Open Procurement Albania

Partneriteti Publik Privat Për Hartimin, Ndërtimin, Financimin, Operimin, Mirëmbajtjen dhe Transferimin e Terminalit të Transportit Publik Tiranë

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Kontrates Partneriteti Publik Privat për hartimin e detajuar dhe zbatimin e ndërtimit të një terminali të ri të transportit publik, mirëmbajtjen e tij, si dhe menaxhimin e mëvonshëm të terminalit të transportit publik të Tiranës ("Projekti").
Vlera e vlerësuar e projektit është 15.477.857,31 Euro (pesëmbëdhjetë milione e katërqind e shtatëdhjetë e shtatëmijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë presje tridhjetë e një) (pa përfshirë TVSH).
Gjatë ndërtimit të terminalit, objektivi i Autoritetit Kontraktor është përmirësimi i lëvizshmërisë së përgjithshme, duke siguruar një terminal me kapacitet të plotë transporti ku autobusët ndërqytetës do të shkarkojnë pasagjerë për në autobusë urbane dhe taksi përgjatë korridorit kryesor të qytetit në pjesën veriore, perëndimore dhe jugore të vendit, duke zvogëluar bllokimet e trafikut në qendër të qytetit, përmirësimin e ndotjes së ajrit dhe reduktimin e konsumit të karburantit për transport publik.
(Vlera e koncesionit prej 2 098 487 894 leke eshte llogaritur me kursin e dites 1 € = 135.58 lekë) Autoriteti Kontraktor do të ofrojë një truall prej 85,000 metra katrorë vendosur përgjatë korridorit kryesor që çon në veri-perëndim, nga qyteti në drejtim të Durrësit, truall i cili do t'i kontraktohet në baza afat gjatë Ofertuesit fitues për të ndërtuar, operuar dhe për të ruajtur terminalin për të mirën e operatorëve dhe udhëtarëve. Në shkëmbim, të gjitha tarifat e vendqendrimit të autobusëve, të ardhurat e qiradhënies me pakicë, dhe tarifat e parkimit, do të arkëtohen nga Operatori Ekonomik për amortizimin e CAPEX-it të tij fillestar, shpenzimet operative, dhe për mbulimin e shërbimit të borxhit.
Vendndodhja e objektit te kontratës - Rruga e Kastrioteve, Kthesa e Kamzes, Tirane
Burimi i financimit - Sektori Privat
Sqarim ne lidhje me kriterin e vendosur ne piken 22.3/d “Kapaciteti Teknik Eksperiencë në projektim” per procedurën e tenderit të Koncensionit / Partneritetit Publik Privat Për Kontratën e Punëve Civile me objekt “Për Hartimin, Ndërtimin, Financimin, Operimin, Mirëmbajtjen dhe Transferimin e Terminalit të Transportit Publik Tiranë, të publikuar nga Bashkia Tiranë më datë 04.01.2016, ju sqarojmë si më poshtë:
Kriteret e veçanta të kualifikimit janë të detyrueshme për t’u plotësuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në procedurën konkurruese dhe jo nga nënkontraktorët. Bazuar në ligjin nr.125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Public Privat”, pika 2, neni 22, përcaktohet shprehimisht “Procedura për dhënien e koncesionit /PPP, me vlerë mbi kufirin e ulët monetar, bëhet në pajtim me dispozitat përkatëse të ligjit të prokurimit publik”.
Për nënkontraktimin e partneriteteve publike private, që realizohen si kontrata të punëve publike ose të shërbimit publik, zbatohen dispozitat përkatëse të ligjit të prokurimit publik, në përputhje me rrethanat. Në nenin 34 të ligjit të mësipërm përcaktohet se:
Autoriteti kontraktor mund:
 • T’i këkrkojë koncesionarit që të japë kontrata që janë minimalisht 30 % të vlerës totale të kontratës së koncesionit te palët e treta, duke siguruar në të njëjtën kohë një mundësi për tenderuesit që ta rrisin këtë përqindje, ndërkohë që kjo përqindje minimale specifikohet në kontratën e koncesionit.
 • Të kërkojë nga tenderuesit që të tregojnë në ofertat e tyre përqindjen e vlerës totale të kontratës që ata planifikojnë tu caktojnë palëve të treta.

 • Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i koncesionit Njoftuar Fituesi
  Kompania Koncesionare
 • J62903125G - J82312002T - K51813002H
 • "SALILLARI" SHPK & "HELLAS SERVIS" SHPK & "ANALYSIS COMPUTER" & "SERVIS SA" & "Klodioda" SHPK
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 03-04-2017
  Data e mbajtjes se koncesionit 03-04-2017
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare 2,098,487,894.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 35
  Data e shpalljes se koncesionit 04-01-2017
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 21-04-2017
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa Ankesë bërë nga shoqëria 2T shpk.
  Protokolli Nr. 71, Datë 16.01.2017

  Objekti i Ankesës mbi Kriteret e Pjesëmarrjes në Tender të vendosura nga Autoriteti Prokurues. Konkretisht Pretendohet se:
  1. Dokumentacioni i kërkuar pengon Konkurencën e Lirë pasi kufizon pjesëmarrjen në garë të operatorëve të huaj.
  2. Paqartësi në afatin dhe vlefshmërinë e sigurimit monetar të ofertës
  3. Mospërcaktim i kohës së dorëzimit të ofertave. (Ora e saktë)
  4. Kërkesa të panevojshme. (Kontrata, Marrëveshje Shërbimi etj )
  5. Kritere që avantazhojnë subjekte me eksperiencë dhe vëllim punimesh vetëm në infrastrukturë rrugore. Pretendohet parapëlqim i operatorëve.

  Përsa më sipër, në mbledhjen e datës 03.02.2017, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi:
  1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “2 T” sh.p.k. për procedurën konkurruese “E hapur, mbi kufirin monetar”, me objekt: “Për Hartimin, Ndërtimin, Financimin, Operimin, Mirëmbajtjen dhe Transferimin e Terminalit të Transportit Publik Tiranë”, me nr. REF-64927-12-30-2016, me vlerë totale të vlerësuar të projektit 2.093.070.602 lekë (pa TVSH) ose 15.477.857,31 Euro (pa përfshirë TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 27.02.2014, nga autoriteti kontraktues Bashkia Tiranë. Komisioni i Prokurimit Publik pranon që:
   Pika 1 e pretendimit te paraqitur nga “2T “ Shpk në lidhje me dokumentacionin e nevojshem, qëndron pjesërisht.
   Pika 2 e pretendimit të paraqitur nga “2T “ Shpk: Paqartësi në afatin dhe vlefshmërinë e sigurimit monetar të ofertës. Qëndron paqartësia në afate
   Pika 3 e pretendimit të paraqitur nga “2T “ Shpk për Mospërcaktimin e kohës së dorëzimit të ofertave. Ora e saktë. Qëndron
   Pika 4 e pretendimit të paraqitur nga “2T “ Shpk: Kërkesa të panevojshme. (Kontrata, Marrëveshje Shërbimi etj ). Qëndron pjesërisht
   Pika 5 e pretendimit të paraqitur nga “2T “Shpk : Kritere që avantazhojnë subjekte me eksperiencë dhe vëllim punimesh vetëm në infrastrukturë rrugore. Pretendohet parapëlqim i operatorëve.
  2. Autoriteti kontraktues do të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
  3. Autoriteti kontraktues, brenda 10 ditëve, do të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi.
  4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
  5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik ankimues “2 T” shpk.
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Dokumente standarte lidhur me koncesionin
  Ftesa per oferte per terminalin e transportit publik te Tiranes
  Kriteret e pranimit dhe kualifikimit
  Projekti i zbatimit dhe specifikimet teknike
  Studimi i Fizibilitetit te Terminalit te Transportit Publik
  Vendim Pranohet Pjeserisht Ankesa e Kompanise 2T, urdherohet Autoriteti te bej Ndryshime.pdf
  Modifikim i dokumentave te koncesionit dhe shtyrje afati
  Njoftimi i fituesit

