Open Procurement Albania

Loti VI: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit).
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1) Operatori ekonomik “Agri Construction” shpk
2) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk & “2T” shpk
3) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Egeu Stone” shpk & “Alb Tiefbau” shpk
4) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk
5) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Igroup” shpk & “Inerti” shpk
6) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Everest” shpk
7) Operatori ekonomik “Llazo” shpk
8) Operatori ekonomik “PE-VLA-KU” shpk
Reference No. REF-92420-04-07-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-04-2021
Last date of Submitted Documents 19-04-2021
Tender Held Date 19-04-2021
No. of Bidders
Bidders 1.Operatori ekonomik “Agri Construction” shpk
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk & “2T” shpk
3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Egeu Stone” shpk & “Alb Tiefbau” shpk
4. Operatori ekonomik “Elda-Vl” shpk
5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk
6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Igroup” shpk & “Inerti” shpk
7. Operatori ekonomik “Junik” shpk
8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Everest” shpk
9. Operatori ekonomik “Llazo” shpk
10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Nika” shpk & “Pepa Group” shpk
11. Operatori ekonomik “PE-VLA-KU” shpk
12. Operatori ekonomik “Salillari” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Igroup” shpk - “Inerti (nipti - K21622001M) ” shpk
 • The winning bid ALL without vat 114 406 649,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 114406649
  Contract date 09-08-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date jo më shumë se 4 (katër) vjet
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “PE-VLA-KU” shpk, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik nuk arrin pikët maksimale.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “Agri Construction” shpk
  2. BOE “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk & “2T” shpk
  3. BOE “Egeu Stone” shpk & “Alb Tiefbau” shpk
  4. BOE “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk
  5. BOE “Igroup” shpk & “Inerti” shpk
  6. BOE “Kacdedja” shpk & “Everest” shpk
  7. Operatori ekonomik “Llazo” shpk
  8. Operatori ekonomik “PE-VLA-KU” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Igroup” shpk & “Inerti” shpk, Vlera 114406649 lekë pa TVSH
  2. “PE-VLA-KU” shpk, Vlera: 114407000 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Inerti (nipti - K21622001M) ” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Inerti (nipti - K21622001M) ” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Inerti (nipti - K21622001M) ” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Inerti (nipti - K21622001M) ” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-92420-04-07-2021
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 118 datë 06 Gusht 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.141 datë 22Shtator2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data