Open Procurement Albania

Mirembajtje Rutine me Performance rruga Fier-BallshFratar + rruga Ballsh – Aranitas + rruga Metohasim – Kafaraj + rruga K/Rruga Nacionale-Bylis 63.3 km.

Procuring Authority / Buyer Gjirokastra South Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Tender object Mirembajtje Rutine me Performance rruga Fier-BallshFratar + rruga Ballsh – Aranitas + rruga Metohasim – Kafaraj + rruga K/Rruga Nacionale-Bylis 63.3 km.
Reference No. REF-73855-06-07-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 31 703 725,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 04-07-2018
Tender Held Date 04-07-2018
No. of Bidders 7
Bidders Don Jurge SHPK & Colombo SHPK
Caushi SHPK
Sark SHPK & Ardmir SHPK
Shendelli SHPK & Shkelqimi 07 SHPK
Beqiri SHPK
B93 II SHPK
Senka SHPK
Adem Pojani
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DON JURGE - C O L O M B O
 • The winning bid ALL without vat 20 134 188,00
  Bidder Announcement date 21-11-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 24161025
  Contract date 26-11-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Don Jurge “shpk &” Colombo” shpk ne daten 31.07.2018 prane A.K. Ka marrë përgjigje nga AK me shkresen nr.530 prot. në datë 07.08.2018 duke refuzuar ankesen.
  Ne daten 16.08.2018 Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Don Jurge” shpk & “Colombo”shpk ka paraqitur ankese prane KPP .Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.731/2018 ka pranuar ankesen e ketij Bashkimi Operatoresh Ekonomik.
  AK ne baze te ketij vendimi anuloi vendimin e KVO mbi skualifikimin e ketij bashkimi operatoresh.
  KVO zbatoi vendimin nr.731/2018 te KPP duke kualifikuar dhe duke klasifikuar fitues bashkimin e operatoreve ekonomike “Don Jurge “shpk &” Colombo” shpk.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik Caushi shpk:
  Operatori ekonomik “Caushi shpk”, ka nderhyre ne preventivin e dhene si pjese e dokumenteve te tenderit, duke shtuar dhe mirembjatje dimerore.

  3. Bashkimi i Operatoreve ekonomik Sark shpk, & “Ardmir” shpk :
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: Operatori ekonomik Ardmir shpk, pjese e ketij bashkimi, sipas kontrates se bashkepunimit ka marre persiper te kryej 30% te sherbimeve. Ne kundershtim me piken 2.3.12 te dokumenteve te tenderit ku percaktohet se ”Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik...cdo anëtar i grupit, duhet të dorëzojë dokumentat e kerkuara, ne perpjestim dhe perputhje me punet e marrra perisper sipas marrevshjes se bashkepunimit”, ky operator nuk disponon kategorine perkatese ne licencen profesionale NP – 12/A Punime të inxhinierisë së mjedisit.

  4. Operatori ekonomik Beqiri shpk:
  Ne lidhje me deshmite per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, per kapacitetin teknik “Autobitumatriçe”, në pronësi ose me qira, cope 1, ka paraqitur mjetin me targe AA792NI, ne lejen e qarkullimit te te cilit kodi i karrocerise eshte B2 (jo autobitumatrice). Ne foton e paraqitur nuk duket targa, cfare e ben te pamundur identifikimin e saj. Per kapacitetin teknik “Fabrike asfaltobetoni (QKL & Leje mjedisore) në pronësi / me qira ose kontrate furnizimi”, operatori ekonomik Beqiri shpk ka marre me qera impjantin nga subjekti “Spartaku shpk”, date 04.07.2018. Nga dokumentacioni i paraqitur nga subjekti “Don Jurge shpk” pjesemarres ne kete procedure, rezulton qe subjekti “Spartaku shpk”, date 06.07.2018, i ka nenshkruar ketij te fundit nje kontrate furnizimi, me afat 2 vjecar cfare verteton faktin qe kontratat jane fiktive dhe te pavlefshme.

  5.Operatori ekonomik Senka shpk:
  Operatori ekonomik “Senka shpk”, ka nderhyre ne preventivin e dhene si pjese e dokumenteve te tenderit, duke shtuar dhe mirembjatje dimerore, kjo ne kundershtim me to. Ka pasur ankese nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Don Jurge “shpk &” Colombo” shpk. Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.731/2018 ka pranuar ankesen e ketij Bashkimi Operatoresh Ekonomik. AK ne baze te ketij vendimi anuloi vendimin e KVO mbi skualifikimin e ketij bashkimi operatoresh. KVO zbatoi vendimin nr.731/2018 te KPP duke kualifikuar dhe duke klasifikuar fitues bashkimin e operatoreve ekonomike “Don Jurge “shpk &” Colombo” shpk.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for DON JURGE viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DON JURGE viti 2014
  Monitor treasury transaction for DON JURGE viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DON JURGE viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for C O L O M B O viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for C O L O M B O viti 2014
  Monitor treasury transaction for C O L O M B O viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for C O L O M B O viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster REF-73855-06-07-2018
  Announcement of Procurement Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Bidder Announcement Nr.47 - Dt.26-11-2018
  Signing of the Contract Nr.49 - Dt.11-12-2018
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data