Open Procurement Albania

Number of Results 2216

Red flagging of a procurement procedure indicates a potential exposure or risk for unlawful or unethical business conduct, mainly as regards non-compliance with anti-corruption laws. The rating for these categories will be done automatically, with predefined analytical filters.

Tenders with redflags

id Title Procuring Authority / Buyer Procuring Authority / Buyer Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Annoucement Date Reference No.
10815 Blerje peme dekorative Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 496 000.00 14-02-2024 REF-95411-02-15-2024
10599 Rritja e sigurisë dhe kapaciteteve të infrastrukturës së network, Analiza e eventeve të sigurisë si dhe mbrojtja nga sulmet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 129 895 918.00 29-12-2023 REF-92254-12-28-2023
10809 Loti 2: “Blerje Naftë(Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 278 832 000.00 26-12-2023 REF-92051-12-22-2023
10810 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 4 166 600.00 14-02-2024 REF-95152-02-13-2024
10683 Test i zhvleresimit të aseteve të APD Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 4 460 000.00 05-02-2024 REF-94416-02-02-2024
10614 Kalim nga 10 ne 20 kv rrjeti TM, rrjeti TU me kabell ABC, kabinat ne fiderin F-17, N/St Lezhe Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 108 608 000.00 05-01-2024 REF-92707-01-04-2024
10621 Kalim nga 10 ne 20 kv rrjeti TM, rikonstruksion i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC, ne fiderin F-16 (Shengjin kabllor), N/St Lezhe Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 77 042 572.00 09-01-2024 REF-92889-01-08-2024
10678 Blerje materiale pastrimi për institucionet e QEA-s Durrës Qeverisja Vendore Durrës Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Durres 10 819 649.00 02-02-2024 REF-94344-02-01-2024
10504 Blerje artikuj ushqimore kolonial (ambalazhuar/paketuar) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 54 521 956.00 30-11-2023 REF-89077-11-24-2023
10652 Rinovimi i kompletit (setit) të aparateve për matjen e pajisjeve primare dhe transformatorëve të fuqisë si dhe trajnimi i personelit të DSHMT Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 29 153 000.00 26-01-2024 REF-93785-01-25-2024
10665 “Mirëmbajtja dhe suporti per softin ODMS dhe ACC” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 19 000 000.00 31-01-2024 REF-94089-01-30-2024
10640 “Shërbim Networku për Trasmetimin e të Dhënave midis Zyrës Qendrore dhe Zyrave në Rrethe” Identitek Sh.a Identitek Sh.a 19 366 000.00 18-01-2024 REF-93325-01-17-2024
10797 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e motoçikletave Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 594 500.00 16-01-2024 REF-93142-01-15-2024
9996 Blerje kancelari per nevojat e OSHEE Group sh.a, OSSH sh.a, FSHU sh.a, FTL sh.a per nje vit Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 59 032 679.00 29-08-2023 REF-78398-08-28-2023
10780 Blerje Karburant Qeverisja Vendore Mat Ndermarrja e Sherbimeve Bashkiake Mat 13 333 333.00 26-01-2024 REF-93844-01-25-2024
10641 Shërbim mirëmbajtje për sobat profesionale me gaz në objektet parashkollore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 15 374 000.00 18-01-2024 REF-93315-01-17-2024
10499 Blerje materiale sanitare (detergjentë, pastrues e.t.j.) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 771 785.00 06-12-2023 REF-89767-12-05-2023
10671 Blerje Radio Komunikimi ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 1 000 000.00 01-02-2024 REF-94220-01-31-2024
10672 Blerje materiale për Ujësjellësin (saracineska, tuba, rakorderi, fasheta, bashkues etj) dhe Blerje materiale për Kanalet e Ujërave të ndotura (tuba korrogato, puseta etj).- Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktu Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 24 999 500.00 31-01-2024 REF-94128-01-30-2024
10739 Blerje artikuj ushqimor per vitin 2024 per Qendren polivalente per sherbime te perkujdesit shoqeror poliçan” Qeverisja Vendore Poliçan Qendra Polivalente për Shërbime të Përkujdesit Shoqëror Poliçan 6 042 518.00 29-01-2024 REF-93875-01-26-2024
10457 Rikualifikimi i ambjenteve të jashtme Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 22 000 000.00 24-11-2023 REF-88456-11-21-2023
10806 Minikontata 1-Blerje Karburanti për mjetet e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë për vitin 2024-2025 Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 0.00 19-12-2023 REF-91238-12-18-2023 ( Minikontrata 1)
10575 Materiale elektrike Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 8 984 333.00 20-12-2023 REF-91578-12-19-2023
10738 Blerje lëndë djegëse gazoil për kaldajat Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2 3 565 276.00 24-01-2024 REF-93634-01-23-2024
10731 Transport i Artisteve, Veteraneve dhe Klubit te Shumesporteve” MarrëveshjeKuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj Qeverisja Vendore Lushnje Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje 2 083 248.00 30-01-2024 REF-94036-01-29-2024
10607 “Blerje kancelari për nevoja të shoqërisë OST sh.a.” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 3 000 000.00 28-12-2023 REF-92229-12-27-2023
10656 Vleresim i aseteve dhe detyrimeve te OST sh. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 860 000.00 26-01-2024 REF-93788-01-25-2024
10732 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 39 999 991.00 28-12-2023 REF-92239-12-27-2023
10730 BLERJE USHQIMESH PER QËNDREN E ZHVILLIMIT REZIDENCIAL BERAT Qeverisja Vendore Berat Qendra e Zhvillimit Rezidencial Une jam si Ju Berat 5 600 000.00 17-01-2024 REF-93184-01-16-2024
10702 Blerje Nafte për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Skrapar për vitin 2024 Qeverisja Vendore Skrapar Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode 9 830 000.00 23-01-2024 REF-93561-01-22-2024
10512 SEKTORI I PASTRIMIT, UNIFORMA Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 500 000.00 20-11-2023 REF-88061-11-17-2023
10569 Ndërtim i linjës së re 110 kV Gjiri i Lalzit – Fushë Kuqe Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 328 680 208.00 19-12-2023 REF-91465-12-18-2023
