Open Procurement Albania

“Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, për 13 (trembëdhjetë) pallate” (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia e Tiranë
Tender object Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore (Programi i Rindërtimit)
Burimi i Financimit: Fonde të vena në dispozicion sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 129, datë 03.03.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Tiranë”; VKB Nr. 51, datë 06.04.2021 “Për një shtesë dhe disa ndryshime në vendimin Nr. 172, datë 21.12.2020 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2021 (e ndryshuar)”
________________________________________________________________________________________________________
Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë në Tiranë; në Njësitë Administrative Nr. 1; 2; 4; 6; 8; 9; Njësia Administrative Zall Herr si dhe Njësia Administrative Krrabë konkretisht pallatet si më poshtë vijon:
1. Pallati Nr.434/1. Rruga "Behlul Hatibi";
2. Pallati Nr.14. Rruga "Aleksandër Moisiu";
3. Pallati Nr.45. Rruga "Myslym Keta";
4. Pallati Nr.66. Rruga "Aleksandër Moisiu";
5. Pallati Nr.4. Rruga "Myslym Keta";
6. Pallati Nr.73/2. Rruga "Niko Avrami";
7. Pallati Nr.369/4. Rruga "Ferit Xhajko";
8. Pallati Nr.26. Rruga "Fortuzi";
9. Pallati Nr.415/1, Objekti I, II. III. Rruga "Ferit Xhajko";
10. Pallati Nr.1. Rruga "Karl Gega";
11. Pallati Nr.164/2. Rruga "Ali Kelmendi";
12. Pallati Nr.150. Rruga "Sokrat Mosko";
13. Pallati Nr.127.shk. 2, Rruga "Llazi Miho";
14. Pallati Nr.147. Rruga "Tanush Frashëri";
15. Pallati Nr.22. Rruga "Qendër e Re";
16. Pallati Nr.140. Rruga "Sokrat Mosko";
17. Pallati Nr.11/1. Rruga "Vath Koreshi";
18. Pallati Nr.104/6. Rruga "Ali Demi";
19. Pallati Nr.5/1. Rruga "Todi Shkurti";
20. Pallati Nr.5. Rruga "Marsel Kasemi";
21. Pallati Nr.152. Rruga "Haki Stërmilli";
22. Pallati Nr.140. Rruga "Haki Stërmilli";
23. Pallati Nr.168. Rruga "Hamdi Cenoimeri";
24. Pallati Nr.138. Rruga "Haki Stërmilli";
25. Pallati Nr.2KT. Rruga "Dritas";
26. Pallati Nr.161. Rruga "Sokrat Mosko";
27. Pallati Nr.14. Rruga "Llambi Bonata";
28. Pallati Nr.158. Rruga "Llambi Bonata".
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “V.A.S Konstruksion” shpk & “4 A-M” shpk NUIS
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Arb&Trans 2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk
Reference No. REF-95998-05-20-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-05-2021
Last date of Submitted Documents 31-05-2021
Tender Held Date 31-05-2021
No. of Bidders
Bidders “V.A.S Konstruksion” shpk & “4 A-M” shpk
“Inerti” shpk
“Arb&Trans 2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “VAS Konstruksion”Shpk - “4 AM”Shpk
 • The winning bid ALL without vat 30 142 840,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 30142840
  Contract date 11-08-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë jo më shumë se 4 (katër) vjet. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër, për secilin pallat/godinë do të jetë 1 (një) javë kalendarike.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Arb&Trans 2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nga BOE eshte identifikuar si oferte e pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. BOE “Arb&Trans 2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk
  2. BOE “VAS Konstruksion” shpk & “4 AM” shpk
  _____________________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. BOE “Arb&Trans 2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk, Vlera: 30300000 lekë
  2. BOE “V.A.S Konstruksion” shpk & “4 A-M” shpk, Vlera: 30142840 lekë pa TVSH.
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “4 AM”Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “4 AM”Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “4 AM”Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “4 AM”Shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-95998-05-20-2021
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 134 datë 8 Shtator 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 138 datë 16 Shtator 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data