Open Procurement Albania

“Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth”
Reference No. REF-64190-03-29-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 197 254 215,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-03-2023
Last date of Submitted Documents 14-04-2023
Tender Held Date 14-04-2023
No. of Bidders 3
Bidders 1. BOE "SHKELQIMI 07" & “FLED” & “S&L STUDIO”
2. “PE - VLA - KU”
3. BOE “BE - IS SH.P.K” & “ ERGI” & “T & XH”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SHKELQIMI 07 - FLED - S&L STUDIO
 • The winning bid ALL without vat 166 320 000,00
  Bidder Announcement date 28-04-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 199584000
  Contract date 12-07-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15.5 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“PE - VLA - KU”, per arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST, konkretisht :
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 1 (b) Sigurimin e Ofertës, sipas shtojcës 3.
  -Sigurimi i ofertës i paraqitur nga Operatori Ekonomik është i pavlefshëm pasi nuk i është drejtuar Autoritetit Kontraktor por një Institucioni tjetër.
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.6 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kërkesave të DST Nga Operatori Ekonomik nuk është paraqitur - 1 (një) inxhinier mekanik, pjesë e stafit mbështetës të kerkuar në pikën 2.3.6.
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve (Inxhinier Ndërtimi me eksperiencë) në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt dhe nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese. Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për drejtuesin teknik te punimeve inxhinieri i propozuar eshte i deklaruar në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.

  2.BOE “BE - IS SH.P.K” & “ ERGI” & “T & XH” , per arsye:
  - Nuk kanë arritur të paraqesin dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të kërkuara në DST , konkretisht:
  - Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
  b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
  Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme. - Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesmarje në bashkim, vendosin me marveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të permbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
  Nga operatori ekonomik konkretisht “T & XH” nuk është paraqitur asnjë punë e ngjashme me objektin që prokurohet si dhe me punimet që ka marrë përsipër të realizojë ( punimet e veprave të artit dhe drenzhimit, ndërtim ure).
  - Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.6 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kërkesave të DST Nga Operatoret Ekonomik nuk është paraqitur - 1 (një) inxhinier mekanik, pjesë e stafit mbështetës të kërkuar në pikën 2.3.6.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 viti 2014
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for FLED viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FLED viti 2014
  Monitor treasury transaction for FLED viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FLED viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 62 datë 17 Korrik 2023
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data