10642 Sherbime vjetore pwr makinerite e impiantit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 974 493.00 19-12-2023 REF-91466-12-18-2023
10681 Blerje sherbim artikuj te ndryshem per evente Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 7 500 000.00 19-12-2023 REF-91479-12-18-2023
10698 Blerje Matësa Uji dhe kaseta Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 600 000.00 23-01-2024 REF-93569-01-22-2024
10484 Bordi i Kullimit, mirëmbajtje hidrovori Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 913 120.00 13-09-2023 REF-79717-09-12-2023
10579 Blerje llamarinë çeliku + valëzuar Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 11 874 240.00 21-12-2023 REF-91789-12-20-2023
10585 Tubo pompë kompresori TS Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 372 800.00 22-12-2023 REF-91872-12-21-2023
10514 Blerje panel sanduic Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 1 511 300.00 20-11-2023 REF-88197-11-17-2023
10591 Ndertimi i Fiderave 20 Kv,L10,n.St. Vlora 1 dhe Fideri J10 N.St. Vlora 2 per furnizimin e objekteve ne Portin e Vlores. Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 71 451 715.00 28-12-2023 REF-92165-12-27-2023
10658 Azhornimi i programit finaca 5 Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 500 000.00 29-12-2023 REF-92309-12-28-2023
10676 Loti 1: Blerje ushqime që prishen Qeverisja Vendore Fier Shtepia e te Moshuarve Fier 6 327 166.00 15-01-2024 REF-93072-01-12-2024
10688 Loti 2: Blerje ushqime që nuk prishen Qeverisja Vendore Fier Shtepia e te Moshuarve Fier 1 194 850.00 15-01-2024 REF-93074-01-12-2024
10600 “Sigurimi i riskut nga të tretët dhe aksidentet ajrore”. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 73 700 000.00 29-12-2023 REF-92435-12-28-2023
10805 Minikontrate 1-Loti 1 Blerje nafte Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 21-12-2023 REF-91710-12-20-2023 (Minikontrate 1)
10580 “Sigurimi i Pasurisë së Albcontrol - Sh.a” ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 90 485 000.00 21-12-2023 REF-91786-12-20-2023
10623 Rrjet TU me kabell me vetmbajtje ABC kabina Rehove 1+2 Drejtoria Rajonale OSSHE Korçe Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 3 420 379.00 10-01-2024 REF-92915-01-09-2024
10624 Rrjet TU me kabell ABC fshati Selenice Agjensia Erseke, Rajoni Korce Drejtoria Rajonale OSSHE Korçe Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 2 696 623.00 10-01-2024 REF-92925-01-09-2024
10630 Blerje lende djegese Pellet dhe Dru zjarri Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 13 883 000.00 30-11-2023 REF-89057-11-24-2023
10576 Loti 1 Blerje nafte Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 90 920 160.00 21-12-2023 REF-91710-12-20-2023
10577 Loti 2 Blerje benzine Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 17 669 204.00 21-12-2023 REF-91712-12-20-2023
10597 Mirembajtjen e sistemit MAXIMO Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 39 717 000.00 27-12-2023 REF-92139-12-26-2023
10601 Mirëmbajtje e ambienteve të Administratës Qëndrore të OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 11 473 134.00 28-12-2023 REF-92236-12-27-2023
10650 Punime riparimi ne puseten e komandimit rezervuari Tapana (Zevendesimi Saracineska) Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 780 000.00 28-12-2023 REF-92210-12-27-2023
10674 Blerje preparate për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 36 941 200.00 28-12-2023 REF-92218-12-27-2023
10347 Studim Projektim Furnizimi me ujë i fshatrave Goricaj, Sopez, Senesa, Ferras, Mërtish, Këmishtaj, Spolate, Gradishte, Fier Seman, Gungas, Babunje, Babunje e re ne njesinë Gradisht Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 19 276 300.00 31-10-2023 REF-85771-10-30-2023
10595 Blerje eskavatorë, jo më të vegjël se 9 ton, 2 (dy) copë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 36 780 000.00 26-12-2023 REF-91971-12-22-2023
9867 Blerje pajisje Informatike (Kompjuter, Printer multifuksional, Printer termik, Printer traktor, Fotokopje A4 me ngjyra, Palmar, Monitor televizori, Barcod Reader) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 70 000 000.00 27-07-2023 REF-76141-07-26-2023
10360 Certifikimi i Postës Sipas ISO 27001 Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 500 000.00 07-11-2023 REF-86423-11-06-2023
10552 Firewall për sigurinë e rrjetit të APD-së Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 9 150 000.00 14-12-2023 REF-90792-12-13-2023
10327 Ndërtimi i rrjetit kabllor 20 Kv, Fideri –F8,F9,F10 nënstacioni Gjirokastër 110/35/20Kv (Zona Kardhiq)-Faza 1 Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 79 526 869.00 02-11-2023 REF-86015-11-01-2023
10584 Blerje bukë, fruta, perime për kafshët e Kopshtit Zoologjik për vitin 2024 Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 5 842 824.00 22-12-2023 REF-91838-12-21-2023
10493 Shërbim brandimi për zyrat e “Identitek” SHA Identitek Sh.a Identitek Sh.a 2 402 000.00 06-12-2023 REF-89706-12-05-2023
10330 Mirëmbajtje riparime nga te tretët (elektrike)”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 8 000 000.00 03-11-2023 REF-86165-11-02-2023
10561 Krijimi i strukturave të hapësirës ajrore dhe hartimi i Procedurave të Fluturimit RNP dhe ILS për Aeroportin e Vlorës, përfshirë matjet e pengesave (survey) dhe flight validation. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 166 666 666.00 18-12-2023 REF-91205-12-15-2023
10237 Loti i I-rë: “Blerje Letër fotokopje A4, Letër fotokopje A3” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 37 250 900.00 19-10-2023 REF-84242-10-18-2023
10563 Blerje automjetesh Identitek Sh.a Identitek Sh.a 8 422 408.00 18-12-2023 REF-91149-12-15-2023
10545 Blerje lubrifikantë (vajra+graso) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 486 100.00 13-12-2023 REF-90641-12-12-2023
10606 “Përmirësim i infrastrukturës së nënstacioneve kryesore” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 6 300 000.00 28-12-2023 REF-92175-12-27-2023
10456 Linje TM 20 kV dhe ABC ne vazhdim te fiderave te rinj Vore Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 91 416 104.00 24-11-2023 REF-88925-11-23-2023
