Open Procurement Albania

Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 5

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 5
Reference No. REF-81470-07-31-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 825 714 419,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 03-09-2018
Tender Held Date 03-09-2018
No. of Bidders 2
Bidders GPG Company shpk
ALB - STAR
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-STAR
 • The winning bid ALL without vat 1,785,446,573.09
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2142535887.7
  Contract date 24-09-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Operatori ekonomik GPG Company shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Nga te dhenat qe disponon Autoriteti Kontraktor, rezulton qe operatori ekonomik GPG Company (si bashkim operatoresh) ka nenshkruar dhe ka ne zbatim kontraten me objekt “Ndertim by pass – Tepelene, Loti 1”. Kjo kontrate rezulton te mos jete perfunduar ne masen mbi 70 %, ne kundershtim me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.42, datë 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi II b, i ndryshuar, ku thuhet "Përjashtim bën autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, e cila ndalohet të kualifikojë si fitues, për punë publike, të prokuruara sipas ligjit të prokurimit publik, të ndryshuar, kontraktorë, që janë fitues dhe/apo kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim sipas një kontrate të lidhur apo në proces për t'u lidhur, sipas ligjit për prokurimin publik, i cili nuk i ka përfunduar punimet në 70% për qind të fondit të prokuruar në autoritetin kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve.
  Agjencia e Prokurimit Publik dhe autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, përshtatin dokumentet standarde të tenderit dhe dokumentet e tenderit, me këtë rregullore dhe garancitë e caktuara me detyrimin, që subjekti të s'kualifikohet nga pjesëmarrja ose kontrata të shpallet absolutisht e pavlefshme, me detyrimin për njoftim për nisje të procedurës për heqje licence".
  Cancellation reason
  Additions Per kete procedure prokurimi, eshte bere nje shtese kontrate ne vleren 332,517,287.66 pa tvsh dhe 399,020,745.2 me tvsh, me kontraktor operatorin ekonomik ALB-STAR shpk.
  Per me shume informacion shiko " Shtese Kontrate - Ndertim rruga Kardhiq -Delvine, Loti 5. "
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.31 - Dt.06-08-2018
  Bidder Announcement Nr.38 - Dt.24-09-2018
  Signing of the Contract Nr.39 - Dt.01-10-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data