Open Procurement Albania

Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
 • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”. në bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, Krujë, Kurbin, Mirditë, Lezhë, Shijak dhe Vorë. (Programi i Rindertimit)..

Fondi / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 15,562,016,037 lekë pa tvsh.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 3,112,403,208 lekë pa tvsh.

Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston ne pergatitjen e projektit te zbatimit dhe rindertimin e njesive te banimit (pallat) ne zonat e prekura nga termeti, per te cilat FSHZH eshte njesi zbatuese. Keto njesi banimi përkufizohen si struktura, që ndërtohen ose krijohen nga fillimi. Njesite e banimit (pallat) te cilat do te rindërtohen jane percaktuar sipas planeve te detyruara vendore ne zonat e shpalluara per zhvillim ose mund rindertohen ne sheshin ku ka ekzistuar me pare. Zonat e detyruara te shpalluara per zhvillim ku FSHZH eshte njesi zbatuese jane: Durrës, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak, Vorë, Valias dhe Mirdite.

VKM Nr. 587 Date 22.07.2020 “Për Përdorimin e Fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”
Nr. Reference REF-67609-08-03-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 15,562,016,037
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 04-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 14-08-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 42
Operatore Konkurues Faza e pare : Faza e përzgjedhjes se Operatorëve Ekonomikë
1. North West Construction LLC & S.A.G shpk
2.2 T shpk
3.4 A-M shpk
4.Agi Kons shpk
5.Alb - Star shpk
6. Alba Konstruksion shpk & Vind shpk
7.Alb-Building shpk
8. ALKO-IMPEX General Construcionshpk & Vega shpk
9. Ante-Group shpk & Ferro Beton & Construction Co shpk
10. Aurora Konstruksion shpk & B-93 shpk & 2002 shpk
11. Be-Is shpk & Ergi shpk
12. Xhengo Shpk & Bean shpk & Konstruksion 93 shpk & 2N
13. Cemil Ozgur iNSAAT SANAYI VE TICARET A.S. & & Eral Construction Company shpk.
14.. Curri shpk & Agri Construksion shpk
15. Edil - Al – It shpk & Alentre shpk
16. Eurokos Holding shpk dega në Shqiperi & VIA
17.Fusha shpk
18.G.P.G. Company shpk
19.Geci shpk
20. Gener 2 shpk 21. Gjikuria shpk
22. Glavenica shpk & SC Group Constructii Est S.A & Ngracan 1934 shpk
23. Grand Konstruksion M shpk & Shkelqimi 07 shpk
24.Hastoci shpk
25. Junik shpk & Colombo shpk
26. Kacdedja shpk
27. Kevin Construction shpk & Arifaj shpk & Alb Shpresa shpk & Mela shpk
28. Kronos Konstruksion shpk & Edicom shpk & Everest shpk
29. Manetci shpk & Inerti shpk
30.Metro Engineering Foodstuffs Industry And Trade 31. Mf Invest Group shpk & Boshnjaku. B shpk & Mane/S shpk & Pese Vellezerit shpk
32. Modeste shpk & ARDIT – 06 shpk & Korsel shpk
33. Ndregjoni shpk & Kthella shpk . & Udha shpk & Rafin Company SHPK
34. PE - VLA - KU shpk & PE - VLA – KU dega Kosove
35. Progeen shpk & SINA 98 shpk. & ANION shpk & Kurti - 07 shpk
36. Sireta 2F shpk & Euro-Alb shpk & IBN shpk
37. Salillari shpk
38. Senka shpk & Dajti Park 2007 shpk & Erzeni/Sh shpk
39. Shijaku shpk & Co 1 Rroku Konstruksion Tirane
40.Tekal SA
41. Uleza Ndertim shpk & Vllaznia Ndertim Martin Pjetri & Flori

