Open Procurement Albania

Rikonstruksion i kopështit Hap pas Hapi

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavajë
Tender object Rikonstruksion i kopështit Hap pas Hapi (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-45646-10-12-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 56 544 778,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 13-10-2022
Last date of Submitted Documents 24-10-2022
Tender Held Date 24-10-2022
No. of Bidders 3
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
1. KEVIN CONSTRUKSION shpk
2. GLAVENICA shpk
3. BOE KEGLI-DURI shpk & Boshnjaku. B shpk

Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. KEVIN CONSTRUKSION shpk , me vlerë 56,500,000 lekë dhe 44,104,758 lekë
2. GLAVENICA shpk, me vlerë me vlerë 56,500,000 lekë.
3. BOE KEGLI-DURI shpk & Boshnjaku. B shpk, me vlerë 55,513,353 lekë
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GLAVENICA
 • The winning bid ALL without vat 56 500 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 56500000
  Contract date 09-02-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 9 muaj
  Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. KEVIN CONSTRUKSION shpk, per arsye:
  - Eshte paraqitur me dy oferta ekonomike, manualisht eshte paraqitur oferta me vlere 56,500,000 leke dhe ne SPE oferta ekonomike me vlere 44,104,758 leke.

  2.BOE KEGLI DURI shpk dhe Boshnjaku. B shpk, per arsye:
  -Boshnjaku. B shpk eshte i perjashtuar nga e drejta per te fituar kontrata publike nga data 09.12.2023 deri me 09.05.2023
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GLAVENICA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GLAVENICA viti 2014
  Monitor treasury transaction for GLAVENICA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GLAVENICA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kavajë REF-45646-10-12-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 18 datë 21 Shkurt 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Projekti Arkitektonik
  Raporti Konstruktiv
  Raporti Teknik VNM
  Relacion Teknik Sistemi HVAC
  Relacion Teknik

  Formulari i Lidhjes se Kontrates

  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data