Open Procurement Albania

Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "U.Matit -Rrëshen (Ura e Fanit), Rrëshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Benë- K.Hadroj, ShpalUra e Repsit 84.9 km.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Shkodra North Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Tender object Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "U.Matit -Rrëshen (Ura e Fanit), Rrëshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Benë- K.Hadroj, ShpalUra e Repsit 84.9 km.
Reference No. REF-73904-06-07-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 64 859 900,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 02-07-2018
Tender Held Date 02-07-2018
No. of Bidders 4
Bidders DRINI 1 & AEK MUNELLA
EKSLUZIV & MELA
FLORIDA
GECI
Adem Pojani
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EKSKLUZIV - MELA
 • The winning bid ALL without vat 60 285 426,00
  Bidder Announcement date 26-10-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 72342511.2
  Contract date 30-10-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria B.O “DRINI 1” sh.p.k& “ AEK MUNELLA” sh.p.k, protokolluar prane AK me nr.321, date 02.08.2018.
  Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 07.08.2018, percjelle subjektit me shkresen nr 331 prot, dt.08.08.2018, duke refuzuar ankesen.
  Me date 22.08.2018, protokolluar nga AK nr 356 prot, shoqeria B.O “DRINI 1” sh.p.k& “ AEK MUNELLA” sh.p.k, i është drejtuar KPP-se. Ankesa fillimisht rezulton e dorezuar ne nje date te meparshme ne KPP , konkretisht dt.15.08.2018, Nr. rendor 1396.
  KPP me vendimin Nr 1396/1, dt.16.08.2018, protokolluar nga AK me nr 346, date 20.08.2018, vendosi pezullimin e procedures se prokurimit dhe shqyrtimin ne themel.
  Me shkresen nr 356 prot, dt.24.08.2018, AK informoi Komisionin e Prokurimit Publik mbi ecurine dhe hapat e ndermarre nga AK, ne lidhje me trajtimin ligjor te ankeses.
  KPP me vendimin nr 713/2018, percjelle AK-së me shkresen nr 713/1 prot, dt.23.10.2018, protokolluar nga AK me nr 432, dt. 25.10.2018, ndër të tjera ka vendosur mos pranimin e ankesës së operatorit B.O “DRINI 1” sh.p.k& “ AEK MUNELLA” sh.p.k dhe lejimin e AK që të vijojë me hapat e mëtejshem procedurial.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Adem Pojani :
  Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në sistem.

  2. B.O “DRINI 1” sh.p.k& “ AEK MUNELLA” sh.p.k:
  - Bilancet kontabel te viteve 2016, 2017 te shoqerise "DRINI- 1" nuk jane te shoqeruara nga raportet e audituara.
  - Akt marrveshja nr.3850 REP, Nr.793 Kol, date 26.06.2018 ku shenohet ndarja: “AEK MUNELLA” me 49% dhe “DRINI 1” me 51% , ndarja e makinerive nuk eshte bere sipas perqindjes se kontrates se bashkepunimit , konkretisht per mjetet e punes borepastruese.

  3. “FLORIDA” sh.p.k :
  Nuk plotesoni kriteret per kualifikim mbasi keni perdorur te njejtat makineri e paisje te cilat i keni tek objekti " Mirmbajtje Rutine e dimrore me performance B.Curri-Valbone,U.Bujanit-Q.Morine " ku jeni shpallur fitues.

  4. “GECI “ sh.p.k:
  Nuk plotesoni kriteret per kualifikim mbasi keni perdorur te njejtat makineri e paisje te cilat i keni tek objekti " Mirmbajtje Rutine e dimrore me performance Fierze-B.Curri -Kam " ku jeni shpallur fitues.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for EKSKLUZIV viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for EKSKLUZIV viti 2014
  Monitor treasury transaction for EKSKLUZIV viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for EKSKLUZIV viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for MELA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for MELA viti 2014
  Monitor treasury transaction for MELA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for MELA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder REF-73904-06-07-2018
  Announcement of Procurement Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Bidder Announcement Nr.44 - Dt.05-11-2018
  Signing of the Contract Nr.45 - Dt.12-11-2018
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data