42. Zdravo shpk & Bajrami N shpk


Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm ne Fazen e Përzgjedhjes 1. 2 T shpk.
2.4 A-M shpk,
3.Agi Kons shpk,
4.Alb - Star shpk,
5. Alba Konstruksion shpk& Vind shpk,
6.Alb-Building shpk,
7. ALKO-IMPEX General Construcionshpk& Vega shpk
8. Ante-Group shpk& Ferro Beton & Construction Co shpk.
9. Aurora Konstruksion shpk& B-93 shpk, & RAFAELO 2002 shpk
10. Be-Is shpk. & Ergi shpk.
11. Xhengo Shpk & Bean shpk & Konstruksion 93 shpk. & 2N
12. Curri shpk & Agri Construksion shpk
13. Edil - Al – It shpk & Alentre shpk.
14. Eurokos Holding shpk. dega në Shqiperi, & VIA
15.Fusha shpk
16.G.P.G. Company shpk
17.Geci shpk
18. Gener 2 shpk
19. Gjikuria shpk
20.Hastoci shpk
21. Junik shpk & Colombo shpk
22. Kevin Construction shpk Arifaj shpk. & Alb Shpresa shpk & Mela shpk.
23.. Kronos Konstruksion shpk & Edicom shpk & Everest shpk
24. Manetci shpk & Inerti shpk
25. Ndregjoni shpk. & Kthella shpk & Udha shpk. & Rafin Company shpk,
26. PE - VLA - KU shpk & PE - VLA – KU dega Kosove
27. Progeen shpk, & SINA 98 shpk & ANION shpk & Kurti - 07 shpk
28. Salillari shpk
29. Senka shpk. & Dajti Park 2007 shpk & Erzeni/Sh shpk
30. ’Shijaku shpk, & Co 1 Rroku Konstruksion Tirane
31. Uleza Ndertim shpk, & Vllaznia Ndertim Martin Pjetri & FLORI
32. Zdravo shpk, & Bajrami N shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kudër do të jetë 24 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objektit të infrastrukturës.
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “North West Construstion” shpk. & “S.A.G” pasi nuk ploteson kriterin e përgjithshmëm për marrëveshjen e bashkëpunimit dhe prokurën e posacme sikurse përcaktuar në Shtojcën 16 duke rënë në kundërshtim me përcaktimet e pikës 2 të nenit 44 të LPP dhe nenit 74 të VKM 914 datë 29-12.2014 i ndryshuar.
Kështu autorizimi/prokura e posacme (Power of Attorney) e lëshuar nga përfaqësuesi ligjor i NWC (Elchin B.) për përfaqësuesen A.K shtetase shqiptare megjithëse i referohet deklarimit të bërë përpara noterit publik nuk përmban as emrin titullin firmat vulat apo shenja te tjera dalluese të cilat të vërtetojnë se eshte bërë përpara noterit.
Për këtë arsye ky/kjo autorizim/prokurë nuk është bërë në mënyrën e kërkuar nga ligji dhe si i tillë është i pavlefshëm dhe në këtë mënyrë cdo dokument që është firmosur nga përfaqësuesja A.K shtetase shqiptare nuk shpreh vullnetin e përfaqësuesit ligjor të NWC dhe si të tilla janë të pavlefshme. Si përfundim bashkimi i operatorëve ekonomik nuk është krijuar sipas ligjit dhe si i tillë nuk mund të pranohet.

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Cemil Özgur İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. 96% &" & Eral Construction Company” 4% pasi nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga anëtari “Cemil Özgur İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. janë jashtë afatit 3 vjecar të kërkuar në DST. Kështu kontrata e paraqitur nga ky anëtar është firmosur më 15.08.2012 dhe pjesa e punimeve të kryera brenda afatit 3 vjecar nuk plotëson vlerën e kërkuar sipas pikës 2.3.1 të Kritereve te vecante të DT.
Po ashtu Eral Construction Company shpk ka paraqitur kontrata të një natyre të ndryshme nga ajo e kërkuar ose nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e parë dhe as për kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Glavenica” shpk & “SC Group Constructii Est S.A“ & “Ngracan” shpk pasi nuk ploteson kriterin e përgjithshmëm për marrëveshjen e bashkëpunimit dhe prokurën e posacme sikurse përcaktuar në Shtojcën 16 duke rënë në kundërshtim me përcaktimet e pikës 2 të nenit 44 të LPP dhe nenit 74 të VKM 914 datë 29-12.2014 i ndryshuar.
Kështu prokura e posacme (Special Power of Attorney) e lëshuar nga përfaqësuesi ligjor i SC Group Constructii Est S.A (Marius C.) për përfaqësuesen E.B shtetase shqiptare megjithëse i referohet deklarimit të bërë përpara noterit publik nuk përmban as firmen vulen apo shenja te tjera dalluese të cilat të vërtetojnë se eshte pranuar nga noteri rumun (T.M).
Në vijim noteri rumun (P.TH.V) nuk ka bërë njehsimin me origjinalin të kësaj prokure por vetëm ka vërtetuar se përkthimi i përkthyeses rumune (A.L.R) nga gjuha rumune në atë anglezë është i pranuar.
Për këtë arsye kjo prokurë nuk është bërë në mënyrën e kërkuar nga ligji dhe si e tillë është i pavlefshëm dhe në këtë mënyrë cdo dokument që është firmosur nga përfaqësuesja E.B shtetase shqiptare nuk shpreh vullnetin e përfaqësuesit ligjor të SC Group Constructii Est S.A (Marius C.) dhe si të tilla janë të pavlefshme.
Si përfundim bashkimi i operatorëve ekonomik nuk është krijuar sipas ligjit dhe si i tillë nuk mund të pranohet.

