Open Procurement Albania

Blerje karburanti

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kukës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kukes
Tender object Blerje karburanti
Reference No. REF-70621-05-25-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 21 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
Tender Publication Date 26-05-2023
Last date of Submitted Documents 12-06-2023
Tender Held Date 12-06-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1.KASTRATI SHPK
2.UFO CENGU SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KASTRATI
 • The winning bid ALL without vat 21 000 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga momenti i nenshkrimit te kontrates deri ne ezaurimin e plote te sasise se prokuruar, ne baze te fondit limit.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1.UFO CENGU SHPK, per arsye:
  -Nuk disponon autorizimin per tregtim te lendeve djegese(gazoil) me pakice, pasi ka paraqitur dokument qe i ka kaluar afatin e skadences dhe nuk eshte i rinovuar afati.
  -Nuk ka bere sqarimet e nevojshme sa i perket shtojces Nr.8
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 germa d:d) Kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në këtë ligj
  Additions Më datë 03.07.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “Ufo Cengu” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Ufo Cengu” SHPK
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2014
  Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 69 datë 14 Gusht 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankese “Ufo Cengu” SHPK

  Blerje karburanti

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Kukës
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Kukes
  Tender object Blerje karburanti
  Reference No. REF-56811-01-24-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 21 000 000,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 25-01-2023
  Last date of Submitted Documents 09-02-2023
  Tender Held Date 09-02-2023
  No. of Bidders 2
  Bidders 1.KASTRATI SHPK
  2.UFO CENGU SHPK
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KASTRATI
 • The winning bid ALL without vat 21 000 000,00
  Bidder Announcement date 20-02-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga momenti i nenshkrimit te kontrates deri ne ezaurimin e plote te sasise se prokuruar, ne baze te fondit limit.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa nga Ufo Cengu SHPK dhe Kastrati SHPK, me objekt: Shfuqizimi i vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave per skualifikimin e ofertes te paraqitur nga Ufo Cengu SHPK

  Komisioni vendosi: Te korrigjoje Formularin per Publikim nr. 379 2 prot., date 23.02.2023

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  1. UFO CENGU SHPK, per arsye:
  -Nuk disponon autorizimin per tregtim te lendeve djegese(gazoil) me pakice, pasi ky dokument ka kaluar afatin e skadences dhe nuk eshte i rinovuar afati.
  -Nuk ploteson piken Nr.5 te DST
  -Nuk ploteson piken Nr.6 te DST
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 germa d. Kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në këtë ligj.
  Additions Oferta e operatorit ekonomike fitues eshte shprehur me vlere 21.000.000 leke
  Oferta e operatorit ekonomike te skualifikuar eshte shprehur 13.89(trembedhjete pike tetedhjete e nente,norma e fitimit)
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2014
  Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KASTRATI viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 39 datë 2 Maj 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankimimi Nr. 315/2, Date 16.02.2023
  Formular Vendimi Nr. 187/2023

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data