Open Procurement Albania

Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Permet – Carshove – Tre Urat (Dogane) + rruga Carshove – Leskovik - Erseke + rruga Leskovik – Tre Urat (Dogane) 107 km

Procuring Authority / Buyer Gjirokastra South Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Tender object Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Permet – Carshove – Tre Urat (Dogane) + rruga Carshove – Leskovik - Erseke + rruga Leskovik – Tre Urat (Dogane) 107 km
Reference No. REF-73988-06-07-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 58 565 552,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 06-07-2018
Tender Held Date 06-07-2018
No. of Bidders 7
Bidders Riviera
Art yka II shpk & Avdolli
Du & Ko shpk & Alb Konstruksion
2 T
Gjikuria
Alb Korca 2002
Adem Pojani
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • RIVIERA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 42 553 700,00
  Bidder Announcement date 08-11-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 51064440
  Contract date 19-11-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Ka patur ankese nga Bashkimi i operatoreve ekonomike “Du & Ko” shpk & “Alb Konstruksion” shpk dhe Bashkimi i operatoreve ekonomike “Artyka II” shpk & “Avdolli” shpk.
  Kane marre pergjigje ne daten10.08.2018 dhe 13.08.2018. Bashkimi i operatoreve ekonomike “Du & Ko” shpk & “Alb Konstruksion” shpk ka bere ankese ne KPP. Me vendimin nr. 714/2018 date 23.10.2018 KPP ka refuzuar ankesen.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatoreve ekonomik Du & Ko shpk & Alb Konstruksion shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Operatori ekonomik Alb Konstruksion shpk, pjese e ketij bashkimi, sipas kontrates se bashkepunimit ka marre persiper te kryej 80% te sherbimeve. Ne kundershtim me piken 2.3.12 te dokumenteve te tenderit ku percaktohet se ”Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik...cdo anëtar i grupit, duhet të dorëzojë dokumentat e kerkuara, ne perpjestim dhe perputhje me punet e marrra perisper sipas marrevshjes se bashkepunimit”, ky operator nuk disponon kategorine perkatese ne licencen profesionale NP – 12/A Punime të inxhinierisë së mjedisit.
  Operatori ekonomik Du & Ko shpk, pjese e ketij bashkimi nuk ploteson kriterin 2.3.1 te dhene ne dokumentet e tenderit ku thuhet “Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar sherbime të ngjashme mirembajtjeje rutine e dimerore rrugesh në një vlerë jo më pak se 40% e fondit limit qe prokurohet dhe që është realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit”, ne raport me percaktimin e dhene ne piken 2.3.12. ”Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet te dorezohen marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht dhe Prokura e posaçme. Çdo anëtar i grupit, duhet të dorëzojë dokumentat e kerkuara, ne perpjestim dhe perputhje me punet e marrra perisper sipas marrevshjes se bashkepunimit. Kontrata e paraqitur me nuk eshte e ngjashme me ” mirembajtjeje rutine e dimerore rrugesh”. Ne vërtetimin e paraqitur që konfirmon shlyerjen e pagesave te energjise elektrike, rezulton qe Operatori ekonomik Alb Konstruksion shpk, ne kundërshtim me piken 1/d te kritereve te veçanta per kualifikim nuk ka shlyer detyrimet të maturuara të energjisë elektrike te muajit maj 2018. (Mbi detyrimet e maturuara sipas Vendimit te ERE-s, Nr.109, date 21.10.2011, “Per miratimin e kontratës se furnizimit me energji elektrike te klientëve jofamiljare, neni 9/1, Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”)

  2. Operatori ekonomik Alb Korca 2002:
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Per kapacitetin teknik “Fabrike asfaltobetoni (QKL & Leje mjedisore) në pronësi / me qira ose kontrate furnizimi”, operatori ekonomik Alb Korca 2002 shpk ka paraqitur kontraten e furnzimit nga subjekti “Duro shpk”, date 21.06.2018. Nga dokumentacioni i paraqitur nga subjekti “Gjikuria shpk”, rezulton qe subjekti “Duro shpk”, date 11.07.2018, i ka nenshkruar ketij te fundit nje kontrate qeraje per kete kapacitet, me afat 3 vjecar cfare verteton faktin qe kontrata e furnizimit eshte e pavlefshme.
  Formularët E-SIG, rezultojne te jene te pakonfirmuara nga organet perkatese me nenshkrim elektronik ose ne hard copy, ne kundershtim me piken 2.3.2, te kritereve te dhene ne DST.
  Nuk ka permbushur sic duhet piken 2.2.3, te kerkesave per kualifikim, pasi nuk ka paraqitur dokument që vërteton se ka plotësuar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ne Korce dhe Erseke ku ka ushtruar aktivitet per vitin 2017.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for RIVIERA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for RIVIERA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for RIVIERA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for RIVIERA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster REF-73988-06-07-2018
  Announcement of Procurement Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Bidder Announcement Nr.45 - Dt.12-11-2018
  Signing of the Contract Nr.47 - Dt.26-11-2018
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data