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Grand Konstruksion M” & “Shkelqimi 07” pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga anëtarët e bashkimit të operatorëve ekononikë për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e parë dhe as për kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
-Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Grand Konstruksion M” & “Shkelqimi 07” nuk ploteson Kapaciteti ekonomik dhe financiar: “a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit duhet te mos jete me e vogel se 1000000000 lekë pa TVSH. Xhiro vjetore e paraqitur nga anetaret e bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ploteson vleren e kerkuar.
-Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Grand Konstruksion M” & “Shkelqimi 07” nuk ploteson piken 2.3.2 Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objekti të kontratës të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; pasi asnjeri nga anetaret e bashkimit nuk zoteron Licencen per pune te pergjithshme ndertimi N.P.-2F.
-Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Grand Konstruksion M” & “Shkelqimi 07” nuk ploteson piken 2.3.4 Fuqia punëtore e operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit të jetë minimalisht 200 punonjës të punësuar për periudhën Prill 2020 – Qershor 2020 pasi se bashku anetaret disponjen 188 punonjes ne listepagesat e paraqitura.

5- Operatori Ekonomik “Kacdedja” shpk pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga operatori ekononik për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e parë dhe as për kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
-Operatori Ekonomik “Kacdedja” nuk ploteson as Kapacitetin ekonomik dhe financiar: “a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit duhet te mos jete me e vogel se 1000000000 lekë pa TVSH. Xhiro vjetore e paraqitur nga operatori ekonomik nuk ploteson vleren e kerkuar.
-Operatori Ekonomik “Kacdedja” nuk ploteson piken 2.3.2 Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objekti të kontratës të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; pasi nuk zoteron Licencen per pune te pergjithshme ndertimi N.P.-2F.
-Operatori Ekonomik “Kacdedja” nuk ploteson piken 2.3.4 Fuqia punëtore e operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit të jetë minimalisht 200 punonjës të punësuar për periudhën Prill 2020 – Qershor 2020 pasi punonjes ne listepagesat e paraqitura eshte me i vogel.

6- Operatori Ekonomik “Metro Engineering Foodstuffs Industry and Trade” • Nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi operatori ekonomik ka paraqitur si dokumentacion mbeshtetes vetem kontratat ne turqisht dhe pjeset e perkthyera jane te pamjaftueshme per te mundesuar komisionin te gjykoje per natyren kohezgjatjen dhe dokumentacion shoqerues. Duke qene se ne Dokumentat Standarte te Tenderit eshte kerkuar qe kontratat e punimeve te shoqerohen me “ ….. Vërtetime të lëshuara nga një ent publik/sektori privat ku të shënohen vlera koha dhe natyra e punës së kryer ose formular vlerësimi ose referncë; Kontratën/at e Sipërmarrjes; Situacionin përfundimtar të objektit; Akt kolaudimi (në rastet kur ky dokumentacion lëshohet)” dhe duke qene se ky operator nuk ka paraqitur dokumentacioni e cilesuar me siper ne DST per komisionin ka qene e pamundur vleresimi i ketij kriteri.
• Nuk ploteson kriterin 2.3.3 “Stafi kryesor e mbeshtetes punonjesit certifikimet” pasi nuk ka paraqitur pozicionet e kerkuara te stafit si dhe dokumentacionin e kerkuar ne DST si deshmi per te plotesuar kete kriter.

