Open Procurement Albania

Dhënie me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)

Autoritet Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Objekti i Kontrates Dhënie me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)

Forma: Koncesion/PPP;
Objekti: Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje dhe transferim i Aeroportit Ndërkombëtar i Vlorës (VIA) .
Lloji i Kontratës: “Punë” .
Burimi i financimit: Shoqëri Tregtare private ose Bashkim i tyre / Kapital privat.
Kohëzgjatja e Kontratës: 35 vjet
Vendndodhja e objektit të Kontratës: Aeroporti i Vlorës ndodhet afër me zonën e Novoselës, me saktë në Akërni, Vlorë.
Nr. i References: REF-46571-12-19-2019
______________________________________________

Vlera e parashikuar e projektit: 86,638,359 Euro (pa TVSH)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Njoftuar Fituesi
Kompania Koncesionare
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 12-03-2020
  Data e mbajtjes se koncesionit 12-03-2020
  Nr. i Operatoreve Konkurues 2
  Operatore Konkurues 1.AL-DE CORPORATION LIMITED
  2. Mabco Constructions SA of Matebex Group & YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi & 2A Group sh.p.k

  Operator Ekonomik Kontraktues
 • CHE101624994-92203-810846800
 • Mabco Constructions SA of Matebex Group & YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi & 2A Group sh.p.k.
 • Kosto koncesionare
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 35 vjet
  Data e shpalljes se koncesionit 20-12-2019
  Oferta fituese Leke pa TVSH 104,310,500 Euro (Vlera e investimit e ofruar nga fituesi)
  Data e shpalljes se fituesit 05-03-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 35 vjet
  Ankesa Eshte skualifikuar kompania:
  1. AL-DE CORPORATION LIMITED :
  Ofertuesi ka paraqitur vetëm një dokument në platformën elektronike pranë APP, e identifikuar si Certifikatë Regjistrimi e Shoqërisë Private të Kufizuar, lëshuar nga Regjistri i Shoqërive për Anglinë dhe Welsin, e pa legalizuar si dokument dhe asnjë dokumentacion tjetër që kërkohet nga Dokumentat e kësaj Procedure Konkurruese.
  Si rrjedhojë, skualifikohet për mos plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të pranimit/kualifikimit sipas shtojcës nr. 9 të DPK.
  Shenim: Fituesi pritet te firmose kontraten brenda nje priudhe prej 30- ditore sipas parashikimeve ne ligj.

  Informacioni eshte dhene nga komunikimi mediatik i Kabineti Rama 2 ( E. Rama ; B. Balluku):
  -Njoftimit ne Hapesiren Mediatike ne faqen zyrtare te Kryeministrise
  -Videos se shperndare ne profilin zyrtar te Kryeministrit Edi Rama ne Youtube .  _____________________
  Per kete procedure te shpallur ne 2019 eshte bere shtyrja e afatit dy here, deri ne pezullimin pa afat te saj per shkak te pandemise – Covid 19 .
  Ne 23.11.2020 u hoq pezullimi duke caktuar afatin per hapjen e ofertave daten 14.12.2020.
  - Sipas shtojcës se datës 10.12.2020 për ndryshimin e DSK-ve afati per hapjen e ofertave u be ne 23.12.2020 .
  _____________________
  VENDIM K.P.P. 22/2021 datë 15.01.2021

  Në datën 21.12.2020, operatori ekonomik ankimues “Global Technical Mechanics” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të konkurrimit, të ndryshuara me shtojcën e datës 10.12.2020.
  - Eshte vendosur pranimi pjesërisht i ankesës se operatorit.

  Si rrjedhoje Autoriteti Kontraktor, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në zbatim të vendimit të të Komisionit të Prokurimit Publik, ka përgatitur sqarimet për operatorin ekonomik ankimues.
  Si dhe eshte shtyre afati per dorëzimin e ofertave ne date 01.02.2021 (referim sipas shtojcës me poshtë).
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  DOKUMENTAT E PROCEDURES KONKURRUESE TE KONCESIONIT
  DRAFT KONTRATA
  FOTO (Terreni Ndertimor)
  KRITERET E PERMBUSHJES
  MASTERPLANI
  Njoftimi i Kontrates se Koncesionit
  PERSHKRIMI I ZONES
  PLAN RILEVIMI
  STUDIM FIZIBILITETI
  TERMAT E REFERENCES
  SHTOJCË PËR NDRYSHIMIN E DATËS SË ZHVILLIMIT TË PROCEDURËS (2)
  SHTOJCË PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË KONCESIONIT/PPP
  SHTOJCË PËR NDRYSHIMIN E DATËS SË ZHVILLIMIT TË PROCEDURËS (1)
  Njoftim i APP-se Nr. 2339 Prot. date 27.03.2020
  SQARIME MBI DOKUMENTET E GARËS (1)
  SQARIME MBI DOKUMENTET E GARËS (2)
  SQARIME MBI DOKUMENTET E GARËS (3)
  SQARIME MBI DOKUMENTET E GARËS (4)
  SQARIME MBI DOKUMENTET E GARËS (5)
  SQARIME MBI DOKUMENTET E GARËS (6)
  SHTOJCË PËR HEQJEN NGA PEZULLIMI TE PROCEDURËS
  SHTOJCË PËR NDRYSHIMIN E DSK-VE TË PROCEDURËS SË KONCENSIONIT ...
  SHTOJCË PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS (22.12.2020)
  VENDIM I K.P.P. 22/2021 - date 15.01-2021
  SHTOJCË SQARUESE PËR DOKUMENTET E PROCEDURËS SË KONCENSIONIT SIPAS VENDIMIT TE KPP-SE
  SHTOJCË PËR AFATIN E PROCEDURËS (janar 2021)
  NJOFTIMI I KONTRATËS
  Njoftimi i kabinetit Rama 2 per shpalljen e fituesit
  Formulari i Njoftimit të Fituesit (Buletini Nr. 45 datë 29 Mars 2021 ).

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data