Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti II “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 1.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Taulant” shpk & “Abkons” shpk
2. Operatori ekonomik “A&E Engineering” shpk
3.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Tower” shpk & “Dricons” shpk
4.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Zenit & Co” shpk & “Derbi- E” shpk & “ZetaKonsult” shpk.
Reference No. REF-92423-04-07-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-04-2021
Last date of Submitted Documents 19-04-2021
Tender Held Date 19-04-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Taulant” shpk & “Abkons” shpk
2. Operatori ekonomik “A&E Engineering” shpk
3.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Tower” shpk & “Dricons” shpk
4.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Zenit & Co” shpk & “Derbi- E” shpk & “ZetaKonsult” shpk.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Taulant” shpk - “Abkons’’ shpk
 • The winning bid ALL without vat 1 600 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1920000
  Contract date 09-08-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date jo më shumë se 4 (katër) vjet.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “Taulant” shpk & “Abkons” shpk
  2. Operatori ekonomik “A&E Engineering” shpk
  3. BOE “Tower” shpk & “Dricons” shpk
  4. BOE “Zenit & Co” shpk & “Derbi-E” shpk & “ZetaKonsult”
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “A&E Engineering” shpk, Vlera 1610500 lekë pa TVSH
  2. “Zenit & Co” shpk & “Derbi-E” shpk & “Zeta Konsult” shpk, Vlera: 1615500 lekë pa TVSH
  3. “Taulant” shpk & “Abkons’’ shpk, Vlera: 1600000 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Taulant” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Taulant” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Taulant” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Taulant” shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-92423-04-07-2021
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.127 datë 24 Gusht 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.149 datë 12 Tetor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data