7. Bashkimi i operatoreve “MF Invest Group & Mane/S & Boshnjaku B & Pese Vellezerit” pasi nuk plotesojne;
• Bashkimi i operatoreve “MF Invest Group & Mane/S & Boshnjaku B & Pese Vellezerit nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga anëtarët e bashkimit të operatorëve ekononikë për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e parë dhe as për kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
• Bashkimi i operatoreve “MF Invest Group & Mane/S & Boshnjaku B & Pese Vellezerit nuk ploteson piken 2.3.4 Fuqia punëtore e operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit të jetë minimalisht 200 punonjës të punësuar për periudhën Prill 2020 – Qershor 2020 pasi se bashku anetaret disponjen 149 punonjes ne listepagesat e paraqitura.

8- Bashkimi i operatoreve “Modeste shpk & Ardit 06 shpk & Korsel shpk” pasi nuk plotesojne:
• Bashkimi i operatoreve “Modeste shpk & Ardit 06 shpk & Korsel shpk nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga anëtarët e bashkimit të operatorëve ekononikë për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e parë dhe as për kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
• Bashkimi i operatoreve “Modeste shpk & Ardit 06 shpk & Korsel shpk nuk ploteson Kapaciteti ekonomik dhe financiar: “a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit duhet te mos jete me e vogel se 1000000000 lekë pa TVSH. Xhiro vjetore e paraqitur nga anetaret e bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ploteson vleren e kerkuar.

9- Bashkim i operatoreve Ekonomik “Sireta 2F & Euro-Alb & IBN” pasi nuk ploteson;
• Bashkim i operatoreve Ekonomik “Sireta 2F & Euro-Alb & IBN nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga anëtarët e bashkimit të operatorëve ekononikë për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e parë dhe as për kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
• Bashkim i operatoreve Ekonomik “Sireta 2F & Euro-Alb & IBN nuk ploteson Kapaciteti ekonomik dhe financiar: “a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit duhet te mos jete me e vogel se 1000000000 lekë pa TVSH. Xhiro vjetore e paraqitur nga anetaret e bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ploteson vleren e kerkuar.
• Bashkim i operatoreve Ekonomik “Sireta 2F & Euro-Alb & IBN nuk ploteson piken 2.3.2 Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objekti të kontratës të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; pasi asnjeri nga anetaret e bashkimit nuk zoteron Licencen per pune te pergjithshme ndertimi N.P.-2F.

10-.Operatori Ekonomik “Tekal Sa” pasi nuk ploteson:
• Piken 2.3.1 “Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën….”
• Piken 2.3.2 “Licenca profesionale të operatorit për reali zimin e objekti të kontratës të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore“
• Piken 2.3.3“ Stafi kryesor e mbeshtetes punonjesit çertifikimet”
• Piken 2.3.4 “Fuqia punëtore“
• Piken 2.3.5 “ Numri dhe lloji i makinerive paisjeve ne pronesi/qira: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën” pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion mbeshtetes te kerkuar ne DST per secilen nga pikat e mesiperme.
• Gjithashtu operatori ekonomik nuk permbush as piken 2.3.7 “Operatoret e huaj ekonomikë duhet të paraqesin të gjithë dokumentacionin e tyre në gjuhën angleze ose gjuhen shqipe
• Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti ose të dokumentave të rreme e të pasakta konsiderohen si kushte për skualifikim” pasi dokumentacioni i paraqitur eshte ne gjuhen greke dhe jo ne gjuhen angleze apo ne gjuhen shqipe sic eshte cilesuar ne kete kriter
-piken 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit duhet te mos jete me e vogel se 1000000000 lekë pa TVSH
Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese nje vërtetim nga autoriteti përgjegjës për taksat/tatimet për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 2016 2017 2018.
Nëse operatori e ka dorëzuar në organet tatimore bilancin e vitit buxhetor 2019 mund të paraqesë xhiron mesatare të relizuar për tri vitet 2017 2018 2019. …” pasi vlera e xhiros mesatare per tre vitet e fiundit e vertetuar kjo nga tatimet eshte 154057349.
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar ne Buletinin e Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021 , nr. 22 datë 15 Shkurt 2021 , Nr. 31 datë 2 Mars 2021 dhe Nr. 43 datë 24 Mars 2021 Autoriteti Kontraktor ka njoftuar si fituesit për kontratat (Minikonkurset) e Kësaj Marrëveshje Kuadër si me poshte:

