Open Procurement Albania

Blerje tubo plastike te brinjezuara

Procuring Authority / Buyer Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier
Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Tender object Blerje tubo plastike te brinjezuara
Reference No. REF-20498-02-23-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 969 800,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 24-02-2022
Last date of Submitted Documents 07-03-2022
Tender Held Date 07-03-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1. "M U R A T I"” SHPK
2. “ERVIN LUZI”
3. “HEST” SHPK
4. “LUAR Bros” SHPK
5. “SAM-ARS 2016” SHPK
6. “ZEQIRI SHPK”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • M U R A T I SHPK
 • The winning bid ALL without vat 4 228 500,00
  Bidder Announcement date 12-05-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Vendimi i KPP-së nr.421/2022 datë 06.05.2022 (nr.723/5 prot. datë 06.05.2022) protokolluar prane Autoritetit Kontraktor me nr.297 prot, date 11.05.2022.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “ERVIN LUZI”, për këto arsye:
  - nuk provon përvojë të mëparshme të ngjashme, në vlerën e kerkuar ne DST, pasi nuk ka paraqitur dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit, të kryera gjatë tre viteve të fundit, me vlerë sa ajo e kerkuar ne DST, pra jo me pak se 900 000 leke pa TVSH, siç percaktohet ne piken 2.3.1, te rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne Shtojcen 7 te DST.
  2. “HEST” SHPK, për këto arsye:
  - certifikata e cilësisë ISO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit të cilësisë) e prodhuesit N.P.T. FERPLAST, Ferizaj, Kosove, me nr.certifikate 0921Q314 e paraqitur per kete procedure prokurimi ne SPE nga OE ofertues HEST shpk, nuk eshte e perkthyer ne shqip dhe e noterizuar.
  3. “SAM-ARS 2016” SHPK, për këto arsye:
  - certifikata e cilësisë ISO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit të cilësisë) e prodhuesit FRUTIBEST shpk, e paraqitur per kete procedure prokurimi ne SPE nga OE ofertues SAM-ARS 2016 shpk, i ka perfunduar vlefshmeria ne daten 09 GUSHT 2020, pra eshte jashte afatit te vlefshmerise
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for M U R A T I SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for M U R A T I SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for M U R A T I SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for M U R A T I SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  apelime_kpp /apelime/165243119745791 kpp.pdf

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data