10583 Shërbimi i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare per Njësine e Kordinimit Tirane FSHU Sh.A Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 70 074 825.00 22-12-2023 REF-91929-12-21-2023
10209 Sherbimi i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare per Njesine e Kordinimit Elbasan FSHU-sha Drejtoria Rajonale OSSHE Elbasan Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 27 554 250.00 13-10-2023 REF-83559-10-12-2023
10224 Ndertimi i linjes ajrore 20Kv N/St Palase- Tuneli Llogarase Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 56 077 199.00 17-10-2023 REF-83925-10-16-2023
10625 Pjese kembimi, goma, bateri Qeverisja Vendore Gjirokastër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster 1 499 000.00 29-12-2023 REF-92431-12-28-2023
9978 Kepuce me qafa” për nevojat e shoqërisë “Illyrian Guard” ShA ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 15 810 000.00 22-08-2023 REF-77994-08-21-2023
10490 Blerje karburanti Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 37 805 939.00 05-12-2023 REF-89526-12-04-2023
10244 Blerje vegla mekanike Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 3 862 217.00 20-10-2023 REF-84350-10-19-2023
10391 Spostim i linjave TM/TU qe ndodhen ne aksin e ri rrugor Kashar-Tapize Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 58 374 396.00 13-11-2023 REF-87134-11-10-2023
10426 Ndertimi i kabinave dhe linjave TM 20kV me furnizim nga fideri R3 i N/Stacionit Vore dhe nga fiderat F8 dhe F32 te N/stacionit Kashar, te cilet do te zevendesojne kabinat 6kV te fiderit Gjokaj te N/Stacionit Vore Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 128 647 738.00 20-11-2023 REF-88198-11-17-2023
10648 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 9 884 000.00 03-01-2024 REF-92497-12-29-2023
10528 Sigurimi i Aseteve Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 29 800 000.00 07-12-2023 REF-89846-12-06-2023
10582 Vegla pune Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 700 000.00 21-12-2023 REF-91804-12-20-2023
10605 Blerje pjesë këmbimi për mjetet Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 860 600.00 26-12-2023 REF-92019-12-22-2023
10198 Blerje karburant Diesel dhe Benzinë për nevojat e OSHEE GROUP sh.a dhe kompanive bija Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 202 696 230.00 11-10-2023 REF-83097-10-10-2023
10559 Blerje Pajisje Mbrojtese Sigurimi Teknik Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 39 671 263.00 15-12-2023 REF-91065-12-14-2023
10626 Blerje materiale elektrike dhe hidraulike Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 4 408 240.00 21-11-2023 REF-88303-11-20-2023
10508 Blerje Karburant (shtese) Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 2 459 812.00 23-11-2023 REF-88021-11-16-2023
10664 Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje karikues elektrik, Marrëveshje kuadër për 2 vite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 0.00 07-11-2023 REF-86468-11-06-2023 (Minikontrata 1)
10497 Fider i ri 20 kV E13 i N/St Farke 110/20/10 kV Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 48 793 487.00 06-12-2023 REF-89793-12-05-2023
10562 Ndertimi i 12 Kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM ne Fiderin F4 te N/Stacionit 35/6 kV Ndroq si dhe linjave TU me kabell ABC i 18 kabinave Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 95 856 562.00 18-12-2023 REF-91214-12-15-2023
10109 Blerje kabllo fuqie TM/TU me aksesore Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 97 825 000.00 25-09-2023 REF-81014-09-23-2023
10540 Blerje materiale elektrike dhe mekanike Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 600 411.00 26-10-2023 REF-85238-10-25-2023
10310 Marrje me qera mjete motorike per nevojat e shoqerise OSSH sh.a dhe FSHU sh.a. Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 672 888 000.00 31-10-2023 REF-85767-10-30-2023
10346 Blerje elektropompa per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 1 707 383.00 31-10-2023 REF-85593-10-27-2023
10451 Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 29 025 864.00 24-11-2023 REF-88818-11-23-2023
10574 Shoqerimi i vlerave monetare per Drejtorine Rajonale Shkoder” me afat 24 muaj. Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 22 724 025.00 20-12-2023 REF-91663-12-19-2023
10551 Shërbimi i ruajtjes dhe shoqërimit të vlerave monetare për Njësinë e Koordinimit Gjirokastër FSHUsh.a Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 23 199 725.00 14-12-2023 REF-90870-12-13-2023
10633 Rikonstruksion i godinës në stacionin e pompimit fushë-kuqe Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 37 472 278.00 23-11-2023 REF-88717-11-22-2023
10505 Blerje fruta dhe zarzavate Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 77 694 098.00 30-11-2023 REF-89079-11-24-2023
10632 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private dhe monitorimi ne distancë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 15 977 568.00 11-01-2024 REF-92706-01-04-2024
10634 Blerje Karburanti për mjetet e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë për vitin 2024-2025 Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 11 666 666.00 19-12-2023 REF-91238-12-18-2023
10550 Përmirësimi i infrastrukturës së Telekomunikacionit në N/ST-ve kryesore (Bateri, ODF, Kondicioner, pajisje etj) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 39 995 000.00 14-12-2023 REF-90861-12-13-2023
10609 Transport i punonjesve te shoqerise Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 386 000.00 27-12-2023 REF-92079-12-26-2023
10647 Sherbimi i sigurise ne objekte' Qeverisja Vendore Shkodër Bashkia Shkoder 9 803 945.00 22-12-2023 REF-91936-12-21-2023
10445 Spostimi i linjave që preken nga gjurma e aksit rrugor Thumanë – Vorë – Kashar dhe instalimi i shtyllave të demontuara në linjën Fier - Rrashbull Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 326 558 088.00 22-11-2023 REF-88555-11-21-2023
10288 Sherbimi i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare per Njesine e Koordinimit Berat FSHU sh.a Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 36 976 850.00 27-10-2023 REF-85504-10-26-2023
10262 Mirëmbajtje e sistemit AMI Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 10 000 000.00 24-10-2023 REF-84895-10-23-2023