 1. Minikonkursi 1: “NRindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Fushë – Krujë, Paketa A, Objektet 1-6, njësia administrative Fushë – Krujë, Bashkia Krujë”.
  Fondi limit i minikonkursit 369,058,938.53 lekë pa TVSH.
  Oferta fituese e Minikonkursit: 348,760,697 lekë pa TVSH
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Agi Kons
 2. _____________________________________________
 3. Minikonkursi 2: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Fushë – Krujë, Paketa B, Objektet 7-12, njësia administrative Fushë – Krujë, Bashkia Krujë.
  Fondi Limit i Minikonkursit: 377,050,145.47lekë pa TVSH
  Oferta fituese e Minikonkursit: 377,050,145.47 lekë pa TVSH
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Ante-Group” sh.p.k., & “Ferro Beton & Construction Co” sh.p.k
 4. _____________________________________________
 5. Minikonkursi 3: “Rindërtimi i njësive të banimit (pallat) për 2 ndertesa pikesore N.1. Rruga “26 Nentori” dhe N.4 Bulevardi “Dyrrah” sipas PDYV-së në zonën e re për zhvillim, lejes zhvellimore dhe projektit teknik”, Njësia Administrative Durrës, Bashkia Durrës
  Fondi Limit i Minikonkursit: 263,247,855 lekë pa TVSH
  Oferta fituese e Minikonkursit: 233,852,000 lekë pa TVSH
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Kevin Construction” sh.p.k. “Arifaj” sh.p.k & “Alb Shpresa” sh.p.k & “Mela” sh.p.k
 6. _____________________________________________
 7. Minikonkursi 4: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për Zona e re për zhvillim Lezhë 1
  - Fondi i Minikonkursit është 522,269,992.30 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 467,500,000 Leke Pa TVSH.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Progeen” shpk & “SINA 98” shpk & “ANION” shpk & “Kurti - 07" sh.p.k
 8. _____________________________________________
 9. Minikonkursi 5: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Kavajë, Paketa A, njësia administrative Kavajë, Bashkia Kavajë”
  - Fondi i Minikonkursit është 801,979,268.16 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 705,700,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Aurora Konstruksion” sh.p.k & “B-93” shpk, & “RAFAELO 2002” sh.p.k
 10. _____________________________________________
 11. Minikonkursi 6: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Kavajë, Paketa B, Objekti 2.1, Njësia administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
  - Fondi i Minikonkursit është 343,724,295.26 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 293,584,272 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Junik” sh.p.k., & “Colombo” sh.p.k
 12. _____________________________________________
 13. Minikonkursi 7: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Kavajë, Paketa C, njësia administrative Kavajë, Bashkia Kavajë” Objekti 2.2 dhe 2.3”.
  - Fondi i Minikonkursit është 788,125,851.74 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 660,449,463 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Zdravo” shpk, & “Bajrami N” shpk
 14. _____________________________________________
 15. Minikonkursi 8: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Laç 1/2 Paketa A, njësia administrative Laç, Bashkia Kurbin
  - Fondi i Minikonkursit është 839,140,727.04 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 692,291,100 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: ALKO-IMPEX General Construction”sh.p.k., & “Vega” sh.p.k
 16. _____________________________________________
 17. Minikonkursi 9: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Laç 1/2 Paketa B, njësia administrative Laç, Bashkia Kurbin
  - Fondi i Minikonkursit është 598,256,822.69 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 519,000,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Uleza Ndertim” shpk, & “Vllaznia Ndertim Martin Pjetri” & "FLORI" shpk
 18. _____________________________________________
 19. Minikonkursi 10: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Thumanë, Paketa A, Objektet 1, 2, 3, 5, 6, 7 8, 9, 10, njësia administrative Thumanë, Bashkia Krujë.
  - Fondi i Minikonkursit është 734,634,683.60 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 581,830,670 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: PE - VLA - KU” sh.p.k, & “PE - VLA – KU” Dega Kosove
 20. _____________________________________________
 21. Minikonkursi 11: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Thumanë, Paketa B, Objektet 11, 12, 13, 14, njësia administrative Thumanë, Bashkia Krujë.
  - Fondi i Minikonkursit është 523,504,861.06 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 434,509,034.68 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Shijaku” shpk & “Co 1 Rroku Konstruksion Tirane
 22. _____________________________________________
 23. Minikonkursi 12: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Marikaj, Paketa A, Objektet 1- 8, njësia administrative Marikaj, Bashkia Vorë.
