ”b”.
  3. “Nika” shpk & “Pepa Group” shpk, për këto arsye:
  - nuk është përcaktuar marrja përsipër e punimeve sipas pikave të licensës rrjedhimisht nuk përcaktohet se cili operator ekonomik pjesë e bashkimit duhet të dorëzojë Çertifikatën ISO 50001-2011.
  - nuk plotëson të gërmën “b” të pikës 9 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); d) siguracion mjeti, (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme)” pasi nga 3 mjete autovincë të kërkuar, autovinci me targë SH3984E rezulton pa Çertifikatë për transport mallrash brenda vendit.
  4. “Salillari” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson piken 9 të kapacitetit teknik të Dokumenteva Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës....” pasi per mjetet kamion te kerkuara me kapacitet 5-7 ton, jane deklaruar dhe paraqitur dokumentacion per mjetet me targe AA186PR si dhe AA576RY te cilet rezultojne me kapacitet mbajtes mbi mbi 7 ton perkatesisht 7.7 dhe 7.3 ton.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “Agri Construction” shpk
  2. BOE “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk & “2T” shpk
  3. BOE “Egeu Stone” shpk & “Alb Tiefbau” shpk
  4. BOE “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk
  5. BOE “Igroup” shpk & “Inerti” shpk
  6. BOE “Kacdedja” shpk & “Everest” shpk
  7. Operatori ekonomik “Llazo” shpk
  8. Operatori ekonomik “PE-VLA-KU” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Agri Construction” shpk, Vlera 91763714 lekë pa TVSH
  2. “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk, Vlera: 91007958 lekë pa TVSH
  3. “PE-VLA-KU” shpk, Vlera: 91,000,500 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-92420-04-07-2021
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 118 datë 06 Gusht 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.141 datë 22Shtator2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data