Open Procurement Albania

Për Dhënien Me Konçesion Të Shërbimit Të Pastrimit, Grumbullimit, Transportimit, Dhe Seleksionimit Të Mbetjeve Të Bashkisë Kamëz

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Kamëz
Objekti i Kontrates Bashkia e Kamzës ne rolin e "Autoriteti Kontraktor", fton Operatorët Ekonomik në një procedurë ndërkombëtare Koncesioni/ Partneriteti Publik Privat për dhënien me konçesion të shërbimit të pastrimit, grumbullimit trasportimit dhe seleksionimit të mbetjeve të Bashkisë Kamëz nëpërmjet ndërtimit dhe të një stacioni trasferimi në përputhje me proçedurat dhe kushtet e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe me kushtet e kontratës. Vlera e parashikuar e projektit është 1 389 833 694 (një miliard e treqind e tetëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH. Autoriteti Kontraktor ka parashikuar në lidhje me shlyerjen e vlerës së investuar nga koncesionari faktin se koncesionari do të likujdohet per nje periudhe kohore prej 12 vitesh nga momenti i nënshkrimit të kontratës.
Forma e kontratës: Koncesion/Partneritet Publik Privat
Burimi i financimit: Bashkia Kamëz
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e kontratës PPP të Koncensionit do të jetë 12 (dymbëdhjetë) vite.
Vendndodhja e objektit të kontratës: Bashkia Kamëz
Sigurimi i Ofertës (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor): Operatori Ekonomik në një procedure koncesioni/partneritetit publik privat, paraqet Formularin e sigurimit të ofertës. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është e barabartë me 2% të vlerës së parashikuar të projektit ose në shumën prej 27 796 674 (njezet e e shtatë milion e e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e shtatëdhejtë e katër) lekë pa TVSH.
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Lidhur Kontrata
Kompania Koncesionare
 • L81811019S
 • ECO CLEANING
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 16-04-2018
  Data e mbajtjes se koncesionit 16-04-2018
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • K91326028I-K01731001M
 • ALKO-IMPEX General Construcion & 2 T
 • Kosto koncesionare
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 12
  Data e shpalljes se koncesionit 01-03-2018
  Oferta fituese Leke pa TVSH 1,350,000,000
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1,620,000,000
  Data e lidhjes se kontrates 23-05-2018
  Kohezgjatja e kontrates 12 vite
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i Kontratës
  Specifikimet Teknike
  Draft Kontrate Mbetjet Kamez
  DSK Menaxhimi i Mbetjeve
  Harta Vgm Kamez
  Harta e Rrugeve
  Kontrata e Koncesionit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data