  - Fondi i Minikonkursit është 557,891,201.28 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 446,312,961.02 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Hastoci sh.p.k
 24. _____________________________________________
 25. Minikonkursi 13: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa A, Objektet 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 7.1, 8.1, 8.2, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak.
  - Fondi i Minikonkursit është 739,175,976 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 580,387,500 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Kevin Construction sh.p.k. & Arifaj & Alb Shpresa sh.p.k & Mela sh.p.k
 26. _____________________________________________
 27. Minikonkursi 14: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa B, Objektet 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak.
  Fondi i Minikonkursit është 772,636,221.84 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 630,000,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Gjikuria sh.p.k
 28. _____________________________________________
 29. Minikonkursi 15: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa C, Objektet 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak.
  - Fondi i Minikonkursit është 551,235,417.60 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 430,000,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Xhengo” Shpk & Bean” shpk & “Konstruksion 93” sh.p.k., & “2N” sh.p.k
 30. _____________________________________________
 31. Minikonkursi 16: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa D, Objektet 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak.
  - Fondi i Minikonkursit është 643,573,749.84 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 508,000,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Kronos Konstruksion” sh.p.k, & “Edicom” sh.p.k & “Everest” sh.p.k
 32. _____________________________________________
 33. Minikonkursi 17: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa E, Objektet 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak
  - Fondi i Minikonkursit është 679,977,900 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 574,581,326 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: G.P.G. Company sh.p.k
 34. _____________________________________________
 35. Minikonkursi 18: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Golem, Objekti 1 dhe 2, njësia administrative Golem, Bashkia Kavajë.
  Fondi i Minikonkursit është 292,769,151.36 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 247,389,993 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Be-Is” sh.p.k & Ergi” sh.p.k
 36. _____________________________________________
 37. Minikonkursi 19: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Bubq, Objektet A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, njësia administrative Bubq, Bashkia Krujë
  - Fondi i Minikonkursit është 178,323,804.29 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 167,624,376.03 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: 2 T sh.p.k
 38. _____________________________________________
 39. Minikonkursi 20: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Vorë, Paketa A Objektet BN.1.13, BN.1.02, BN.1.03, BN.5.02, njësia administrative Vorë, Bashkia Vorë.
  - Fondi i Minikonkursit është 456,922,109.55 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 390,000,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Eurokos Holding sh.p.k & VIA
 40. _____________________________________________
 41. Minikonkursi 21: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Vorë, Paketa B Objektet BN.1.04, BN.1.05, BN.1.07, BN.1.08, BN.1.09, BN.1.10, BN.1.11, njësia administrative Vorë, Bashkia Vorë.
  - Fondi i Minikonkursit është 474,418,714.22 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 417,400,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Fusha sh.p.k
 42. _____________________________________________
 43. Minikonkursi 22: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Vorë, Paketa C Objektet BN.2.01, BN.2.02, BN.2.03, BN.2.04, BN.2.05, BN.2.06, njësia administrative Vorë, Bashkia Vore.
  Fondi i Minikonkursit është 534,414,630.96 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 475,600,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Curri” & “Agri Construksion sh.p.k
 44. _____________________________________________
 45. Minikonkursi 23: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Vorë, Paketa D Objektet BN.3.01, BN.3.02, BN.3.03, BN.3.04, BN.3.05, BN.3.07, BN.3.08, BN.3.09, BN.3.10, BN.3.11, njësia administrative Vorë, Bashkia Vorë.
  - Fondi i Minikonkursit është 652,797,983.38 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 592,046,165 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Senka & Dajti Park 2007 & Erzeni/Sh sh.p.k
