Open Procurement Albania

Mirëmbajtje me performancë K/Sauk – Senatorium, K/Sauk – Ibë, Ibë – Qafë Krrabë (Km 29), Qafë Krrabë (Km 29) – rot. re Shijon, rot. re Shijon – Ura e Zaranikës, K/Km 22 – Qytezë Krrabë, Qytezë Krrabë – Pika Sipër Radio, Degëzim Miniera – Objekti X, Rotondo Sauk – Sauk i Vjetër, Tiranë – Ndroq – Romanat (Kufi Durrës), Romanat (kufi TR) – Plepa, Ura e Farkës – Qendër Fshat Baldushk, Qendër Fshat Baldushk – Mustafa Koçaj , K/Rr. Nr. 56 (Vaqarr) – Vishaj (k/Baldushk) (116.25 km) (Kontrata 3)

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane
Institucioni Prokurues Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane
Objekti i Tenderit Mirëmbajtje me performancë K/Sauk – Senatorium, K/Sauk – Ibë, Ibë – Qafë Krrabë (Km 29), Qafë Krrabë (Km 29) – rot. re Shijon, rot. re Shijon – Ura e Zaranikës, K/Km 22 – Qytezë Krrabë, Qytezë Krrabë – Pika Sipër Radio, Degëzim Miniera – Objekti X, Rotondo Sauk – Sauk i Vjetër, Tiranë – Ndroq – Romanat (Kufi Durrës), Romanat (kufi TR) – Plepa, Ura e Farkës – Qendër Fshat Baldushk, Qendër Fshat Baldushk – Mustafa Koçaj , K/Rr. Nr. 56 (Vaqarr) – Vishaj (k/Baldushk) (116.25 km) (Kontrata 3)
Nr. Reference REF-73369-06-05-2018
Vlera / Fondi Limit 53 431 283,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 02-07-2018
Data e mbajtjes se tenderit 02-07-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 9
Operatore Konkurues NIKA
ALB SHPRESA shpk & I.D.K – KONSTRUKSION
ALKO IMPEX General Construction
JUBICA
STERKAJ
CURRI
VICTORIA INVEST
BIBA – X
ADEM POJANI
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Victoria Invest SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 52 870 698,00
  Data e shpalljes se fituesit 07-01-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 63444837
  Data e lidhjes se kontrates 09-01-2019
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Nga operatoret Nika shpk ,Sterkaj shpk,Victoria Invest shpk .
  (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë : Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik , me numër 871/3/2018 , datë 03.01.2019 , në pikën 1, ka vendosur “ Të heqë pezullimin për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-73369-06-05-2018, me objekt: “Mirëmbajtje me performancë K/Sauk – Senatorium, K/Sauk – Ibë, Ibë – Qafë Krrabë (Km 29), Qafë Krrabë (Km 29) – rot. re Shijon, rot. re Shijon – Ura e Zaranikës, K/Km 22 – Qytezë Krrabë, Qytezë Krrabë – Pika Sipër Radio, Degëzim Miniera – Objekti X, Rotondo Sauk – Sauk i Vjetër, Tiranë – Ndroq – Romanat (Kufi Durrës), Romanat (kufi TR) – Plepa, Ura e Farkës – Qendër Fshat Baldushk, Qendër Fshat Baldushk – Mustafa Koçaj , K/Rr. Nr. 56 (Vaqarr) – Vishaj (k/Baldushk) (116.25 km) (Kontrata 3) “ , me fond limit 53.431.283 lekë ( pa TVSH) , zhvilluar në datë 09.07.2018 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Rajonit Qendror Tiranë.”
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. STERKAJ shpk Ne licencen e shoqerise Sterkaj me Licence NZ.1354/18 evidentohen drejtuesit teknik : Blerina Hoxha, Rexhina Hysko, Gentian Kallfa, Adrian Frroku, Roza Karaduni, Ismail Pervana, Emanuela Kiri, Leodet Kiri . Licenca e shoqerise mban daten 13.03.2017. Nga verifikimi i listpagesave janar , shkurt , mars, prill 2018 , rezulton se nuk jane derdhur kontribute per sigurime shoqerore per drejtuesit teknik ; Rexhina Hysko dhe Adrian Frroku. Kjo ne kundershtim me nenin 45 pika 2/d te LPP ku percaktohet se . Çdo kandidat ose ofertues skualifikohet nga pjesëmarrja në një procedurë , në rastet kur: a) ka falimentuar dhe kapitalet e tij janë në proces ekzekutimi nga përmbaruesit; b) është subjekt i procedurave për deklarimin e falimentimit dhe ka një urdhër likuidimi të detyruar ose administrimi nga gjykata, ose ka një marrëveshje me kreditorët, ose ndonjë procedurë tjetër të ngjashme; c) është dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale; d) nuk i ka përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, në përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës; dh) nuk i ka përmbushur detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës; e) është fajtor për dhënie të informacioneve të rreme, kur këto i janë kërkuar në përputhje me këtë kre, ose nuk ka pranuar t’i japë këto informacione ose dokumente apo një pjesë të tyre. ë) me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik është përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, sipas pikës 3, të nenit 13, të këtij ligji.

