Open Procurement Albania

Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Kuben – Vasie 35.4 km.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Institucioni Prokurues Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Objekti i Tenderit Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Kuben – Vasie 35.4 km.
Nr. Reference REF-73463-06-05-2018
Vlera / Fondi Limit 44 534 152,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 29-06-2018
Data e mbajtjes se tenderit 29-06-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues DODA NDERTIM & EURALDI
ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCION
CURRI
ALB SHPRESA
SELAMI
Adem Pojani
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALKO-IMPEX General Construcion SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 40 450 292,00
  Data e shpalljes se fituesit 07-01-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 48540350
  Data e lidhjes se kontrates 09-01-2019
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Faza e vlerësimit dhe e klasifikimit të ofertave, përfundoi me datë 25/07/2018 pasi iu dha edhe konfirmimi në sistem nga personi i autorizuar i Njësisë së Prokurimit.
  Komisoni i Vlerësimit të Ofertave, pas mbylljes së fazes së vlerësimit, la në dispozicion të ofertuesve afatin 7 (shtatë) ditor per paraqitjen e ankesave në lidhje me vleresimin.
  Brenda afati ligjor 7 ditor u paraqiten ankesat si me poshte vijon:
  Ne daten 31.07.2018 ka paraqitur prane AK formularin e ankeses sipas shtojces se percaktuar ne DST, subjekti Operatori ekonomik.
  1. “CURRI ”sh.p k, regjistruar nga AK me nr prot 310 dt.31.07.2018 me objekt: “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Kuben – Vasie 35.4 km".
  Ne lidhje me ankesat e ketij subjekti Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder, ka dale me vendimin e dates 06.08.2018, i cili i eshte percjelle subjektit ankimues me shkresen nr.324 prot, date 06.08.2018, sipas ketij vendimi ankesa e ketij subjekti nuk eshte pranuar nga ana e Komisionit te Shqyrtimit te Ankesave duke i qendruar vleresimit qe ka bere KVO.
  Me date 17.08.2018 jemi vene ne dijeni qe subjekti ankimues “CURRI” sh.p.k, i eshte drejtuar KPP-se si organ epror per shqyrtimin e ankeses ne themel.
  Me depozitimin e ankesës së subjektit “CURRI” sh.p.k pranë KPP-së, ky i fundit doli me vendimin Nr.1404/1,datë 20.08.2018, protokolluar nga AK me Nr 352, dt.24.08.2018 per pezullimin e procedures.
  AK me shkresen Nr.45 prot, datë 24.08.2018 pezulloi proceduren.
  Me shkresen Nr 360 prot, datë 28.08.2018, AK informon KPP-në mbi ecurinë e kësaj procedure.
  KPP me vendimin Nr.717/2018, percjellë me shkresen nr 717/1 date 23.10.2018 , protokolluar me tonen nr 343 dt. 25.10.2018, nder të tjera vendosi:

  1. Shfuqizimin e vendimit te KVO-se lidhur me s’kualifikimin e operatorit ekonomik “CURRI” sh.p.k, pranimin e ankeses se subjektit “CURRI” sh.p.k, anullimi i vendimit te KVO-se, rivleresimi per kete objekt ne favor te subjektit ankimues, informimin e KPP-se per zbatimin e ketij vendimi.
  Me date 31.10.2018 u krye në sistem Ri-vlersimi ne zbatim te vendimit te lartpermendur te KPP-se.
  AK me shkresen nr 444 prot, dt.01.11.2018 informon KPP-ne per zbatimin e vendimit, duke lënë në dispozicion të ofertuesve të drejten e ankimimit, brenda afateve ligjore.
  Pas këtij ri-vlerësimi, si rezultat i të cilit u rëndit i pari operatori “CURRI”sh.p.k, brenda afat it ligjor 7 –ditor paraqiten ankese:

  1. “Alko Impex General Constuction” sh.p.k, me date 05.11.2018, regjistruar me nr.451 prot.
  Me shkresen nr 477, dt.12.11.2018 AK i bëri kërkesë për interpretim KPP-së, per efekt te interpretimit dhe vlerësimit te fakteve të reja dhe me qëllim mos zvarritjen në kohë të kësaj procedure.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Adem Pojani :
  Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në sistem.