 46. _____________________________________________
 47. Minikonkursi 24: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Vorë, Paketa E Objektet BN.6.01, BN.6.02, BN.6.03, njësia administrative Vorë, Bashkia Vore
  Fondi i Minikonkursit është 668,633,202.05 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 609,120,800 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Salillari sh.p.k
 48. _____________________________________________
 49. Minikonkursi 25: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Krujë, Paketa A, Objektet A+J, B, C, D+G, E, F+H, I, njësia administrative Krujë, Bashkia Krujë.
  Fondi i Minikonkursit është 731,329,831.01 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 650,000,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: PE - VLA - KU” sh.p.k& PE - VLA – KU degaKosove
 50. _____________________________________________
 51. Minikonkursi 26: Rindërtimi I njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Krujë, Paketa B, Objektet K, X, Y, Z,njësia administrative Krujë, Bashkia Krujë”.
  Fondi i Minikonkursit është 609,400,993.82 Leke Pa TVSH.
  - Oferta fituese është 560,648,914 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: G.P.G. COMPANY
 52. _____________________________________________
 53. Minikonkursi 27: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Valias, Blloku 2, Objektet (1,2,3,4,5, dhe 6) njesi banimi ne ndertesa (pallat), njësia administrative Valias, Bashkia Kamëz. Fondi i Minikonkursit është 367,252,063.92 Leke Pa TVSH.
  Oferta fituese është 322,447,300 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Progeen shpk & SINA 98 shpk& ANION shpk & Kurti 07 shpk
 54. _____________________________________________
 55. Minikonkursi 28: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Manzë, Objektet (A1,A2,B1 dhe B3) njesi banimi ne ndertesa (pallat), njësia administrative Manzë, Bashkia Durrës
  Fondi i Minikonkursit është 601,094,063.81 Leke Pa TVSH.
  Oferta fituese është 509,727,766. lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: BeIs sh.p.k & Ergi sh.p.k
 56. _____________________________________________
 57. Minikonkursi 29: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Manzë, Objektet (A3, A4, A5, B2 dhe B4) njesi banimi ne ndertesa (pallat), njësia administrative Manzë, Bashkia Durrës
  Fondi i Minikonkursit është 713,730,403 Leke Pa TVSH.
  Oferta fituese është 595,445,600 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Senka’ sh.p.k & “Dajti Park 2007” sh.p.k & “Erzeni/Sh”sh.p.k
 58. _____________________________________________
 59. Minikonkursi 30: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Mirdite, Objektet 1A, 2A, 1B, 1C, si dhe 2 njesi banimi pikesore, njësia administrative Rreshen, Bashkia Mirdite
  Fondi i Minikonkursit është 417,565,095.36 Leke Pa TVSH.
  Oferta fituese është 395,016,580 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Ndregjoni sh.p.k Kthella shpk& Udha sh.p.k & Rafin Company sh.p.k
 60. _____________________________________________
 61. Minikonkursi 31: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Valias, Blloku 3, Objektet (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dhe 12) njesi banimi dhe shërbimi ne ndertesa (pallat), njësia administrative Valias, Bashkia Kamëz”.
  Fondi i Minikonkursit është 875,960,863.68 Leke Pa TVSH.
  Oferta fituese është 656,970,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: AnteGroup sh.p.k. & Ferro Beton& Construction Co sh.p.k
 62. _____________________________________________
 63. Minikonkursi 32: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Valias, Blloku 1, Objektet 1,2,3,4,5,6 dhe 7 njësi banimi në ndërtesa (pallat), njësia administrative Valias, Bashkia Kamëz
  Fondi i Minikonkursit është 661,748,732.47 Leke Pa TVSH.
  Oferta fituese është 555,000,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Gjikuria
 64. _____________________________________________
 65. Minikonkursi 33: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Lezhë 2, njësia adnimistrative Lezhë, Bashkia Lezhë
  Fondi i Minikonkursit është 337,226,373.12 Leke Pa TVSH.
  Oferta fituese është 283,150,000 lekë pa tvsh.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: “Xhengo” Shpk& Bean” shpk& “Konstruksion 93” sh.p.k& “2N”sh.p.k
 66. _____________________________________________
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-67609-08-03-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
___________________________________________________

Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

VKM Nr. 587, datë 22.7.2020 Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), të Dëmtuara, në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar

Shtojca 22: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data