Open Procurement Albania

Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 6

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 6
Reference No. REF-81479-07-31-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 388 910 889,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 03-09-2018
Tender Held Date 03-09-2018
No. of Bidders 3
Bidders Geci SHPK
GPG SHPK
AGBES CONSTRUKSION - A R B E R I A SH.A.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AGBES CONSTRUKSION - A R B E R I A SH.A.
 • The winning bid ALL without vat 2,378,643,105.31
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2854371726.37
  Contract date 24-09-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik Geci shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Nuk ka paraqitur deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion.
  Nuk ka permbushur piken 2.3.3 te dokumenteve te nderit pasi nuk disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues perkates per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt, per Arkitekt Peizazhi dhe Inxhinier Pyjore, të shoqëruara për secilin punonjës me diplomë, kontratë noteriale pune dhe CV.
  Nuk ka permbushur piken 2.3.9 te dokumenteve te nderit pasi nuk disponon çertifikaten ISO 5001 (Sistem i menaxhimit te Energjise). Organizmi çertifikues te jete i akredituar per keto standarte nga organizmi kombetar i akreditimit (DPA) ose organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise.

  2. Operatori ekonomik GPG Company shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Nga te dhenat qe disponon Autoriteti Kontraktor, rezulton qe operatori ekonomik GPG Company (si bashkim operatoresh) ka nenshkruar dhe ka ne zbatim kontraten me objekt “Ndertim by pass – Tepelene, Loti 1”. Kjo kontrate rezulton te mos jete perfunduar ne masen mbi 70 %, ne kundershtim me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.42, datë 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi II b, i ndryshuar, ku thuhet "Përjashtim bën autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, e cila ndalohet të kualifikojë si fitues, për punë publike, të prokuruara sipas ligjit të prokurimit publik, të ndryshuar, kontraktorë, që janë fitues dhe/apo kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim sipas një kontrate të lidhur apo në proces për t'u lidhur, sipas ligjit për prokurimin publik, i cili nuk i ka përfunduar punimet në 70% për qind të fondit të prokuruar në autoritetin kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. Agjencia e Prokurimit Publik dhe autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, përshtatin dokumentet standarde të tenderit dhe dokumentet e tenderit, me këtë rregullore dhe garancitë e caktuara me detyrimin, që subjekti të s'kualifikohet nga pjesëmarrja ose kontrata të shpallet absolutisht e pavlefshme, me detyrimin për njoftim për nisje të procedurës për heqje licence".
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for AGBES CONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AGBES CONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for AGBES CONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AGBES CONSTRUKSION viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.31 - Dt.06-08-2018
  Bidder Announcement Nr.39 - Dt.01-10-2018
  Signing of the Contract Nr.39 - Dt.01-10-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data