Open Procurement Albania

Sistemim Asfaltim Rruga Spital - Varreza

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Përmet
Procuring Authority / Buyer Bashkia Përmet
Tender object Sistemim Asfaltim Rruga Spital - Varreza
Reference No. REF-48304-11-02-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 39 376 356,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 03-11-2022
Last date of Submitted Documents 21-11-2022
Tender Held Date 21-11-2022
No. of Bidders 16
Bidders 1. AIDA CONSTRUCTION shpk
2. ASI-2A CO shpk
3. BEQIRI shpk
4. COBIAL shpk
5. COMPANY RIVIERA 2008 shpk
6. DENIS-05 shpk
7. DON JURGE shpk
8. EURO-ALB shpk
9. HITO 94 shpk
10INA shpk
11. KEVIN CONSTRUKSION shpk
12. LEON KONSTRUKSION shpk
13. MELA. shpk
14. BOE ROSI shpk; TEA-D shpk dhe 6D PLAN shpk
15. SARK shpk
16. ZEQILLARI shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • HITO 94 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 31 719 823,00
  Bidder Announcement date 20-12-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 38063788
  Contract date 09-01-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj nga lidhja e kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. AIDA CONSTRUCTION ,per arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.1 per pervoje te suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme per piken 2.3.1 a ose b. Kontratat e paraqitura jane te ndryshme nga natyra e punimeve te kerkuara per kete objekt dhe si te tilla nuk mund te konsiderohen as si kontrata te ngjashme pasi nuk permbushin karakteristikat e kontrates ne natyre, kompleksitet dhe metodologji.
  -Mungon ne SPE dokumentacioni Kontrate noteriale pune (te vlefshme), diplome, libreze pune e kerkuar per drejtuesin teknik inxhinier ndertimi Z.Andon Kristo ne piken 2.3.4.
  -Ne lidhje me piken 2.3.9 nuk ka paraqitur license III.2.B ose kontrate sherbimi me nje OE qe e ka kete license por ka bere nje deklarate angazhimi me OE 6D-PLAN i cili ne kete procedure eshte pjese e nje BOE dhe kete license e ka vene ne funksion te realizimit te kontrates me BOE ku merr pjese vet.
  - Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.12 analiza teknike per te gjithe zerat e preventivit Paga orare nuk eshte bere ne perputhje me VKM-ne Nr. 604, date 14.9.2022 “Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi” pika 3 ku Paga baze minimale orare te jete 195.4 (njeqind e nentedhjete e pese pike kater) leke.

  2. ASI 2A CO shpk, per arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.1 per pervoje te suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme per piken 2.3.1 a ose b. Kontratat e paraqituara jane te ndryshme nga natyra e punimeve te kerkuara per kete objekt dhe si te tilla nuk mund te konsiderohen as si kontrata te ngjashme pasi nuk permbushin karakteristikat e kontrates ne natyre, kompleksitet dhe metodologji.
  -Mungon ne SPE dokumentacioni deklarate nga Administratori i Shoqerise, Kontrate noteriale pune (te vlefshme), diplome, libreze pune kerkuar per drejtuesin teknik inxhinier ndertimi ne piken 2.3.4.
  - Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.12 analiza teknike per te gjithe zerat e preventivit te ofertes. Paga orare nuk eshte bere ne perputhje me VKM-ne Nr. 604, date 14.9.2022

  3. BEQIRI shpk, per arsye:
  - Sigurimi i ofertes eshte prere per 150 dite jo per 180 dite sic eshte kerkuar ne piken 3.2 te DST ve Periudha e vlefshmerise se ofertes.
  -Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.12 analiza teknike per te gjithe zerat e preventivit te ofertes nga ky OE paga orare nuk eshte bere ne perputhje me VKM-ne Nr. 604, date 14.9.2022

  4. COBIAL shpk,per arsye:
  - Formulari permbledhes i Vetedeklarimit shtojca 8 i paraqitur i perket setit te vjeter te DST ve dhe jo setit te ri te miratuar me Vendim nr.10 date 05.10.2022
  - Mungon ne SPE dokumentacioni Kontrate noteriale pune (te vlefshme), diplome, libreze pune e kerkuar per drejtuesin teknik inxhinier ndertimi Z.Nesti Zhaka ne piken 2.3.4.

