Open Procurement Albania

Sherbim printimi

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Gjirokastër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Gjirokaster
Tender object Sherbim printimi
Reference No. REF-71290-06-01-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 433 297,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 02-06-2023
Last date of Submitted Documents 12-06-2023
Tender Held Date 12-06-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1. IN PRINT
2. KALLFA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “IN PRINT” SH.P.K
 • The winning bid ALL without vat 2 332 057,00
  Bidder Announcement date 15-08-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2798468
  Contract date 06-09-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Deri më 31.12.2023
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. KALLFA, per arsye:
  -Per shkak te terheqjes seoperatorit ekonomik me ane te shkreses me nr 7542 prot datë 08.08.2023.
  Cancellation reason
  Additions Më datë 06.06.2023, pranë Komisonit të Prokurimit Publik është administruar ankesa e operatorit ekonomik “IN PRINT” SHPK, dhe objekti i ankesës lidhet me modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit

  Më datë 19.06.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur vendosi:
  1. Të mbyllë çështjen për ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “IN PRINT” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor të publikojë shtojcën për ndryshimin e dokumenteve të tenderit në përputhje me vendimin e zyrtarit të autorizuar për shqyrtimin e ankesës të depozituar në KPP përmes shkresës me numër 5450/1 prot., datë 13.06.2023 protokolluar me tonën me nr. 1310/2 prot., datë 15.06.2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 77 datë 11 Shtator 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankimimi
  Formular Vendimi KPP

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data