  2. “SELAMI” sh.p.k:
  Njoftojme s'kualifikimin tuaj nga kjo procedure per keto arsye: per sa ju perket mjeteve Borepastruese dhe Kamiona, pasi rezultojne te njejta me mjetet borepastruese te perdorura ne prokurimin me objekt "Mirembajtje Rutine dhe Dimerore me Performance Rruga Peshkopi- Qafe Draj", ne te cilin jeni kualifikuar dhe renditur i pari, prandaj mjetet tuaja rezultojne te angazhuara ne tjeter objekt, ne kundershtim me ate qe eshte percaktuar ne kriteret per kualifikim.

  3. “ CURRI” shpk:
  Nuk plotesoni kushtet per kualifikim per sa ju perket mjeteve te punes pasi per mjetin “autobetoniere” keni paraqitur dokumentacion qe i perket mjet it te punes “kamion”. Si rrjedhim nuk plotesoni kriterin 2.3.7,i cili percakton ;”Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates.Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe makinerite qe ka ne dispozicionapo mund ti vihen ne dispozicionoperatorit ekonomik’.E shoqeruar pastaj,me leje qarkullimi,certifikat e kontrollit teknik ,foto,etj.
  Ne kundershtim edhe me percaktimet e nenit 46/b i LPP-se ku thuhet se per te provuar aftesine teknike operatoret ekonomik vertetojne se :zoterojne kualifikimet e nevojshme teknike,profesionale,kapacitetet organizative ,makinerite,pajisjet e asete te tjera fizike,aftesite organizative,reputacionin dhe besueshmerine,pervojen e duhur,si dhe personelin e nevojshem,per te zbatuar kontraten,sic eshte pershkruar nga autoriteti kontraktor ne njoftimin e objektit te kontrates.

  4. “DODA NDERTIM” sh.p.k& “EURALDI” sh.p.k:
  - Bilancet e shoqerise "Doda Ndertim" shpk per vitet 2016-2017, jane te pakonfirmuar nga ekspertet kontabel;
  - Kontrata e bashkepunimit ka gabim objektin e prokurimit per te cilin eshte lidhur;
  - Kontrata per punime te ngjashme tejkalon afatin 3 vjecar pasi lidhja eshte bere me date 30.06.2015, dhe llogaritja e afatit fillon nga data e tenderit dhe jo nga data e nenshkrimit te kontrates;
  - Shoqeria "Euraldi" shpk nuk ka paraqitur certifikata ISO, sic percaktohet ne kriteret e kualifikimit.

  5. ”ALB-SHPRESA”Shpk”:
  Vërtetimi per shlyerjen e detyrimeve te maturuara të energjisë elektrike me nr.4761 prot, dt.05.06.2018 leshuar ne emer të kërkuesit “ Alb Shpresa” sh.p.k, shpreh se kontrata me kod TR1C110081111106 eshte ne emer te “ Curri” sh.p.k, në kundersht im me piken 2 Kriteret e vecanta te Kualifikimit, pika 1 germa “d” që përcakton detyrimin per paraqit jen e nje: “Vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”.
  -Mjet i i punes “ Autobetoniere” , marrë me qera nga “ Mela” sh.p.k per llogari te “Alb shpresa” sh.p.k, është i njëjt i mjet i paraqitur nga B.O.E “ EKSLUZIV” sh.p.k, & “MELA. ” shpk, te shpallur fitues dhe finalizuar me kontrate ne objektin: Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "U.Matit -Rrëshen (Ura e Fanit), Rrëshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Benë- K.Hadroj, ShpalUra e Repsit 84.9 km ". Fakt ky , që vjen ne kundërshtim me përcaktimet e nenit 46/ b) i LPP-së ku thuhet se për të provuar aftësinë teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se: zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës si dhe me piken 2.3.8 e DST – ve percakton: “Makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera. Per kete te paraqitet nje deklarate nga administratori i shoqerise ofertuese se makinerite e mesiperme nuk jane te angazhuara ne kontrata te tjera per te gjithe periudhen e percaktuar si afati i kryerjes se sherbimit .
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder REF-73463-06-05-2018
  Njoftimi i Tenderit Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Shpallja e Fituesit Nr.02 - Dt.14-01-2019
  Lidhja e Kontrates Nr.02 - Dt.14-01-2019
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data