Open Procurement Albania

Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Nyja F.Dukagjin-L. Rr.Kombit, U.Drinit (Hyrja Kukës)-Sh.Galica, Sh.Galica-Krumë, Krumë-Q.Prushi, Plepa-Kam 77.6 km".

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Shkodra North Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Tender object Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Nyja F.Dukagjin-L. Rr.Kombit, U.Drinit (Hyrja Kukës)-Sh.Galica, Sh.Galica-Krumë, Krumë-Q.Prushi, Plepa-Kam 77.6 km".
Reference No. REF-73879-06-07-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 79 385 966,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 02-07-2018
Tender Held Date 02-07-2018
No. of Bidders 6
Bidders MARSI - ARMEMIL
HAZIRI - NDREGJONI
ALB SHPRESA - CURRI
GRIALD - KOMBEAS
OUEN - SHPRESA AL
Adem Pojani
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GRIALD - KOMBEAS
 • The winning bid ALL without vat 75 308 656,00
  Bidder Announcement date 26-10-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 90370387.2
  Contract date 30-10-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  1. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria “OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k , protokolluar prane AK me nr.327, date 08.08.2018.
  Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 07.08.2018, percjelle subjektit me shkresen nr 340 prot, dt.15.08.2018, duke refuzuar ankesen .
  2. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria B.O “HAZIRI” sh.p.k, & “NDREGJONI” sh.p.k , protokolluar prane AK me nr.332, date 09.08.2018.
  Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 07.08.2018, percjelle subjektit me shkresen nr 341 prot, dt.15.08.2018 duke refuzuar ankesen.
  Me date 24.08.2018, protokolluar nga AK nr 355 prot, shoqeria “OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k, i është drejtuar KPP-se.
  KPP me vendimin Nr 1424/1, dt.27.08.2018, protokolluar nga AK me nr 363, date 30.08.2018, vendosi pezullimin e procedures se prokurimit dhe shqyrtimin ne themel.
  AK me vendimin Nr 47 prot, dt.30.08.2018 vendosi pezullimin e procedures deri ne marrjen e nje vendimi perfundimtar.
  Me shkresen nr 365 prot, dt.03.09.2018, AK informoi Komisionin e Prokurimit Publik mbi ecurine dhe hapat e ndermarre nga AK, ne lidhje me trajtimin ligjor te ankeses.
  KPP me vendimin nr 712/2018, percjelle AK-së me shkresen nr 712/1 prot, dt.23.10.2018, protokolluar nga AK me nr 431, dt. 25.10.2018, ndër të tjera ka vendosur mos pranimin e ankesës së operatorit “OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k dhe lejimin e AK që të vijojë me hapat e mëtejshem procedurial.


  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Adem Pojani :
  Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në sistem.

  2. “OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k :
  Nuk plotesoni kushtet per kualifikim pasi ne QKB nuk keni te përfshirë objektin e prokurimit, kusht i cili parashikohet ne piken 3.1 te DST-ve, .
  3. “ CURRI” shpk, & “ALB SHPRESA” sh.p.k :
  Nuk plotesoni kushtet per kualifikim per sa ju perket mjeteve , kamion, autobetoniere, borepastruese, fadrome pasi keto mjete jane te njejta me ato te angazhuara ne objektin: "LezhëNënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, Vain-Bilanc, U.DrojesMilot , Laç- Patok, Balldre-B Juges 77.85 km” , ne te cilin jeni kualifikuar dhe renditur i pari, prandaj mjetet tuaja rezultojne te angazhuara ne kundershtim me ate qe eshte percaktuar ne kriteret per kualifikim.

  4. B.O “HAZIRI” sh.p.k, & “NDREGJONI” sh.p.k :
  Kontrata e qerase per mjet pune Kamion nr 1995 Rep, Nr 1594 Kol, dt.08.07.2018. lidhur me “Gjoni A.N” shpk, me targa TR 9082 T sipas fotos nuk është vet-shkarkues, në kundërshtim me piken 2.3.7 të DST-ve, ku përcaktohet: Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates. Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe makinerite qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GRIALD viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GRIALD viti 2014
  Monitor treasury transaction for GRIALD viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GRIALD viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for KOMBEAS viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KOMBEAS viti 2014
  Monitor treasury transaction for KOMBEAS viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KOMBEAS viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder REF-73879-06-07-2018
  Announcement of Procurement Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Bidder Announcement Nr.44 - Dt.05-11-2018
  Signing of the Contract Nr.45 - Dt.12-11-2018
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data