Open Procurement Albania

Supervizion punimesh Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Supervizion punimesh Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa
Reference No. REF-75634-07-20-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 346 516,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 21-07-2023
Last date of Submitted Documents 01-08-2023
Tender Held Date 01-08-2023
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
1. BOE “HTS COMPANY” & “HE & SK 11”
2. “TOWER” SHPK
3. BOE “G B Cvil Engineering” & Margarita Kodra

Kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. BOE “HTS COMPANY” & “HE & SK 11”, me vlere 1,299,000 Lekë pa TVSH.
2. BOE “G B Cvil Engineering” & Margarita Kodra, me vlere 1,320,000 Lekë pa TVSH.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BOE “HTS COMPANY” Sh.p.k “HE - SK 11” Sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 1 299 000,00
  Bidder Announcement date 31-10-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 javë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions Më datë 14.08.2023 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është dorëzuar ankesa e bashkimit të operatorëve ekonomikë “GB Civil Engineering” SHPK & “Margarita Kodra” PF dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “GB Civil Engineering” SHPK & “Margarita Kodra” PF

  Më datë 19.09.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “GB Civil Engineering” SHPK & “Margarita Kodra” PF
  2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “GB Civil Engineering” SHPK & “Margarita Kodra” PF, duke e kualifikuar këtë bashkim operatorësh.
  3. Autoriteti kontraktor, brenda 5 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SK 11” Sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SK 11” Sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for SK 11” Sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SK 11” Sh.p.k viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Formular Ankimimi Nr. 1993/2
  Formular Vendimi KPP

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data