10462 Blerje bojra teknologjike dhe lëndë pastrimi teknologjike për Hibrid Mail Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 7 809 650.00 30-11-2023 REF-88999-11-24-2023
10378 F.V. pistonash te kryqzimi K.Kristoforidhi Qeverisja Vendore Elbasan Bashkia Elbasan 2 420 685.00 16-10-2023 REF-83652-10-13-2023
10612 F.V.Policë të shtrirë rrugor Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike 2 500 000.00 17-11-2023 REF-87950-11-16-2023
10119 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të pronave, aseteve dhe personelit të OSSH Sh.A., dhe të Njësisë Kordinimit Burrel FSHU Sh.A Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 64 512 541.00 26-09-2023 REF-81242-09-25-2023
10613 Blerje materiale ndërtimi dhe marangozerie Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 3 477 050.00 16-11-2023 REF-87801-11-15-2023
10524 Blerje Kaseta(Bokse) Matesash Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 6 870 000.00 18-10-2023 REF-84085-10-17-2023
10523 Avolxhim elektromotorresh dhe riparim pompash Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 49 579 700.00 26-10-2023 REF-85321-10-25-2023
9961 Blerje rroba pune Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 13 290 000.00 17-08-2023 REF-77564-08-16-2023
10135 Rikonceptim i ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme dhe Rikonstruksion Filiali i Postës Tiranë (Shpërndarësia Tiranë) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 319 841.00 29-09-2023 REF-81556-09-27-2023
10412 Riparimi te transformatorve TL/TM Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 150 000 000.00 15-11-2023 REF-87475-11-14-2023
10564 Organizim klubet e ICT në shkolla Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 3 972 000.00 10-11-2023 REF-86926-11-09-2023
10361 Shërbim mirëmbajtje karikues elektrik, Marrëveshje kuadër për 2 vite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 9 000 000.00 07-11-2023 REF-86468-11-06-2023
10453 Sherbim i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare per Njesine e Koordinimit Fier & Vlore FSHU sh.a Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 31 475 730.00 24-11-2023 REF-88927-11-23-2023
10061 Blerje materiale dhe pajisje komutuese TM/TU per Kabina Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 193 933 667.00 13-09-2023 REF-79693-09-12-2023
10431 Rikonstruksion kabina dhe Linja TU me kabëll ABC për fiderat Kardhiq dhe Lunxhëri, Nst.Gjirokastër 110/35/6 kv Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 44 339 816.00 13-11-2023 REF-87152-11-10-2023
10501 Blerje makine (fadrome) Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 4 516 666.00 01-12-2023 REF-88890-11-23-2023
10395 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 35 329 000.00 14-11-2023 REF-87360-11-13-2023
10316 Pyllëzime me Akacie Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 28 333 333.00 30-08-2023 REF-78603-08-29-2023
10452 Siguracioni ndaj të tretëve Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 14 470 000.00 24-11-2023 REF-88903-11-23-2023
10321 Pjesë kembimi rezerve mekanike dhe elektrike per pajisjet e kaldajes, turbines dhe pjeseve te tjera te inceneratorit ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 22 121 200.00 01-11-2023 REF-85885-10-31-2023
10522 Sherbimi i Mirembajtjes se Pajisjeve te Fotokopjimit, Printimit dhe Skanimit per vitin 2023 Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane 7 499 999.00 30-10-2023 REF-85610-10-27-2023
10373 Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 58 439 437.00 09-11-2023 REF-86763-11-08-2023
9912 Rikonstruksion dhe fuqizimi i N/Stacionit Kuçovë 110/35/20/10/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 649 995 513.00 07-08-2023 REF-76782-08-04-2023
10566 Studim Projektim Ndërtim i Ujësjellësit Cerruj Qeverisja Vendore Dibër Bashkia Diber 9 025 551.00 24-10-2023 REF-84819-10-23-2023
10435 Instalim Burim Energjie Alternative ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 2 985 000.00 21-11-2023 REF-88381-11-20-2023
10509 Furnizim dhe sherbime me ushqim per menca Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 8 373 300.00 23-11-2023 REF-88777-11-22-2023
10282 Blerje pajisje, kinema, pallati i kultures Qeverisja Vendore Vlorë Qendra Kulturore Vlore 7 100 000.00 18-09-2023 REF-80121-09-15-2023
10427 Çertifikim ICAO Level 4 për Affiso ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 008 000.00 20-11-2023 REF-88184-11-17-2023
10073 Blerje percjellesa te zhveshur AL, ALC per linja Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 39 458 750.00 14-09-2023 REF-79921-09-13-2023
10466 Blerje Automjeti Albanian Seaports Development Company Albanian Seaports Development Company 4 000 000.00 30-11-2023 REF-89026-11-24-2023
10315 Blerje mobilje zyre për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 2 329 000.00 02-10-2023 REF-81816-09-29-2023
10441 Sigurimi i jetës dhe shëndetit për punonjësit e OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 14 228 650.00 22-11-2023 REF-88399-11-21-2023
10207 Blerja vegla pune Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 79 937 620.00 12-10-2023 REF-83354-10-11-2023
10473 Shoqerimi i vlerave monetare per Rajonin Durres per nje periudhe 2 vjecare Drejtoria Rajonale e OSSH Durres Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 24 651 233.00 01-12-2023 REF-89202-11-30-2023
10616 Minikontrata 1-Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve elektroshtëpiake Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 14-11-2023 REF-87346-11-13-2023(Minikontrate 1)
10303 Hartim i Projekteve të Zyrave Postare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 673 845.00 30-10-2023 REF-85598-10-27-2023
10417 Rikonstruksion i godines se gatishmerise (sistemim i brendshem dhe i jashtem) Njesia Periferike HEC Koman Njesia e Prodhimit HEC Koman 9 100 000.00 16-11-2023 REF-87749-11-15-2023
10513 Blerje mjete pune dhe aksesorë ndihmës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 4 278 333.00 20-11-2023 REF-88211-11-19-2023
9851 Blerje Shtypshkrime Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 41 477 281.00 21-07-2023 REF-75636-07-20-2023