  Projektimi, Ndërtimi, Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i Terminalit të Transportit Publik

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
  Objekti i Kontrates Hartimi i detajuar dhe Zbatimi i Ndërtimit të një Terminali të ri të Transportit Publik, Mirëmbajtjen e tij të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, si dhe Menaxhimin e mëvonshëm të terminalit të transportit publik të Tiranës. Vlera e vlerësuar e Projektit është 15.5 milionë Euro. Autoriteti Kontraktor do të zbatojë procedurën e hapur të tenderit në pajtim me nenin 22 të ligjit shqiptar të konçesioneve dhe partneritetit publik privat nr. 125/2013. Autoriteti Kontraktor do të ofrojë një truall prej 85,000 metra katrorë vendosur për gjatë korridorit kryesor që çon në veri-perëndim, nga qyteti në drejtim të Durrësit, truall i cili do t'i kontraktohet në baza afatgjatë Ofertuesit fitues për të ndërtuar, operuar dhe për të ruajtur terminalin për të mirën e operatorëve dhe udhëtarëve. Objekti i projektit përshkruhet si “Zgjidhja 3” në dokumentin "Përshkrimi i Projektit" (zgjidhja pa parking nëntokësor) me përjashtim të godinave të mëposhtme:
  a) Qendra tregtare dhe kulturore;
  b) Kulla me ambiente zyrash, hotel dhe salla konferencash;
  c) Parkingu i makinave me shumë nivele;
  d) Motel;
  e) Stacioni i trenave-tramvajeve;
  f) Magazina e tramvajeve.
  Projektimi i Terminalit duhet të garantojë funksionalitetin e plotë të Terminalit nëpërmjet vetëm ndërtimit dhe aktivizimit të godinave dhe ambienteve të mëposhtme:
  1. Hyrjes në Terminal me sheshrrotullim në SH1 (Rruga Kastrioti);
  2. Rrugët qarkulluese të Terminalit me zbritjen dhe marrjeve e pasagjerëve;
  3. Parkingun e autobusëve, furgon taksi dhe taksive;
  4. Godinave të udhëtarëve;
  5. Urave të këmbësorëve;
  6. Garazhit të autobusëve dhe stacionit të shërbimit të karburantit;
  7. Hapësirës publike;
  8. Lehtësimit mjedisor. Një listë e plotë e të gjitha përdorimeve në godinat e përfshira në Detyrën 4 ndodhet në Zgjidhjen 3 të Përshkrimit të Projektit. Në shkëmbim, të gjitha tarifat e vendqendrimit të autobusëve, të ardhurat e qiradhënies me pakicë, dhe tarifat e parkimit, do të arkëtohen nga Operatori Ekonomik për amortizimin e CAPEX-it të tij fillestar, shpenzimet operative, dhe për mbulimin e shërbimit të borxhit. Kontrata do të jetë me konkurs ndërkombëtar.Kohëzgjatja e Kontratës do të jetë 15 deri në 35 vite. Shënim nga Open Procurement Albania: Sipas Dokumentave Standarte, Projekti i plotë mund të kërkohet nga palët e interesuara pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë.
  Ky konçesion është anuluar sepse Komisioni vlerëson ofertat e paraqitura të pavlefshme.
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i koncesionit Shpallur Procedura
  Dokumenta ne lidhje me fazen pergatitore dhe konsultimin publik Dokumenta në lidhje me fazën përgatitore dhe konsultimin publik nuk ka
  Kompania Koncesionare
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 07-11-2016
  Data e mbajtjes se koncesionit 07-11-2016
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 35
  Data e shpalljes se koncesionit 15-09-2016
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 35 vjet
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Ftese per oferte
  Kriteret e Kualifikimit
  Specifikime Teknike
  Anulim i koncesionit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data