Open Procurement Albania

Loti 1 Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Korçë
Institucioni Prokurues Bashkia Korçë
Objekti i Tenderit Loti 1 Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)
Nr. Reference REF-83536-10-12-2023
Vlera / Fondi Limit 2 691 100,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedures Procedurë e hapur e thjeshtuar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 19-10-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-10-2023
Data e mbajtjes se tenderit 30-10-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1.“Euro Inform” shpk
2.“Compitel” shpk
3.“Divitech” shpk
4.“BluePrint Technologies” shpk
5.“Instant .AL” shpk
6.“Infocodify” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • EURO INFORM
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2 446 800,00
  Data e shpalljes se fituesit 18-01-2024
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 2936160
  Data e lidhjes se kontrates 07-02-2024
  Kohezgjatja e kontrates 30 ditë kalendarike nga data e lidhjes te kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“ Compitel ” shpk, per arsye:
  Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca 7,kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3.2, konkretisht:
  - ofertuesi nuk ka dorezuar katalogun teknik ose skedat teknike të produkteve të kërkuara. Ofertuesi ka dorëzuar një dokument me emërtimin “Katalog Bashkia Korce” i cili përmban vetëm disa foto dhe nuk përmban parametra teknikë për produktet në mënyrë që KVO të vlerësojë nëse përmbushen apo jo specifikimet teknike.

  2.“Divitech” shpk, per arsye:
  - Nuk plotëson asnjë nga kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit shtojca 7 per arsye se ofertuesi ka dorezuar vetem Formularin e ofertes dhe Listen e cmimeve Ne rast se dokumentet e mesiperme jane në gjuhë të huaj ato duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.
  Konkretisht ofertuesi nuk ka paraqitur kataloge ose skeda teknike te produkteve te kerkuara.

  3.“BluePrint Technologies” shpk, per arsye:
  Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca 7,kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3.2 ku përcaktohet shprehimisht :
  2.3.2 Për të vertetuar se përmbush specifikimet e kërkuara Operatori Ekonomik duhet te paraqese katalogun teknik ose skedat teknike te produkteve te kerkuara. Ne rast se dokumentet e mesiperme jane në gjuhë të huaj ato duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.
  Konkretisht ofertuesi nuk ka dorezuar katalogun teknik ose skedat teknike të produkteve të kërkuara .

  4.Instant.AL” shpk, per arsye:
  Ofertuesi skualifikohet bazuar në nenin 76 pika 3.dh të Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik ku përcaktohet shprehimisht se “3. Çdo operator ekonomik skualifikohet nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit nëse është në një nga situatat e mëposhtme: dh) operatori ekonomik është tërhequr nga nënshkrimi i kontratës në një procedurë prokurimi të zhvilluar nga vetë autoriteti ose enti kontraktor. Ky kusht zbatohet brenda një viti kalendarik nga tërheqja”.
  Per sa me siper,duke qene se ofertuesi eshte terhequr nga lidhja e kontrates per proceduren “Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj) -REF- 77745-08-17-2023 , ai ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin e cituar me siper dhe si rrjedhim duhet të s’kualifikohet.

  5.“Incodify” shpk, pr arsye:
  - nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike dhe asnje nga dokumentat e kerkuara.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Më datë 23.10, 2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është administruar ankesa e operatorit ekonomik INSTANT.AL dhe objekti i ankesës lidhet me modifikimin e dokumentave të tenderit

  Më datë 21.11.2023, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë ankimues dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “INSTANT.AL” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe të publikojë të gjitha ndryshimet në Sistemin Elektronik të Prokurimeve.
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EURO INFORM viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EURO INFORM viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EURO INFORM viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EURO INFORM viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 8 datë 12 Shkurt 2024
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankimimi INSTANT.AL
  Formular Vendimi KPP
  Formulari i Njoftimit te Fituesit (paraprak)
  Formular i Njoftimit te Fituesit Pas Afatit te Ankimimit

  Loti 1-Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)

  Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
  • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Korçë
  Institucioni Prokurues Bashkia Korçë
  Objekti i Tenderit Loti 1-Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)
  Nr. Reference REF-77745-08-17-2023
  Vlera / Fondi Limit 2 691 100,00
  Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
  Lloji i Procedures Procedurë e hapur e thjeshtuar
  Statusi i Tenderit Rishpallje e Anuluar
  Data e Njoftimit te Tenderit 18-08-2023
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 31-08-2023
  Data e mbajtjes se tenderit 31-08-2023
  Nr. i Operatoreve Konkurues 3
  Operatore Konkurues 1. “ EURO INFORM” shpk
  2. “ INSTANT.AL” shpk
  3. “ DIVITECH” shpk
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • INSTANT.AL
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2 498 900,00
  Data e shpalljes se fituesit 14-09-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 30 ditë kalendarike nga data e lidhjes te kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomik te meposhtem:
  1. EURO INFORM shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca 7, kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3.2

  2. DIVITECH shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca 7, kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 1.a dhe pika 1.b
  -Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca 7, kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3.1
  -Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca 7, kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3.2
  Arsyeja e Anulimit Shoqëria “INSTANT.AL”sh.p.k, nuk ka dorëzuar sigurimin e kontratës dhe nuk është paraqitur për të lidhur kontratën. Procedura anullohet në kushtet kur Shoqëria “INSTANT.AL” ishte e vetmja shoqëri e kualifikuar në këtë procedurë.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Buletini Nr. 86 datë 16 Tetor 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Loti 1 Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Korçë
  Institucioni Prokurues Bashkia Korçë
  Objekti i Tenderit Loti 1 Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)
  Nr. Reference REF-74637-07-10-2023
  Vlera / Fondi Limit 2 691 100,00
  Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
  Lloji i Procedures Procedurë e hapur e thjeshtuar
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 11-07-2023
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 21-07-2023
  Data e mbajtjes se tenderit 21-07-2023
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 30 ditë kalendarike nga eata e lidhjes te kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Buletini Nr. 66 datë 31 Korrik 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data