  2. CURRI shpk:
  Shoqeria Curri shp.k ne permbushje te kriterit teknik , Mjete per vendosje parmakesh metalik (guardrails) ( Batipal ) dhe Mjet per vijezim me boje ka paraqitur , Kontratë Qeraje Nr. 164 Rep, Nr. 40 Kol datë 29.06.2018, para noterit publik , lidhur ndërmjet palëve Shoqëria Omega Service sh.p.k në cilësinë e qeradhënësit dhe Shoqërisë Curri sh.p.k në cilësinë e qeramarrësit me objekt mjetet: Batipal i perdorur, vit 1997,model 61,numer serie MCSB008,vertetuar pronesine me deklaraen doganore Nr. R 26138 date 16.05.2011 leshuar nga Dogana Tirane...... dhe Makine per vijezimin e rrugeve , vertetuar pronesine me deklaraen doganore Nr. R 7534 date 09.02.2015, leshuar nga Dogana Tirane...... , me afat 3 vjet nga lidhja e kontrates .

  3. JUBICA shpk
  Rezulton se dokumentet nuk jane paraqitur ne perputhje me kerkesat e kerkuara : Ne licencen e shoqerise JUBICA me Licence NZ.0340/16 evidentohen drejtuesit teknik : Gjon Tarri, Elvis Capo, Myzafer Lesha, Enkel Tasho, Arber Shehu.
  Licenca e shoqerise mban daten 11.05.2017.
  Nga verifikimi i listpagesave janar ,shkurt ,mars, prill 2018 , rezulton se nuk jane derdhur kontribute per sigurime shoqerore , per drejtuesin teknik ; Gjon Tarri. Kjo ne kundershtim me nenin 45 pika 2/d te LPP ku percaktohet se . Çdo kandidat ose ofertues skualifikohet nga pjesëmarrja në një procedurë , në rastet kur: a) ka falimentuar dhe kapitalet e tij janë në proces ekzekutimi nga përmbaruesit; b) është subjekt i procedurave për deklarimin e falimentimit dhe ka një urdhër likuidimi të detyruar ose administrimi nga gjykata, ose ka një marrëveshje me kreditorët, ose ndonjë procedurë tjetër të ngjashme; c) është dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale; d) nuk i ka përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, në përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës; dh) nuk i ka përmbushur detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës; e) është fajtor për dhënie të informacioneve të rreme, kur këto i janë kërkuar në përputhje me këtë kre, ose nuk ka pranuar t’i japë këto informacione ose dokumente apo një pjesë të tyre. ë) me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik është përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, sipas pikës 3, të nenit 13, të këtij ligji.

  4. NIKA shpk:
  Borepastruese me targe , AA 645 HB , afati i kontrates , 8284 rep dhe 4278 kol , date 22.10.2015, noter Napolon Vasha , me afat 22.10.2015 deri 22.10.2018 , afati 3 vjet me te drejte perseritje ne te ardhmen . neni detyrimet te pergjithshme ;
  ”Me mbarimin e afatit te kontrates , palet do te bisedojne bashkarisht per vazhdimesine e metejshme te kontrates se qirase ...dhe kushteve te saj ” . Kjo kontrate noteriale nuk garanton kriterin e kerkuar ne dts ” Për mjetet e marra me qira duhet të paraqitet : dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi); çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin e vlefshëm të mjetit dhe kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi.” . Pra kontrata e qerase 8284 rep dhe 4278 kol , date 22.10.2015 , noter Napolon Vasha nuk eshte e vlefshme e per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi per permbushjen e kapacitetit per Borepastruese me targe , AA 645 HB.