10150 Zgjatim i fiderit 8 me kabina dhe rrjet te ri TU,N/Stacioni Fushe Kruje 110/20kV(drejtim Bubqit) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 141 146 367.00 02-10-2023 REF-81869-10-01-2023
10086 Furnizim dhe Vendosje Sinjalistike Rrugore, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 18 100 000.00 25-07-2023 REF-75814-07-24-2023
10066 Loti 2 Makineri kompjuterike dhe zyrash, pajisje dhe furnizime përjashtuar mobiljet dhe paketat software Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 2 571 250.00 23-08-2023 REF-78046-08-22-2023
10320 Blerje Elektropompa per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 000 000.00 01-11-2023 REF-85882-10-31-2023
10517 Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve elektroshtëpiake Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 1 805 900.00 14-11-2023 REF-87346-11-13-2023
10385 Zgjerimi i sistemit të monitorimit OPGW në linjat 400 kV, 220 kV dhe 110 kV Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 790 000.00 13-11-2023 REF-87150-11-10-2023
10398 Shpenzime për kontrollin mjekësor ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 4 150 000.00 07-11-2023 REF-86663-11-07-2023
10439 Blerje paisje lodra, paisje rekreative dhe element Urban Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 995 667.00 20-10-2023 REF-84342-10-19-2023
10345 Shtëpiza druri Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 1 500 000.00 30-10-2023 REF-85589-10-27-2023
10483 Dekore per festa Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 4 583 333.00 06-11-2023 REF-86283-11-03-2023
10423 Blerje Kasaforta Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 8 480 000.00 17-11-2023 REF-87943-11-16-2023
10126 Blerje makina elektrike Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 16 020 000.00 27-09-2023 REF-81299-09-26-2023
10482 Blerje Pesticide Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 998 000.00 29-09-2023 REF-81573-09-28-2023
10428 Ruajtja dhe Siguria Fizike në roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 69 623 583.00 11-10-2023 REF-83002-10-10-2023
10468 BLERJE MATERIALE NDËRTIMI PËR NEVOJAT E SHOQËRISË Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 2 489 183.00 08-11-2023 REF-86648-11-07-2023
10389 Mobilim per zyra Qeverisja Vendore Shkodër Shoqeria Rajonale Ujesjelles-Kanalizime Qarku Shkoder SH.A 2 132 570.00 12-10-2023 REF-83201-10-11-2023
10469 Blerje automjeti Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 1 400 800.00 16-11-2023 REF-87743-11-15-2023
10506 LOT 3 Pajisje per persona me aftësi të kufizuara “Pajisje per dhoman sansoriale Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 91 000.00 24-11-2023 REF-88960-11-23-2023
10507 LOT 2 Pajisje per persona me aftësi të kufizuara “Pajisje logopedie Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 2 088 500.00 24-11-2023 REF-88958-11-23-2023
10144 Blerje Demulgator (servo) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 547 668.00 28-09-2023 REF-81508-09-27-2023
10301 Blerje pllaka varri Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 3 330 192.00 06-10-2023 REF-82497-10-05-2023
10276 Mirëmbajtja e Ambienteve të Brendshme dhe Taracës të OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 6 668 280.00 25-10-2023 REF-85106-10-24-2023
10338 Riparimi Mjetit Teknologjik për gjetjen e difekteve në linjat kabllore të tensionit lartë dhe mirembajtje për një periudhe 1 vjeçare. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 18 000 000.00 06-11-2023 REF-86261-11-03-2023
10587 Minikontrata 1 Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B”, Marrëveshje Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 0.00 06-10-2023 REF-82489-10-05-2023 (Minikontrata 1)
10241 Furnizim elektropompa zhytese per stacionet e pompimit te ujerave te zeza dhe furnizimit me uje Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Qarku Shkoder sh.a Shoqeria Rajonale Ujesjelles-Kanalizime Qarku Shkoder SH.A 10 803 333.00 19-10-2023 REF-84229-10-18-2023
10199 Ndertimi i kanalit dhe i linjave te furnizimit 6kV nga N/St 35/6kV deri ne Central FV kabllo te ri 6kV. Njesia Periferike HEC Koman Njesia e Prodhimit HEC Koman 40 000 000.00 11-10-2023 REF-82751-10-09-2023
10518 Pjesë këmbimi goma, bateri Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 2 337 500.00 13-11-2023 REF-87160-11-10-2023
10371 LOT 1 Pajisje për persona me aftësi të kufizuara “ Pajisje Fizioterapie" Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 2 177 790.00 20-10-2023 REF-84330-10-19-2023
10495 Blerje element dekorativ dhe drita te jashtme Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 9 000 000.00 20-11-2023 REF-88119-11-17-2023
10265 Blerje Integrime me API pale të treta (ujsjellesa, Bankomate elektronike, rubicon etj Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 5 997 000.00 24-10-2023 REF-84880-10-23-2023
10492 Loti 2: Blerje tabela, tuba zingato, piketa rrugore dhe bllokusa të thjeshtë Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 218 866.00 10-11-2023 REF-86985-11-09-2023
10458 Blerje materiale dekori Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 1 666 666.00 08-11-2023 REF-86555-11-07-2023
10357 Blerje kancelari te ndryshme Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 756 837.00 07-11-2023 REF-86492-11-06-2023
10305 Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2023 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 383 000.00 30-10-2023 REF-85553-10-27-2023
10273 Pjese nderrimi per kompresoret e ajrit(furnizim-vendosje) 1 Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 2 000 000.00 25-10-2023 REF-84992-10-24-2023
9882 Sistem i menaxhuar i printimit(SMP) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 870 000.00 31-07-2023 REF-76323-07-28-2023
10359 Shërbim interneti Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 668 788.00 07-11-2023 REF-86478-11-06-2023
10627 Minikontrate 1-Blerje Tonera Identitek Sh.a Identitek Sh.a 0.00 21-07-2023 REF-75648-07-20-2023(Minikontrate 1)
10158 Rikonstruksion i rrjetit ‘TU’ 0.4Kv me kabëll ‘A.B.C’ në Njësinë Kurbin, Drejtoria Rajonale Burrel, Zona Mamurras-Milot Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 207 540 517.00 04-10-2023 REF-82121-10-03-2023
