Open Procurement Albania

Partneriteti Publik Privat Për Hartimin, Ndërtimin, Financimin, Operimin, Mirëmbajtjen dhe Transferimin e Terminalit të Transportit Publik Tiranë

Partner / Concesionary Qeverisja Vendore Tiranë
Contract's Object Partneriteti Publik Privat Për Hartimin, Ndërtimin, Financimin, Operimin, Mirëmbajtjen dhe Transferimin e Terminalit të Transportit Publik Tiranë
Procurement Method Open Procedure
Concession's Status Announced the Winner
Concessionary Company
 • J62903125G - J82312002T - K51813002H
 • "SALILLARI" SHPK & "HELLAS SERVIS" SHPK & "ANALYSIS COMPUTER" & "SERVIS SA" & "Klodioda" SHPK
 • Last date of Submitted Documents 03-04-2017
  Concession's Held Date 03-04-2017
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Cost of Concession 2,098,487,894.00
  Concession's Duration 35
  Concession's Announcement Date 04-01-2017
  The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 21-04-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Appeals Ankesë bërë nga shoqëria 2T shpk.
  Protokolli Nr. 71, Datë 16.01.2017

  Objekti i Ankesës mbi Kriteret e Pjesëmarrjes në Tender të vendosura nga Autoriteti Prokurues. Konkretisht Pretendohet se:
  1. Dokumentacioni i kërkuar pengon Konkurencën e Lirë pasi kufizon pjesëmarrjen në garë të operatorëve të huaj.
  2. Paqartësi në afatin dhe vlefshmërinë e sigurimit monetar të ofertës
  3. Mospërcaktim i kohës së dorëzimit të ofertave. (Ora e saktë)
  4. Kërkesa të panevojshme. (Kontrata, Marrëveshje Shërbimi etj )
  5. Kritere që avantazhojnë subjekte me eksperiencë dhe vëllim punimesh vetëm në infrastrukturë rrugore. Pretendohet parapëlqim i operatorëve.

  Përsa më sipër, në mbledhjen e datës 03.02.2017, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi:
  1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “2 T” sh.p.k. për procedurën konkurruese “E hapur, mbi kufirin monetar”, me objekt: “Për Hartimin, Ndërtimin, Financimin, Operimin, Mirëmbajtjen dhe Transferimin e Terminalit të Transportit Publik Tiranë”, me nr. REF-64927-12-30-2016, me vlerë totale të vlerësuar të projektit 2.093.070.602 lekë (pa TVSH) ose 15.477.857,31 Euro (pa përfshirë TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 27.02.2014, nga autoriteti kontraktues Bashkia Tiranë. Komisioni i Prokurimit Publik pranon që:
   Pika 1 e pretendimit te paraqitur nga “2T “ Shpk në lidhje me dokumentacionin e nevojshem, qëndron pjesërisht.
   Pika 2 e pretendimit të paraqitur nga “2T “ Shpk: Paqartësi në afatin dhe vlefshmërinë e sigurimit monetar të ofertës. Qëndron paqartësia në afate
   Pika 3 e pretendimit të paraqitur nga “2T “ Shpk për Mospërcaktimin e kohës së dorëzimit të ofertave. Ora e saktë. Qëndron
   Pika 4 e pretendimit të paraqitur nga “2T “ Shpk: Kërkesa të panevojshme. (Kontrata, Marrëveshje Shërbimi etj ). Qëndron pjesërisht
   Pika 5 e pretendimit të paraqitur nga “2T “Shpk : Kritere që avantazhojnë subjekte me eksperiencë dhe vëllim punimesh vetëm në infrastrukturë rrugore. Pretendohet parapëlqim i operatorëve.
  2. Autoriteti kontraktues do të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
  3. Autoriteti kontraktues, brenda 10 ditëve, do të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi.
  4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
  5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik ankimues “2 T” shpk.
  Cancellation reason
  Public Announcement Bulletin
  Concessionaire Agreement/Acts

  Winner anouncement

  Partner / Concesionary Qeverisja Vendore Tiranë
  Contract's Object The Municipality of Tirana invites Economic Operators to participate in competitive selection procedures for the for the Public Private Partnership under a Design Build, Finance Operate Transfer (DBFOT) concession according to the Albanian concession law. The General Data and following buildings and facilities of such Project are: The MoT will offer an 85,000 square meters land plot situated along the main corridor leading north-westerly out of the city toward Durres to be contracted out on a long-term basis (+20 years) to a future concessionaire to build, operate and maintain the terminal for the benefit of operators and passengers. In exchange, all bus docking fees, retail rental revenues, and parking fees, will be collected by the concessionaire to amortize its initial capital costs, operational costs, and cover debt service. Terminal access with roundabout on SH1 (Rruga Kastrioti); Terminal Circulatory Roads with kiss and ride; Bus, taxi-van and taxi Parking; Traveler’s buildings; Footbridges; Bus Garage and fuel service station; Public space; Environmental mitigation.The Employer now invites sealed tenders from Contractors, for the detailed design and execution of the construction of a new Public Transport Terminal of city of Tirana, its ordinary and extraordinary maintenance as well as the subsequent management of the procedure to tender. p. The scope of the project is described as "Solution 3" in the document "Project Description"(the solution without underground parking) with the exclusion of the followings buildings:
  a) Shopping and cultural centre;
  b) Tower with office, Hotel and Conference rooms;
  c) Multilevel car parking;
  d) Motel;
  e) Tram-Train Station;
  f) Tram Depot. The design of the Terminal must guarantee the Terminal full functionality, through the construction and the activation of the following buildings and facilities only:
  1. Terminal access with roundabout on SH1 (Rruga Kastrioti);
  2. Terminal Circulatory Roads with kiss and ride;
  3. Bus, taxi-van and taxi Parking;
  4. Travellers' buildings;
  5. Footbridges;
  6. Bus Garage and fuel service station;
  7. Public space; 8.Environmental mitigation. A complete list of all usesin buildings included in the Task 4 is in the solution 3 of the Project Description The Municipality of Tirana invites interested investors domestic and / or foreign Location and ways of attracting the tendering documents shall be made pursuant to the Decision of the Council of Ministers no.268, dated 18.04.2012 "On the electronic performance of tendering procedures Concession / Public Private Partnership. Note from Open Procurement Albania: According to the Standards Documents,teh full Project can be obtained near the Contracting Authority's office, Municipality of Tirana.
  Procurement Method Open Procedure
  Concession's Status Announced Procurement
  consultancy_doc Dokumenta në lidhje me fazën përgatitore dhe konsultimin publik nuk ka
  Concessionary Company
 • Last date of Submitted Documents 07-11-2016
  Concession's Held Date 07-11-2016
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Cost of Concession
  Concession's Duration 35
  Concession's Announcement Date 15-09-2016
  The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 35 vjet
  Appeals
  Cancellation reason
  Public Announcement Bulletin
  Concessionaire Agreement/Acts

  Invitation for Bid
  Qualification Criteria
  Technical Specifications

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data