Open Procurement Albania

Blerje materiale hidraulike

Procuring Authority / Buyer Local Unit Vorë
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore
Tender object Blerje materiale hidraulike
Reference No. REF-62684-03-16-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 500 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 17-03-2023
Last date of Submitted Documents 03-04-2023
Tender Held Date 03-04-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1. SAHORA SHPK
2. A.M.U shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Sahora sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 12 374 590,00
  Bidder Announcement date 11-04-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. A.M.U shpk, per arsye:
  -Nuk permbush Kriterin 2, germa b, dorezimin e sigurimit te ofertes
  -Nuk permbush Kriterin 2.2.2, dorezimin e pasqyrave financiare vjetore gjate 3 viteve te fundit
  -Nuk permbush Kriterin 2.2.3, dorezimin e vertetimit per shlyerjen e taksave vendore
  -Nuk permbush Kriterin 2.3.1, dorezimin e deshmise mbi realizimin me sukses te pervojave te mepareshme
  -Nuk permbush Kriterin 2.3.2, dorezimin e certifikates te menaxhhimit te cilesise ISO 9001:2015 ose ekuivalenten e saj
  -Nuk permbush Kriterin 2.3.3, dorezimin e Autorizimit nga prodhuesi ose distributorit te autorizuar per mallrat e kerkuar
  -Nuk permbush Kriterin 2.3.4, dorezimin e katalogun ose/dhe skedat teknike per mallrat objekt prokurimi
  -Nuk permbush Kriterin 2.3.5, dorezimin e Ofertes Teknike.
  -Nuk permbush Kriterin 2.3.7, paraqtjen e mostrave te kerkuara nga autoriteti kontraktor daten dhe oren e hapjes se ofertave.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data