10344 Blerje Materiale Elektroda,Oksigjen për nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 5 500 000.00 30-10-2023 REF-85584-10-27-2023
10372 Unifikimi i Sistemeve të Monitorimit me Kamera të shesheve Terminaleve Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 8 260 773.00 16-10-2023 REF-83720-10-13-2023
10475 Blerje elementë dekori për festa Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 12 493 780.00 06-11-2023 REF-86228-11-03-2023
10343 Shirita dekorues me drita Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 5 900 000.00 30-10-2023 REF-85570-10-27-2023
10402 Riparim Elektromotoresh dhe Transformatoresh Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 9 502 666.00 17-10-2023 REF-83845-10-16-2023
10242 Furnizim-vendosja e sistemit të monitorimit online të vazhdueshëm të vibrimeve të hidro-turbinave, gjeneratorit dhe monitorimit online të hapësirës ajrore (Air Gap) midid statorit dhe rotorit të gjeneratorëve për 5 (pesë) Agregatët e HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 260 000 000.00 20-10-2023 REF-84367-10-19-2023
10155 Trajnimi Refresh i emergjencave ATCO ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 66 666 666.00 03-10-2023 REF-81939-10-02-2023
10317 Minikonkurs 1-Sistemim, Asfaltim dhe kthim në gjëndjen fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve në qytetin e Tiranës për vitin 2023 Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 0.00 25-07-2023 REF-75844-07-24-2023(Minikonkurs 1)
10376 Materiale për mirëmbajtjen e moduleve të lodrave Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 083 242.00 20-10-2023 REF-84324-10-19-2023
10547 Minikontrate 1-Blerje karbon aktiv per ukt sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 0.00 30-06-2023 REF-73920-06-29-2023 (Minikontrate 1)
10444 Dekor per fundvit Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 10 000 000.00 06-11-2023 REF-86193-11-02-2023
10140 Blerje goma auto Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 298 850.00 29-09-2023 REF-81667-09-28-2023
10298 Blerje oksigjen,acetilen Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 126 870.00 30-10-2023 REF-85550-10-27-2023
10450 Blerje Dekori, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 12 350 000.00 27-10-2023 REF-85468-10-26-2023
10437 Kamion me vinc mbi 3.5 ton Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 7 664 004.00 24-10-2023 REF-84777-10-23-2023
10447 Blerje Sherbim dekorimesh per Vitin e Ri Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 10 000 000.00 09-11-2023 REF-86784-11-08-2023
10421 Shoqerimi i Vlerave Monetare Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 2 985 888.00 18-10-2023 REF-84061-10-17-2023
10396 Mirëmbajtja dhe riparimi i Stacioneve të pompimit të Shoqërisë Rajonale U.K. Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 7 086 617.00 26-10-2023 REF-85279-10-25-2023
9950 Rikontruksioni i Seksionit 6kV ne HEC Lanabregas (Faza e dyte) HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 35 866 371.00 16-08-2023 REF-77437-08-15-2023
10124 Mobilim për nevojat e Shoqerisë Illyrian Guard SH.A ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 6 598 467.00 26-09-2023 REF-81239-09-25-2023
10228 Sherbimi i pastrimit dhe dezinfektimit per objektet e OSSH sh.a dhe objektet ne administrim te FSHU sh.a. Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 32 253 174.00 18-10-2023 REF-84064-10-17-2023
10302 Riparim i pjeseve hidraulike per mjetet teknologjike te shoqerise Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 499 600.00 30-10-2023 REF-85585-10-27-2023
10174 Furnizimi i Aeroportit të Vlorës” (ndertimi i linjes kabllore 35 kv n/st.mifol-aeroporti vlores) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 59 106 702.00 06-10-2023 REF-82493-10-05-2023
10205 Ndertimi i linjes kabllore 20kV,N/ST Orikum-Tuneli Llogarase Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 152 727 239.00 12-10-2023 REF-83245-10-11-2023
10413 Blejre Vegla Pune Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 2 999 100.00 18-10-2023 REF-84014-10-17-2023
10206 Blerje Autosondë = 20 ton, me kullë me goma Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 34 950 000.00 12-10-2023 REF-83338-10-11-2023
10076 Blerje Kabell me vetmbajtje ABC (TU ) me aksesore Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 149 987 700.00 15-09-2023 REF-80003-09-14-2023
10388 Karburant (Gazoil 10 ppm) Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 22 249 991.00 11-10-2023 REF-82966-10-10-2023
10341 Mirembajtje dhe riparim i automjeteve Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 2 777 950.00 20-10-2023 REF-84289-10-19-2023
10104 Blerje të pjesëve të këmbimit dhe materialeve për mirëmbajtjen e linjave të transmetimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 89 936 000.00 15-09-2023 REF-80000-09-14-2023
10136 Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit të nënstacionit 220 kV Babicë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 38 200 000.00 29-09-2023 REF-81629-09-28-2023
10138 Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit-monitorimit të Nënstacionit 220 kV Tirana 1 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 36 900 000.00 29-09-2023 REF-81644-09-28-2023
10281 Blerje pajisje kompjuterike për nevojat e Ukt sh.a” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 8 999 628.00 08-09-2023 REF-81456-09-27-2023
10091 NSHP, Skrep me kovë të parë 1.2m³dhe kovë të pasme 0.5m³ Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 5 700 000.00 28-08-2023 REF-78327-08-25-2023
10098 Rikonstruksion i pjesshem i fiderit Ujesjelles, N/ stacioni 110/10 kV Bajram Curri Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 79 956 221.00 21-09-2023 REF-80630-09-20-2023
10416 NSHP, BOJË FOSFORESHENTE Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 3 000 000.00 16-10-2023 REF-83646-10-13-2023
10131 Rikonstruksion i segmetit të parë të linjës 110 kV Ballsh – Memaliaj Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 118 523 463.00 28-09-2023 REF-81487-09-27-2023
10032 Ndertimit të një ndërtese të re për Qëndrën BACK-UP SCADA DCC-B Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 33 970 534.00 06-09-2023 REF-78941-09-04-2023