  5. COMPANY RIVIERA 2008, per arsye:
  Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.12 analiza teknike per te gjithe zerat e preventivit te ofertes nga ky OE paga orare nuk eshte bere ne perputhje me VKM-ne Nr. 604, date 14.9.2022

  6. DENIS-05 shpk ,per arsye:
  - Mungon ne SPE dokumentacioni Kontrate noteriale pune (te vlefshme), diplome, libreze pune e kerkuar per drejtuesin teknik inxhinier ndertimi Z.Shuaip Harka ne piken 2.3.4.

  - 7.DON JURGE shpk, per arsye:
  - nuk ploteson asnje prej kerkesave per kualifikim te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta te percaktuara ne DST, pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per plotesimin e tyre dhe as oferte ekonomike.

  8. EURO-ALB shpk ,per arsye:
  - Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.12 analiza teknike per te gjithe zerat e preventivit te ofertes nga ky OE per zerin 21 ne preventiv me nr. analize 3.AN/pp FV pusete plastike deri 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 ka ndryshuar oret e punes te punetorise te cilat nuk jane te njejta me ato te VKM-se nr.629 date 15.7.2015

  9. INA shpk me, per arsye:
  - Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.12 analiza teknike per te gjithe zerat e preventivit te ofertes nga ky OE paga orare nuk eshte bere ne perputhje me VKM-ne Nr. 604, date 14.9.2022

  10.KEVIN CONSTRUKSION, per arsye:
  - nuk ka paraqitur asnje dokument per permbushjen e pikes 2.3.12 te kritereve te vecanta te DSTve.

  11.LEON KONSTRUKSION shpk, per arsye:
  - Sipas listepagesave te ngarkuara ne SPE stafi teknik i kualifikuar i deklaruar ne formularin permbledhes te vetedeklarimit per permbushjen e pikes 2.3.6 dhe 2.3.7 figuron i siguruar ne muajin tetor vetem 2 dite ne vleren 3240 leke pra jo sipas pages minimale te miratuar me VKM nr. 604 date 14.9.2022
  - Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.12 analiza teknike per te gjithe zerat e preventivit te ofertes nga ky OE per zerin nr. 6 ne preventiv me nr. analize 2.261 Shtrese rere per nivelimin e pllakave te trotuarit ka ndryshuar oret e punes te punetorise te cilat nuk jane te njejta me ato te VKM-se nr.629 date 15.7.2015
  12.MELA. Shpk, per arsye:
  - Per permbushjen e pikes 2.3.6 ka deklaruar ne formular permbledhes vetedeklarimi vetem nr. e kerkuar dhe kualifikim pa emrat perkates per secilin punetor.
  - Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne SPE pe permbushjen e pikes 2.3.9 te kritereve te vecanta per kualifikim.
  - Nuk ka paraqitur asnje dokument per permbushjen e pikes 2.3.12 te kritereve te vecanta per kualifikim.

  13.BOE ROSI shpk; TEA D shpk dhe 6D PLAN shpk, per arsye:
  - Sigurimi i ofertes eshte prere per 150 dite jo per 180 dite sic eshte kerkuar ne piken 3.2 te DST ve
  - Formulari permbledhes i Vetedeklarimit shtojca 8 i paraqitur nga TEA D shpk dhe 6D PLAN shpk i perket setit te vjeter te DST ve dhe jo setit te ri te miratuar me Vendim nr.10 date 05.10.2022 i cili ishte pjese e DSTve.
  - Ne lidhje me piken 2.3.9 6D PLAN shpk disponon me ane te nje deklarate angazhimi e ka vene ne funksion te realizimit te kontrates me OE AIDA CONSTRUCTION qe merr pjese vet ne kete procedure.
  - Ne shtojcen 8 te formularit te vetedeklarimit te te tre OE pjese e bashkimit shkronja C: Deklarate ka paqartesi ne raport me kerkesat e percaktuara ne dokumentat e tenderit ne piken 2.3.10 dhe vetedeklarimit si me poshte: Jane deklaruar pajisjet: -Kamioncine me targa SR6644B; PR1928B; por pa percaktuar kapacitetin mbajtes te kerkuar deri ne 3.5 ton. Kokore; Fikese zjarri te levizshme me kapacitet 5-7 litra; Komplet i ndihmes se shpejte; Tabela paralajmeruese per sigurine ne objekt pa percaktuar sasine e kerkuar ne DST.
  - Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.12 analiza teknike per te gjithe zerat e preventivit te ofertes nga ky OE paga orare nuk eshte bere ne perputhje me VKM-ne Nr. 604, date 14.9.2022

