Open Procurement Albania

Loti IV: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi urban i bllokut kufizuar nga rruga “Mine Peza” – “Fortuzi” – “Zogu I” –“Haxhi Hysen Dalliu” – “Asim Vokshi”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Loti IV: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi urban i bllokut kufizuar nga rruga “Mine Peza” – “Fortuzi” – “Zogu I” –“Haxhi Hysen Dalliu” – “Asim Vokshi”
Reference No. REF-61178-03-02-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 740 931,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 03-03-2023
Last date of Submitted Documents 13-03-2023
Tender Held Date 13-03-2023
No. of Bidders 13
Bidders 1. "TAULANT" SHPK
2. “MAGNA CHARTA” shpk
3 . “A & E ENGINEERING” sh.p.k
4. “TOWER” shpk
5. BOE “3E-K CONSULTING” & “InfraKonsult” shpk
6. “NET-GROUP” shpk
7. BOE “IMES -D” & “TESLA VIZION” shpk
8. “Instituti Dekliada-Alb” shpk
9. BOE “ZENIT&CO” & “FTA Studio” shpk NUIS
10. “S&L Studio” shpk
11. “INFRATECH” shpk
12. BOE “NOVATECH STUDIO” & “MIKI CONSULTING” NUIS
13. “Arena MK” shpk
14. BOE “REAN 95” & “INDAY-18” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “3E-K CONSULTING” shpk - “InfraKonsult” shpk
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 02-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1825304
  Contract date 15-06-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.TAULANT SHPK, per arsye:
  -Nuk permbush kerkesat per kualifikim te percaktuara ne shtojca 8, pasi vlera e ofertes eshte me e ulet se vlera minimale e perllogaritur

  2. MAGNA CHARTA shpk, per arsye:
  -Nuk permbush kerkesat per kualifikim te percaktuara ne shtojca 8, pasi vlera e ofertes eshte me e ulet se vlera minimale e perllogaritur

  3. A E ENGINEERING shpk, per arsye:
  -Nuk permbush kerkesat per kualifikim te percaktuara ne shtojca 8, pasi vlera e ofertes eshte me e ulet se vlera minimale e perllogaritur

  4. TOWER shpk, per arsye:
  -Nuk permbush kerkesat per kualifikim te percaktuara ne shtojca 8, pasi vlera e ofertes eshte me e ulet se vlera minimale e perllogaritur

  5. BOE IMES D dhe TESLA VIZION shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 5 te kapacitetetit teknik ne kriteret e vecanta te kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar asnje punonjes i pajisur me certifikate si Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune.
  -Nuk ploteson piken 5 te kapacitetetit teknik ne kriteret e vecanta te kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar asnje punonjes i pajisur me certifikate si Ekspert per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj emergjencave.
  -Nuk ploteson piken 5 te kapacitetetit teknik ne kriteret e vecanta te kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar asnje punonjes i pajisur me certifikate si Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetim.
  -Nuk ploteson kerkesen e kritereve te pergjithshme te kualifikimit,pasi ne aktmarreveshjen e bashkepunimit nuk eshte percaktuar perqindja e pjesemarrjes ne bashkepunim per secilin operator

  6. BOE NOVATECH STUDIO dhe MIKI CONSULTING, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 5 te kapacitetit teknik ne kriteret e vecanta te kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar asnje punonjes i pajisur me certifikate si Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetim.
  -Nuk ploteson piken 3 te kapacitetit teknik ne kriteret e vecanta te kualifikimit, pasi nuk ploteson numrin e punonjesve sipas perqindjes te kontrates se bashkepunimit.

  7. BOE REAN 95 dhe INDAY 18 shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur Formularin e Ofertes, sipas Shtojces 1.
  -Nuk ka deklaruar asnje punonjes i pajisur me certifikate Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune.
  -Nuk ka deklaruar asnje punonjes i pajisur me certifikate 1 (nje) punonjes i pajisur me certifikate Ekspert per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj emergjencave.
  -Nuk permbush piken 1d te kritereve e vecanta te kualifikimit sipas dokumentave standarte te tenderit ku rezulton se formularin permbledhes te vetedeklarimit nuk eshte sipas formatit te kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit.
  Cancellation reason
  Additions Operatori ekonomike “REAN 95” & “INDAY-18” shpk, nuk ka paraqitur oferte ekonomike
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “InfraKonsult” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “InfraKonsult” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “InfraKonsult” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “InfraKonsult” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 55 datë 19 Qershor 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data