Open Procurement Albania

Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Q.Laç-Koman, H/Berdicë - Velipojë, U.Bunës (E re)-Shirokë, Krye Bushat-B.Jugë, RranxaKukël, K.Balldre-Porta e Aviacionit 71.4 km.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Shkodra North Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Tender object Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Q.Laç-Koman, H/Berdicë - Velipojë, U.Bunës (E re)-Shirokë, Krye Bushat-B.Jugë, RranxaKukël, K.Balldre-Porta e Aviacionit 71.4 km.
Reference No. REF-74140-06-08-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 55 559 660,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 04-07-2018
Tender Held Date 04-07-2018
No. of Bidders 6
Bidders ALB – KONSTRUKSION SHPK & GEGA KONSTRUKSION SHPK
NIKA SHPK & RROKU GUEST SHPK
DRINI 1 SHPK & AEK MUNELLA SHPK
JUBICA SHPK
S.M.O.UNION SHPK
Adem Pojani
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • JUBICA. SHPK
 • The winning bid ALL without vat 49 330 000,00
  Bidder Announcement date 29-10-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 59196000
  Contract date 01-11-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  1. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria: “ALB KONSTRUKSION” sh.p.k & “ KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k, protokolluar prane AK me nr.336, date 10.08.2018.
  Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 17.08.2018, percjelle subjektit me shkresen nr 345/1 prot, dt.17.08.2018, duke refuzuar ankesen.
  Shoqeria “ALB KONSTRUKSION” sh.p.k & “ KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k, i eshte drejtuar KPP-se me ankese Nr rendor 1443, dt.28.08.2018, pa e paraqitur ne forme shkresore prane AK-se.
  2. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria: “NIKA” sh.p.k, protokolluar prane AK me nr.337, date 13.08.2018.
  Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 17.08.2018, percjelle subjektit me shkresen nr 345 prot, dt.17.08.2018, duke refuzuar ankesen. Shoqeria “ Nika” shpk, i eshte drejtuar KPP-se me ankese, pa e paraqitur ne forme shkresore prane AK-se.
  -KPP ka dale me vendimin Nr 1439/1, dt.31.08.2018, protokolluar nga AK me Nr.368, dt.06.09.2018, duke pezulluar proceduren.
  -AK me vendim nr 48, dt.06.09.2018 vendosi “Pezullimin e Procedures” deri ne marrjen e një vendimi perfundimtar.
  -Me shkresen nr 373 prot, dt.10.09.2018, AK informoi Komisionin e Prokurimit Publik mbi ecurine dhe hapat e ndermarre nga AK, ne lidhje me trajtimin ligjor te ankeses.

  3. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria: B.O “DRINI 1” sh.p.k& “ AEK MUNELLA” sh.p.k, protokolluar prane AK me nr.339, date 14.08.2018.
  Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 20.08.2018, përcjell subjektit me shkresen nr 347 prot, dt.20.08.2018, duke refuzuar ankesen.
  Me date 22.08.2018, protokolluar nga AK nr 348 prot, shoqeria B.O “DRINI 1” sh.p.k& “ AEK MUNELLA” sh.p.k, i është drejtuar KPP-se KPP ka dale me vendimin Nr 1447/1, dt.03.09.2018, protokolluar nga AK me Nr.367, dt.06.09.2018, duke pezulluar proceduren.
  AK me vendim nr 48, dt.06.09.2018 vendosi “Pezullimin e Procedures” deri ne marrjen e njëvendimi perfundimtar.
  Me shkresen nr 374 prot, dt.10.09.2018, AK informoi Komisionin e Prokurimit Publik mbi ecurinedhe hapat e ndermarre nga AK, ne lidhje me trajtimin ligjor te ankeses.
  KPP me vendimin nr 728/2018, percjelle AK-së me shkresen nr 728/1 prot, dt.26.10.2018,protokolluar nga AK me nr 439, dt. 29.10.2018, ndër të tjera ka vendosur mos pranimin e ankesëssë operatoreve “NIKA” sh.p.k dhe B.O “DRINI 1” sh.p.k& “AEK MUNELLA” sh.p.k dhelejimin e AK që të vijojë me hapat e mëtejshem procedurial.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Adem Pojani
  Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në sistem.

  2. “ALB KONSTRUKSION” sh.p.k & “ KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k - Nuk ploteson kushtet per kualifikim pasi mjeti me targë SH 87 62 E, krahasuar leja e qarkullimit me foton e paraqitur per të njëjtin mjet, rezulton jo APV;
  - Mjeti targë 04-210 –FI, nuk është kontrate noteriale, nuk ka vulë apostile si dhe ne lejen e qarkullimit nuk rezulton borëpastruese, sic pretendohet nga ana juaj por kamion;
  - Mungon certifikata ISO 3901 : 2012 per “ Karl Gega Konstruksion” sh.p.k.

  3. B.O “NIKA” sh.p.k bashkuar me “RROKU GUEST” sh.p.k :
  - Nuk ploteson kushtet per kualifikim per sa ju perket mjeteve , konkretisht kontrata e qerase lidhur me date 22.10.2015 me ALBA BETON 07, per mjete pune eskavator, fadrome, kamion, autobetoniere, nuk ka të përcaktuar objektin e prokurimit.
  - Afati i kontrates me “Malësia Valtur” sh.p.k është deri me datë 22.10.2018;
  - Kontrata e qerase per asfaltoshtruese, lidhur me “ Pako” sh.p.k është e parregullt pasi kjo shoqëri ka falemintuar;
  - Dokumentacioni per borepastruese nuk është i rregullt.

  4. B.O “DRINI 1” sh.p.k & “AEK MUNELLA” sh.p.k :

  - Borëpastruesja me targa AA 718 GU, nuk është APV, sipas kërkesave të DST-ve megjithëse ne foto duket borëpastuese.
  - Per shoqërinë “Drini 1” sh.p.k, mungojnë raportet e Auditimit të bilancit nga eksperti kontabel.
  - Mjeti targe AA 402 GY, nuk është sipas kërkesave të DST, pasi është nën kapacitetin 1 ton.
  - Preventivi nuk eshte plotesuar teresisht. Preventivi Nr.2 nuk eshte plotesuar; Oferta formulari nr 8 nuk eshte plotesuar gjithashtu edhe preventivi nr 3 nuk eshte plotesuar. Ne keto kushte, Autoriteti Kontraktor vlerëson si jo të përmbushur këtë kriter.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder REF-74140-06-08-2018
  Announcement of Procurement Nr.24 - Dt.18-06-2018
  Bidder Announcement Nr.44 - Dt.05-11-2018
  Signing of the Contract Nr.45 - Dt.12-11-2018
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data