  14.SARK shpk, per arsye:
  - Sigurimi i ofertes eshte prere per 150 dite jo per 180 dite sic eshte kerkuar ne piken 3.2 te DST-ve “Periudha e vlefshmerise se ofertes.
  - Formulari permbledhes i Vetedeklarimit shtojca 8 i perket setit te vjeter te DST ve dhe jo setit te ri te miratuar me Vendim nr.10 date 05.10.2022 i cili ishte pjese e DST ve.
  - Ka paraqitur pune te ngjashme per permbushjen e pikes 2.3.1/b por vlera e tyre eshte me e vogel sa dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet.
  - Mungon ne SPE dokumentacioni Kontrate noteriale pune (te vlefshme), diplome, libreze pune e kerkuar per drejtuesin teknik inxhinier ndertimi Z.Eqerem Sulejmani ne piken 2.3.4. dhe ne listepagesat e paraqitura drejtuesi teknik figuron i siguruar per 3 muajt e fundit vetem 15 dite.
  - Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.5 stafi mbeshtetes inxhinierik konkretisht Ing.Hidroteknik Z. Nikollaq Kurila figuron i siguruar 3 muajt e fundit ne listepagesat e paraqitura ne SPE vetem 2 dite jo sipas pages minimale te miratuar me VKM nr. 604 date 14.9.2022
  - Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.6 stafi teknik i kualifikuar figuron i siguruar ne muajin e fundit te kerkuar ne listepagesat e paraqitura ne SPE vetem 1-2 dite jo sipas pages minimale te miratuar me VKM nr. 604 date 14.9.2022
  - Ne shtojcen 8 te formularit te vetedeklarimit te te tre OE pjese e bashkimit shkronja C: Deklarate “Per disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive te nevojshme per realizimin e punimeve objekt kontrate”ne tabelen e mjeteve dhe paisjeve ne pronesi ose qera ka paqartesi ne raport me kerkesat e percaktuara ne dokumentat e tenderit ne piken 2.3.10 dhe vetedeklarimit si me poshte: Jane deklaruar pajisjet: Kokore; Fikese zjarri te levizshme me kapacitet 5-7 litra; Komplet i ndihmes se shpejte; Tabela paralajmeruese per sigurine ne objekt pa percaktuar sasine e kerkuar ne DST.
  - Ne lidhje me permbushjen e pikes 2.3.12 analiza teknike per te gjithe zerat e preventivit te ofertes ka mosperputhje per zerat e preventivit midis cmimit te zerave te preventivit dhe analizave teknike,

  15. ZEQILLARI shpk, per arsye: - Nuk ka paraqitur ne SPE formularin permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces 8,
  - Nuk ka paraqitur ne SPE Sigurimin e ofertes sipas shtojces 3.
  - Nuk ka paraqitur ne SPE asnje dokumentacion per permbushjen e pikes 2.3.1 te kritereve te vecanta per kualifikim.
  - Nuk ka paraqitur ne SPE asnje dokumentacion per permbushjen e pikes 2.3.4 te kritereve te vecanta per kualifikim.
  - Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne SPE pe permbushjen e pikes 2.3.9 te kritereve te vecanta per kualifikim.
  - Nuk ka paraqitur asnje dokument per permbushjen e pikes 2.3.11 dhe 2.3.12 te kritereve te vecanta per kualifikim.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for HITO 94 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for HITO 94 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for HITO 94 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for HITO 94 SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 4 datë 16 Janar 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Relacioni Teknik
  Grafiku i Punimeve
  Profile Terthore
  Profile Gjatesore
  Planimetri Drenazhimi
  Planimetria

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data