Open Procurement Albania

Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Permet – Carshove – Tre Urat (Dogane) + rruga Carshove – Leskovik - Erseke + rruga Leskovik – Tre Urat (Dogane) 107 km

Autoritet Prokurues Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Institucioni Prokurues Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Objekti i Tenderit Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Permet – Carshove – Tre Urat (Dogane) + rruga Carshove – Leskovik - Erseke + rruga Leskovik – Tre Urat (Dogane) 107 km
Nr. Reference REF-73988-06-07-2018
Vlera / Fondi Limit 58 565 552,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 06-07-2018
Data e mbajtjes se tenderit 06-07-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues Riviera
Art yka II shpk & Avdolli
Du & Ko shpk & Alb Konstruksion
2 T
Gjikuria
Alb Korca 2002
Adem Pojani
Operator Ekonomik Kontraktues
 • RIVIERA SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 42 553 700,00
  Data e shpalljes se fituesit 08-11-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 51064440
  Data e lidhjes se kontrates 19-11-2018
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Ka patur ankese nga Bashkimi i operatoreve ekonomike “Du & Ko” shpk & “Alb Konstruksion” shpk dhe Bashkimi i operatoreve ekonomike “Artyka II” shpk & “Avdolli” shpk.
  Kane marre pergjigje ne daten10.08.2018 dhe 13.08.2018. Bashkimi i operatoreve ekonomike “Du & Ko” shpk & “Alb Konstruksion” shpk ka bere ankese ne KPP. Me vendimin nr. 714/2018 date 23.10.2018 KPP ka refuzuar ankesen.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatoreve ekonomik Du & Ko shpk & Alb Konstruksion shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Operatori ekonomik Alb Konstruksion shpk, pjese e ketij bashkimi, sipas kontrates se bashkepunimit ka marre persiper te kryej 80% te sherbimeve. Ne kundershtim me piken 2.3.12 te dokumenteve te tenderit ku percaktohet se ”Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik...cdo anëtar i grupit, duhet të dorëzojë dokumentat e kerkuara, ne perpjestim dhe perputhje me punet e marrra perisper sipas marrevshjes se bashkepunimit”, ky operator nuk disponon kategorine perkatese ne licencen profesionale NP – 12/A Punime të inxhinierisë së mjedisit.
  Operatori ekonomik Du & Ko shpk, pjese e ketij bashkimi nuk ploteson kriterin 2.3.1 te dhene ne dokumentet e tenderit ku thuhet “Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar sherbime të ngjashme mirembajtjeje rutine e dimerore rrugesh në një vlerë jo më pak se 40% e fondit limit qe prokurohet dhe që është realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit”, ne raport me percaktimin e dhene ne piken 2.3.12. ”Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet te dorezohen marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht dhe Prokura e posaçme. Çdo anëtar i grupit, duhet të dorëzojë dokumentat e kerkuara, ne perpjestim dhe perputhje me punet e marrra perisper sipas marrevshjes se bashkepunimit. Kontrata e paraqitur me nuk eshte e ngjashme me ” mirembajtjeje rutine e dimerore rrugesh”. Ne vërtetimin e paraqitur që konfirmon shlyerjen e pagesave te energjise elektrike, rezulton qe Operatori ekonomik Alb Konstruksion shpk, ne kundërshtim me piken 1/d te kritereve te veçanta per kualifikim nuk ka shlyer detyrimet të maturuara të energjisë elektrike te muajit maj 2018. (Mbi detyrimet e maturuara sipas Vendimit te ERE-s, Nr.109, date 21.10.2011, “Per miratimin e kontratës se furnizimit me energji elektrike te klientëve jofamiljare, neni 9/1, Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”)

  2. Operatori ekonomik Alb Korca 2002:
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Per kapacitetin teknik “Fabrike asfaltobetoni (QKL & Leje mjedisore) në pronësi / me qira ose kontrate furnizimi”, operatori ekonomik Alb Korca 2002 shpk ka paraqitur kontraten e furnzimit nga subjekti “Duro shpk”, date 21.06.2018. Nga dokumentacioni i paraqitur nga subjekti “Gjikuria shpk”, rezulton qe subjekti “Duro shpk”, date 11.07.2018, i ka nenshkruar ketij te fundit nje kontrate qeraje per kete kapacitet, me afat 3 vjecar cfare verteton faktin qe kontrata e furnizimit eshte e pavlefshme.
  Formularët E-SIG, rezultojne te jene te pakonfirmuara nga organet perkatese me nenshkrim elektronik ose ne hard copy, ne kundershtim me piken 2.3.2, te kritereve te dhene ne DST.
  Nuk ka permbushur sic duhet piken 2.2.3, te kerkesave per kualifikim, pasi nuk ka paraqitur dokument që vërteton se ka plotësuar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ne Korce dhe Erseke ku ka ushtruar aktivitet per vitin 2017.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RIVIERA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RIVIERA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RIVIERA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RIVIERA SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster REF-73988-06-07-2018
  Njoftimi i Tenderit Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Shpallja e Fituesit Nr.45 - Dt.12-11-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.47 - Dt.26-11-2018
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data