  5. BIBA X shpk
  Mjeti me targe KJ 8824 A te paraqitura si mjet borepastruese te shoqeruara me regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi); çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin e vlefshëm të mjetit eshte mjet autopompe betoni, akoma me tej edhe ne rastin hipotetik te perdorimit te mjetit si kamion nuk jane paraqitur agregatë per pastrimin e bores dhe shperndares kripe te vertetuara me faturat tatimore të shitjes ose / dhe kontratat e shitblerjes ose / dhe aktet e zhdoganimit.
  Mjeti me targe AA 852 TP te paraqitura si mjet borepastruese te shoqeruara me regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi); çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin e vlefshëm të mjetit eshte mjet autopompe betoni , akoma me tej edhe ne rastin hipotetik te perdorimit te mjetit si kamion nuk jane paraqitur agregatë per pastrimin e bores dhe shperndares kripe te vertetuara me faturat tatimore të shitjes ose / dhe kontratat e shitblerjes ose / dhe aktet e zhdoganimit.
  6. Alko Impex General construction shpk
  Ky operator eshte renditur i pari ne dy procedura prokurimi qe zhvillohen ne te njejten date 09.07.2018 me te njejtin autoritet kontraktor konkretisht : Mirëmbajtje me performancë VorëMarikaj (kufi Durrës), Kthesa Kamëz - Vorë (paralele Majtas), Kthesa Kamëz – Vorë (paralele Djathtas), K. Zall Herr (kryq. Rr.Nr.1) – Deg. mj. Komuna Zall Herr, Deg. mj. Komuna Zall Herr – Bovillë, Kryq. Rr. Nr. 52 – Kala Prezë, Bërxullë – Domje, Bërxullë – Laknas, Fushë Krujë (deg. Y) – Fushë Krujë (qendër), K/Thumanë Qendër – Ura e Drojës (aksi i vjetër), Fushë Krujë - Halilaj, Halilaj - Krujë, K/Rr. Kombëtare (e vjetra) – Bilaj (Llixha), K/Rr. Kombëtare (e vjetra) – Fabrika e Çimentos, Bubq - Ishëm, Krujë - Sarisalltik (98.1 km), (Kontrata 1) dhe : “Mirëmbajtje me performancë Belsh (L.Tafan) - Grekan, Belsh - Deg. Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë - Kosovë e vogël, Grekan - Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen - K/RadioStacion, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq. Rruga Belsh - Pajovë, Elbasan - Cërrik (58.7 km) (Kontrata 6) “ . Nga verifikimi i kapaciteteve teknike te paraqitura nga ky operator pjesemarres , Komisioni i vleresimit te ofertave gjykon , se duke qene se ky operator ka paraqitur te njejtat kapacitete teknike qe lidhen me disponueshmerine e mjeteve, për kriterin ”Mjet Transporti vetëshkarkuese”, nuk mund realizoje apo te mund te zbatoje kete kontrate me kapacitetet teknike qe ka ne dispozicion .

  7. BOE Alb Shpresa sh.p.k - IDK Konstruksion shpk
  Ky operator eshte renditur i pari ne proceduren e prokurimit qe zhvillohet ne te njejten date 09.07.2018 , me te njejtin autoritet kontraktor konkretisht : Mirëmbajtje me performancë Ura e Brarit - Tunel Qafë Murrizë (Rruga e Arbrit), K/Rr. Nr. 54 (Trau Dajt) - Deg. dj. maja e Dajtit, Deg. dj. maja e Dajtit - St. teleferikut, Deg. dj. maja e Dajtit - Vila Qeveritare, Vila Qeveritare - maja e Dajtit, Tiranë (Fresku) - Surrel, Surrel - Qafë Priskë, Qafë Priskë - deg. dj. Q. Mollë,deg. dj. Q. Mollë - Bizë , Qafë Priskë - Shkallë - Shëngjergj, Uzina Traktorit - Lanabregas, Farkë – Rruga Elbasanit (Sauk) - Komuna e Parisit - Rruga e Kavajës (Loti 1) (104.13 km) (Kontrata 2). Nga verifikimi i kapaciteteve teknike te paraqitura nga ky operator pjesemarres , Komisioni i vleresimit te ofertave gjykon , se duke qene se ky operator ka paraqitur te njejtat kapacitete teknike qe lidhen me disponueshmerine e mjeteve, për kriterin ”Automjet borepastrues (APV) ose agregatë per pastrimin e bores dhe shperndares kripe me kamion ne dispozicion” , nuk mund realizoje apo te mund te zbatoje kete kontrate me kapacitetet teknike qe ka ne dispozicion .

  8. Adem Pojani
  Rezulton se nuk ka paraqitur asnje dokument.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Victoria Invest SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Victoria Invest SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Victoria Invest SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Victoria Invest SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane REF-73369-06-05-2018
  Njoftimi i Tenderit Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Shpallja e Fituesit Nr.02 - Dt.14-01-2019
  Lidhja e Kontrates Nr.02 - Dt.14-01-2019
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data