Open Procurement Albania

Rikonstruksion rruga Lis

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mat
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mat
Tender object Rikonstruksion rruga Lis
Reference No. REF-55699-01-09-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 27 870 583,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 10-01-2023
Last date of Submitted Documents 25-01-2023
Tender Held Date 25-01-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1. “LIQENI VII” Sh.a.,
2. “VARAKU E” Sh.p.k.,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LIQENI VII SHA
 • The winning bid ALL without vat 27 469 100,00
  Bidder Announcement date 16-02-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 32962920
  Contract date 01-03-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 7 (shtatë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. VARAKU E Sh.p.k., per arsye:
  -Nuk ka permbushur piken 1, germa a 2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, pasi Formulari Permbledhes i vetedeklarimit nuk eshte sipas formatit te Shtojcës 8 te Dokumentave Standarte te Tenderit
  -Nuk ka permbushur piken 2.3.8 2.3 Kapaciteti teknik 2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, pasi per mjetin e kerkuar Buldozer me zinxhir mbi 6 ton (deklaruar ne pronesi), nuk eshte përcaktuar lloji(gome zinxhir) dhe pesha e tij, sic kerkohet ne kriterin e DST se.
  -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per vertetimin e disponimit te Njesise Fabrike prodhimi Asfaltobetoni.
  -Nuk ka paraqitur deklaraten ne lidhje me dakortesine mbi menyren e financimit te objekt investimit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for LIQENI VII SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for LIQENI VII SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for LIQENI VII SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for LIQENI VII SHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 21 datë 6 Mars 2023
  Topografia
  Relacion Gjeologo-Inxhinierik
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data