Open Procurement Albania

“Supervizion punimesh Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Supervizion punimesh Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)”
Reference No. REF-23815-04-01-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 620 255,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 04-04-2022
Last date of Submitted Documents 15-04-2022
Tender Held Date 15-04-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“InfraKonsult”
2.“Tower sh.p.k”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Tower SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 459 000,00
  Bidder Announcement date 06-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1750800
  Contract date 21-06-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:

  1. “Zenit&CO” sh.p.k per arsye:
  - referuar pikes 2.3.3 të DST, në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi është i angazhuar në kontratën e lidhur me Autoritetin Rrugor Shqiptar

  2. “G B Civil Engineering” sh.p.k per arsye:
  -Referuar pikes 2.3.3 të DST, në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi është i angazhuar në kontratën e lidhur me Autoritetin Rrugor Shqiptar.
  -Oferta ekonomike me vlerë 1,343,866.01 lekë (pa tvsh), e paraqitur nga ky operator është poshtë vlerës minimale të lejuar 1,411,701.80 lekë (pa tvsh), kjo në kundërshtim me vendimin Nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim” dhe rekomandimin Nr. 5585,datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik.

  3. “NOVATECH STUDIO” per arsye:
  -pasi nuk i është përmbajtur formularit të ofertës ekonomike, në DST kohëzgjatja e shërbimit është 8 muaj ndërkohë në propozimin ekonomik të paraqitur nga OE është më pak se 8 muaj.Nuk është plotësuar kriteri kohor në prezantimin e propozimit ekonomik të OE

  4. “INFRATECH” per arsye:
  - nuk i është përmbajtur formularit të ofertës ekonomike, në DST kohëzgjatja e shërbimit është 8 muaj ndërkohë në propozimin ekonomik të paraqitur nga OE është më pak se 8 muaj. Gjithashtu, sipas TOR-eve është parashikuar edhe inxh. elektrik, ndërsa në propozimin ekonomik nuk është përfshirë respektivisht sipas formularit të publikuar. Nuk është plotësuar kriteri kohor dhe sasior në prezantimin e propozimit ekonomik të OE.
  Cancellation reason
  Additions Operatorët ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës jane:
  1. “ZENIT&CO”
  2. “G B Civil Engineering”
  3. “InfraKonsult”
  4. “NOVATECH STUDIO”
  5. “INFRATECH”
  6. “TOWER”
  7. “SPHAERA”
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 85 datë 27 Qershor 2022
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data