Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rrugës “Agallarëve

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rikonstruksioni i rrugës “Agallarëve
Reference No. REF-50045-11-15-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 173 414 674,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-11-2022
Last date of Submitted Documents 01-12-2022
Tender Held Date 01-12-2022
No. of Bidders 10
Bidders 1. “DON JURGE” SHPK
2. BOE “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk
3. “ALBA KONSTRUKSION” SHPK
4. “KTHELLA” SHPK
5. “ALBAVIA” SHPK
6. “BE-IS” SH.P.K
7. “2T SHPK”
8. “SIRETA 2F” SHPK
9. BOE “JUBICA”. SHPK &“ALMO KONSTRUKSION” SHPK
10. BOE “ANCHOR INVESTMENTS” SHPK & “A&E” SHPK &AEK MUNELLA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALBA KONSTRUKSION
 • The winning bid ALL without vat 114 481 535,00
  Bidder Announcement date 28-12-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 137377842
  Contract date 13-01-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 (gjashtë) muaj kalendarik duke nisur nga data e lidhjes së kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. DON JURGE shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur asnje nga dokumentacioni i kerkuar cka bie ne kundershtim me kerkesat e Dokumenteve Standarte te Tenderit si dhe kerkesat ligjore-ekonomike-teknike te percaktuara sipas Ligjit Nr. 162 2020 Per Prokurimin Publik” dhe Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 285 date 19.05.2021, Per miratimin e rregullave te prokurimit publik.

  2. BOE L.T.E CONSTRUCTION SHPK DHE ERAL CONSTRUCTION COMPANYS, PER ARSYE:
  -ERAL CONSTRUSTION shpk nuk permbush kerkesat e pikes 2.3 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, kapaciteti teknk te Dokumenteve Standarte te Tenderit:
  Nuk ploteson kerkesen e parashikuar ne piken 1/a ,
  Nuk ploteson vleren e punes se ngjashme per nje objekt te vetem dhe nuk ka paraqitur ne Formulari i Vleresimit dhe Akt Kolaudimi.
  -ERAL CONSTRUCIONshpk, nuk ploteson piken 7, te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pasi nuk eshte deklaruar specialist Ekspert Zjarrefikes ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit.
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 15, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST:
  Ne shtojcen e makinerive rezulton se ka deklaruar 1 (nje) Autobot Uji, nga 2 (dy) Autobot Uji te kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit.
  Nuk ka deklaruar 2 (dy) Autovinc minimumi 5 Ton
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 10, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST.
  Nuk ka paraqitur CV te Shoqerise, listen e personelit si dhe CV te personelit
  Nuk ka paraqitur ne SPE Listen e personelit si dhe CV te personelit.
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 8, germa “b” Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST. Ne formularin permbledhes te vetedeklarimit eshte deklaruar 1 person pergjegjjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune nga 4 te kerkuar ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike.
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 9, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST:
  Formulari permbledhes te vetedeklarimit eshte deklaruar 1 punonjes elektricist nga 6 te kerkuar.
  Ka deklaruar 1 punonjes murator nga 6 te kerkuar.
  Ka deklaruar 5 punonjes hidraulik nga 6 te kerkuar
  Nuk ka deklaruar punonjes betonues.
  Nuk ka deklaruar punonjes automakinist.
  Nuk ka deklaruar punonjes buldozerist.

  3. BE IS SH.P.K, per arsye:
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 8, germa b Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST:
  Ne formularin permbledhes te vetedeklarimit eshte deklaruar 1 person pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune nga 2 te kerkuar.
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 9, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, sepse ne formularin permbledhes te vetedeklarimit jane deklaruar 2 punonjes hidroizolues nga 3 te kerkuar.
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 10, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, sepse nuk eshte paraqitur CV dhe lista e personelit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 7 datë 23 Janar 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Raporti Elektrik

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data