Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare “Shyqyri Peza”.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare “Shyqyri Peza”.

Burimi i financimit: Të ardhurat e Bashkisë Tiranë të vënë në dispozicion sipas VKB nr. 82, datë 20.07.2023 për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.126, datë 23.12.2022 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2023” të miratuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr. Prot. 26835/1, prot 28.07.2023.
Reference No. REF-84841-10-23-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 146 521 053,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-10-2023
Last date of Submitted Documents 08-11-2023
Tender Held Date 08-11-2023
No. of Bidders 15
Bidders 1. “Eduart Çela” (Person fizik)
2 . “ZEQILLARI” shpk
3 . “K A C D E D J A ” shpk
4. BOE “BAJRAMI N.”shpk & “ C O L O M B O”shpk
5. “ASI-2A CO” shpk
6. BOE “PEPA GROUP GROUP ” shpk & “IGROUP” shpk
7. “NG STRUCTURES” shpk
8. BOE “ERGI” shpk & “BE - IS” SH.P.K
9. BOE “NIKA” shpk & “NDERTUESI 2014” shpk
10. “LIQENI VII” shpk
11. “S I R E T A 2F” shpk
12. “CURRI” shpk
13. “2 N” shpk
14. “HASTOÇI” shpk
15. “INERTI” shpk
16. “ED KONSTRUKSION”shpk
17. “SENKA” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “BAJRAMI N.”shpk - “ C O L O M B O”shpk
 • The winning bid ALL without vat 113 552 329,00
  Bidder Announcement date 06-12-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 133927022
  Contract date 17-01-2024
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarikë.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. Eduart Cela pf, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

  1. ZEQILLARI shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

  3. K A C D E D J A shpk, per arsye:
  -Ka deklaruar si drejtues teknik ne kete objekt prokurimi Inxhinierin e ndertimit Suzana Mullahaj, por rezulton se eshte e angazhuar si drejtues teknik ne kontraten e lidhur midis Autoriteti Kontraktor Bashkise Tirane dhe KACDEDJA shpk per objektin Rikualifikimi urban i zonës Kodra e Diellit Faza II.
  -Ka deklaruar ne formularin e vetedeklarimit, shtojca 8, nje Asfaltoshtruese dhe nje autobitumatrice, por rezulton se Asfaltoshtruese dhe autobitumatrice me nr shasie 0445 dhe me targe TR 0344 L jane deklaruar dhe shpalluar fitues ne proceduren e shpallur nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane, me objekt: Rikualifikimi urban I zones KODRA DIELLIT FAZA II.
  -Ka deklaruar ne formularin e vetedeklarimit, shtojca 8, nje Autobetoniere, por rezulton se Autobetoniere me targe AA702 YV eshte deklaruar dhe shpalluar fitues ne proceduren e shpallur nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane, me objekt: “Ndertimi I tregut per shitjet me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore (Tirana Agrikulture) Faza II.

  4. BOE PEPA GROUP GROUP shpk dhe IGROUP shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.7 te DSTse, pasi nuk eshte i pajisur me licencen profesionale nga Qendra Kombetare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B, pasi nuk ka paraqitur (QKL) Kodi III.2.B.

  5. NG STRUCTURES” shpk , per arsye:
  -Nuk disponon autobot uji

  6. BOE ERGI shpk dhe BE IS SH.P.K, per arsye:
  - Ka deklaruar dy mjete Autobitumatrice, me targa AA 782 FA dhe mjeti me targe AB 772 AR,por jane deklaruar dhe shpalluar fitues ne proceduren e shpallur nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane, me objekt Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga rruget 3 Deshmoret Rexhep Shala Joaklin Persi.
  - Ka deklaruar dy mjete Autobot uji, mjeti me targe AA 095 VO dhe mjeti me targe EL 1401 C, por jane te deklaruar dhe shpalluar fitues ne proceduren e shpallur nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane, me objekt Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga rruget 3 Deshmoret Rexhep Shala Joaklin Persi.

  7. BOE NIKA shpk dhe NDERTUESI 2014 shpk, per arsye:
  - Nuk disponon Betopompe

  8. S I R E T A 2F shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur ne sistemin e SPE Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar per vitin 2022.
  -Ka deklaruar si Drejtues Teknik ne kete objekt prokurimi Inxhinierin e ndertimit Bledi Shehu, por rezulton i angazhuar si drejtues teknik ne kontraten e lidhur midis Autoriteti Kontraktor Bashkise Tirane dhe SIRETA 2F per objektin Rikualifikimi i bllokut, qe kufizohet nga Teodor Keko, Tom Plezha, Mikel Maruli dhe Loni Ligori.
  -Nuk ploteson piken 2.8. te Dst se

  9. 2 N shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.3.1 te DSTse Kapaciteti teknik

  10. INERTI shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.4.1 te Dts se
  -Nuk ploteson, kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.8

  11. SENKA shpk , per arsye:
  -Nuk ploteson, kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.8

  Cancellation reason
  Additions Nuk kane paraqitur oferte ekonomike operatoret e meposhtem:
  1. “Eduart Çela” (Person fizik)
  2. “ZEQILLARI” shpk
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “ C O L O M B O”shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “ C O L O M B O”shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “ C O L O M B O”shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “ C O L O M B O”shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 3 datë 22 Janar 2024
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Relacion Gjeologjik
  Projekti Elektrik
  Projekti Kondicionimit
  Projekti Arkitektonik
  Projekti MNZ
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data