10335 Blerje dhe Sherbim Vendosje Bileta ne Sistemet e Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 982 549.00 16-10-2023 REF-83659-10-13-2023
10353 Shpenzime për qeramarrje mjetesh transporti (Vinç kullë dhe Autobot për ujrat e zeza) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 496 782.00 11-10-2023 REF-82962-10-10-2023
10322 Blerje materiale asfalti Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 25 417 349.00 14-09-2023 REF-79928-09-13-2023
10084 Rikonstruksion rrjeti TM, N/stacion - Shoshan dhe Shoshan - Valbone, fideri Ujesjellesi, N/stacioni 110/10 kV Bajram Curri Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 79 459 884.00 20-09-2023 REF-80570-09-19-2023
10044 Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM/TU, Bazament sigurese TU+fishek,morseta Drejtoria Rajonale OSSHE Elbasan Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 38 922 645.00 08-09-2023 REF-79262-09-07-2023
10137 Blerje traversa metalike LTM, LTU, dhe qafore shtyllash Drejtoria Rajonale OSSHE Elbasan Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 29 997 596.00 29-09-2023 REF-81631-09-28-2023
10397 Blerje materiale hidraulike dhe elektrike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 300 000.00 20-10-2023 REF-84408-10-19-2023
10368 Mirembajtje dhe riparim i mjeteve Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 3 173 997.00 20-10-2023 REF-84292-10-19-2023
10394 Mirembajtje dhe riparim i gjeneratoreve Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 829 440.00 20-10-2023 REF-84295-10-19-2023
10172 Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B”, Marrëveshje Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 502 240 630.00 06-10-2023 REF-82489-10-05-2023
10392 Blerje vegla pune Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 999 200.00 13-10-2023 REF-83497-10-12-2023
10041 Blerje paisje për nyjet komutuese të Linjave dhe N/Stac Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 959 200.00 07-09-2023 REF-79133-09-06-2023
10487 Minikontrate 1-“Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” Identitek Sh.a Identitek Sh.a 0.00 09-10-2023 REF-82663-10-06-2023(Minikontrate 1)
10177 Mirëmbajtja dhe support për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimit dhe Faturës elektronike Online Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 22 146 000.00 09-10-2023 REF-82616-10-06-2023
10381 Shërbim Networku për Trasmetimin e të Dhënave midis Zyrës Qendrore dhe Zyrave në Rrethe Identitek Sh.a Identitek Sh.a 2 800 000.00 03-11-2023 REF-86304-11-03-2023
10425 Mbikqyrje e punimeve për mirëmbajtjen e thellë në terrenet e jashtme sportive Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 268 840.00 04-10-2023 REF-82103-10-03-2023
10193 Supervizion punimesh per objektin Rrjeti i Kanalizimeve ne zonat periferike te qytetit Burrel dhe largimi i ujerave te zeza te fshatit Muzhak Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 3 789 039.00 08-09-2023 REF-80189-09-15-2023
10424 Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 997 267.00 25-09-2023 REF-81002-09-22-2023
10277 Trajnim ATSEP domain për inxhinierët e CNS/SMC ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 6 666 666.00 25-10-2023 REF-84994-10-24-2023
10103 Radio Komunikimi ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 8 832 000.00 15-09-2023 REF-80011-09-14-2023
10164 Mjeti Elektronik i emeruar per dy vite BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX 2 000 000.00 05-10-2023 REF-82253-10-04-2023
10062 Loti 3.” Mobilje(përfshire mobiljet e zyrave), pajisje shtëpiake(përjashtuar ndriçimin) dhe produkte të pastrimit Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 6 404 760.00 23-08-2023 REF-78049-08-22-2023
10311 Loti i parë: “Blerje Autoveture me terheqje 4x4 Fuoristrade”. Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 6 307 500.00 12-10-2023 REF-83318-10-11-2023
10355 Loti i dytë: “Blerje Autoveture, Fuoristrade Pick Up 4x4, Dopje kabine 4x4” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 3 352 083.00 12-10-2023 REF-83320-10-11-2023
10167 Ndertimin e kendit sportiv ne shkollen Otllak Qeverisja Vendore Berat Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Berat 3 247 711.00 12-09-2023 REF-79540-09-11-2023
10340 Blerje Dru zjarri të sharuara dhe Pelet Qeverisja Vendore Kuçovë Qendra Ekonomike e Arsimit Kuçovë 18 238 663.00 13-10-2023 REF-83259-10-11-2023
10420 Minikontrate 1-Shtypshkrime Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 0.00 20-04-2023 REF-66518-04-19-2023(Minikontrate 1)
9989 Fuqizimi i N/Stacionit 110/20kV Zogu i Zi (2x40) MVA Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 649 962 549.00 24-08-2023 REF-78197-08-23-2023
10329 Blerje Karburant Gazoil D1 Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 4 166 666.00 13-10-2023 REF-83481-10-12-2023
10331 NSHP, KAMION 20 TON VETËSHKARKUES Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 7 500 000.00 12-10-2023 REF-83221-10-11-2023
10306 Blerje Beton. viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 4 110 680.00 06-10-2023 REF-80583-09-19-2023
10290 Blerje soba për ngrohje Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 499 683.00 05-10-2023 REF-81744-09-29-2023
10263 Blerje Matësa Uji dhe Rakorderi Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 8 553 626.00 29-09-2023 REF-81703-09-28-2023
10094 Zëvëndësimi i rrjetit telefonik analog me teknologji VOIP Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 18 400 000.00 21-09-2023 REF-80610-09-20-2023
10323 Sherbim transporti per 12 muaj (marrje me qera mjeti) Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 900 000.00 06-10-2023 REF-82523-10-05-2023
10250 Blerje Vegla Pune, Materiale Pune Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 500 000.00 02-09-2023 REF-81759-09-29-2023
10239 BLERJE PJESË KËMBIMI DHE SHËRBIME PËR MJETET E BASHKISË DHE DREJTORIVE VARTËSE Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 5 342 830.00 03-10-2023 REF-81921-10-02-2023
10293 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 074 900.00 10-10-2023 REF-82788-10-09-2023
10047 Blerje matesa dhe aksesore te sistemit te matjes Drejtoria Rajonale e OSSH Durres Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 195 912 224.00 08-09-2023 REF-79298-09-07-2023
