Open Procurement Albania

Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë
Reference No. REF-24715-04-11-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 183 260 667,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 12-04-2022
Last date of Submitted Documents 13-05-2022
Tender Held Date 13-05-2022
No. of Bidders 7
Bidders 1. BOE “ARIFAJ” SHPK & EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
2. BOE “S I R E T A 2F” & “KUPA” SHPK & “KLAJGER KONSTRUKSION” SHPK
3. “PE - VLA - KU” SHPK
4. BOE “BE - IS” SHPK & “ERGI” SHPK & “VELLEZERIT HYSA” SHPK
5. “GJIKURIA” SHPK
6. “G.P.G. COMPANY” SHPK
7. “ALBAVIA” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GJIKURIA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 164 381 419,00
  Bidder Announcement date 14-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1397257703
  Contract date 05-07-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE “ARIFAJ” SHPK & EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate (konkretisht, drejtuesi i projektit) në këtë procedurë prokurimi eshte i deklaruar në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti, disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarde të Tenderit dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.

  2. BOE “S I R E T A 2F” & “KUPA” SHPK & “KLAJGER KONSTRUKSION” SHPK per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme :
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
  Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
  Puna e ngjashme e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk plotëson përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh.

  3. “PE - VLA - KU” SHPK per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për vitet financiare 2018, 2019, 2020, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që prokurohet (jo më e vogël se vlera e fondit limit).

  4. “G.P.G. COMPANY” SHPK per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarde të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.
  5. “ALBAVIA” SHPK per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarde të Tenderit dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Constructive Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 94 datë 12 Korrik 2022
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data