Open Procurement Albania

Dhënie me Koncesion për ndërtim Landfilli e Inceneratori dhe rehabilitim të Venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë

Partner / Concesionary Ministria e Mjedisit
Contract's Object
Procurement Method Open Procedure
Concession's Status Announced the Winner
consultancy_doc Me datë 7 dhjetor 2016, Vendimi i këshillit të Ministrave vendosi: Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 25, të ligjit nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave
1. Miratimin e bonusit prej 8 (tetë) % të pikëve, që i jepet shoqërisë “Integrated Energy B.V.”, sh.p.k., për rezultatin teknik dhe financiar në procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese të Tiranës.
2.Ngarkohet Ministria e Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.
Concessionary Company
 • Last date of Submitted Documents 12-06-2017
  Concession's Held Date
  No. of Bidders 1
  Bidders 1."Integrated Energy B.V."

  Operatori ekonomik fitues eshte "Integrated Energy B.V." me vlere fituese 17,139,106,821 Leke pa TVSH.
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Cost of Concession
  Concession's Duration
  Concession's Announcement Date 20-04-2017
  The winning bid ALL without vat 17,139,106,821
  Bidder Announcement date 24-08-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 vite
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Public Announcement Bulletin
  Concessionaire Agreement/Acts

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data