9969 Blerje Materiale Kancelarie Identitek Sh.a Identitek Sh.a 4 981 157.00 21-07-2023 REF-75647-07-20-2023
10220 Studim Projektim Ndërtimi Ujësjellësi Rajonal nga Burimet e Përroit të Lopës dhe Gurrave të Ketës Faza II, Bashkia Klos Qeverisja Vendore Klos Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 9 448 000.00 21-07-2023 REF-75613-07-20-2023
10251 Mirembajtje e Sistemeve te Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 2 400 650.00 02-10-2023 REF-81860-09-29-2023
10252 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e ashensorëve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 1 100 000.00 03-10-2023 REF-81954-10-02-2023
10307 Realizimi i Projektit “Ngjyros Botën Rozë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 1 089 000.00 10-10-2023 REF-82876-10-09-2023
10287 Nafte Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 20 850 500.00 04-10-2023 REF-82017-10-03-2023
9968 Blerje Tonera Identitek Sh.a Identitek Sh.a 3 767 083.00 21-07-2023 REF-75648-07-20-2023
10077 Zëvendësimi i tubacioneve dhe pajisjeve të sigurisë për sistemin e shkarkimit të ujërave të drenazheve në biefin e poshtëm në HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 15 000 000.00 19-08-2023 REF-80178-09-15-2023
10112 "Blerje artikuj kancelarie për KESH sh.a". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 400 000.00 18-09-2023 REF-80184-09-15-2023
10053 Blerje Lende djegese e lenget per perdorim teknik dhe industrial Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 34 960 000.00 11-09-2023 REF-79334-09-08-2023
10192 Sherbim periodik per 6 autobotet (3 Renault + 3 IVECO Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 100 320.00 06-10-2023 REF-82414-10-05-2023
10132 Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës, pajisje prerëse Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 025 000.00 06-09-2023 REF-78982-09-04-2023
10275 Shërbim për rimbushjen dhe kolaudimin e pajisjeve kundër zjarrit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 7 497 514.00 12-09-2023 REF-79555-09-11-2023
10247 Blerje Materiale elektrike Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 1 916 666.00 06-10-2023 REF-82417-10-05-2023
10123 Mirëmbajtje e thellë në terrenet e jashtme sportive Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 19 722 708.00 31-08-2023 REF-78704-08-30-2023
10059 Ndertim i kolektorit kabllore, N/Stacioni Plazh Velipoje, ndertim i fidrave kabllore 20kv F1 dhe F2, kabina 20 kv dhe rrjeti TU me ABC Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 191 327 059.00 12-09-2023 REF-79551-09-11-2023
10128 Blerje automjete frigoriferik per transport mallrash Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 7 975 000.00 06-09-2023 REF-79020-09-04-2023
10033 Rikonstruksion i N.stacionit Lezhë nga 110/10 kV në 110/20/10 kV Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 209 983 131.00 06-09-2023 REF-78966-09-04-2023
10034 Rikonstruksion dhe fuqizimi i N.Stacionit Çorovodë e Re 110/35/10 kV Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 998 679.00 06-09-2023 REF-79005-09-04-2023
10035 Shërbimi i ruajtjes dhe shoqërimit të vlerave monetare për Njësinë e Koordinimit Burrel FSHU Sh.A Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 27 554 250.00 06-09-2023 REF-79024-09-04-2023
10133 Blerje pjesë këmbimi për mjete Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 39 369 067.00 28-08-2023 REF-78317-08-25-2023
10097 Shpenzime për Flight Check ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 13 000 000.00 21-09-2023 REF-80683-09-20-2023
10095 Pajisje Zyre per DP Hekurudhave (Permirsimi Infrastruktures digitale te Hsh) Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 2 490 420.00 21-09-2023 REF-80673-09-20-2023
10229 Ruajtja dhe Siguria Fizike në roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për UKT sh.a” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 085 872.00 10-10-2023 REF-83122-10-10-2023
10230 Blerje dhe Sherbim Vendosje Bileta ne Sistemet e Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 043 892.00 06-10-2023 REF-82648-10-06-2023
10232 Blerje baner, leter grafike dhe forex Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 4 666 666.00 06-10-2023 REF-82442-10-05-2023
10336 Minikontrata 1 Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 26-01-2023 REF-56894-01-25-2023 (Minikontrata 1)
10259 Blerje bot uji Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 2 083 333.00 19-09-2023 REF-80347-09-18-2023
9897 Blerje transformator fuqie per TM/TU per kabina Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 99 870 000.00 03-08-2023 REF-76578-08-02-2023
10156 Blerje mjete didaktike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 7 871 000.00 13-09-2023 REF-79712-09-12-2023
10083 Rehabilitimi i sistemit kontrollues të matjes së energjisë elektrike në OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 17 724 000.00 20-09-2023 REF-80575-09-19-2023
10153 Blerje materiale ndërtimi Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 4 959 358.00 11-09-2023 REF-79363-09-08-2023
10269 Minikontrate 1-Loti 3 “Blerje ushqime blegtorale për Konviktet e Shkollave te Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme 0.00 12-09-2023 REF-79521-09-11-2023(Minikontarte 1)
9798 Rehabilitimi i tunelit të shkarkimit pranë Digës Zadejë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 126 859 115.00 14-07-2023 REF-75143-07-13-2023
10080 Sigurimi shëndetësor privat i punonjësve të ERE Enti Rregullator i Energjise Enti Rregullator i Energjise 21 911 000.00 19-09-2023 REF-80282-09-18-2023
9956 Blerje Paisje rrjeti Core (Firewall + Switch+Core Router) ne HQ dhe degët e shoqërisë, licensa për akses në distancë, mbrojtje rrjeti dhe paisjesh Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 25 600 000.00 16-08-2023 REF-77503-08-15-2023
9799 Loti 2 : Blerje lule sezonale Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 083 250.00 21-06-2023 REF-73052-06-20-2023
10179 Blerje Pajisje Kompjuterike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 1 300 000.00 13-09-2023 REF-79605-09-12-2023
10149 Blerje makineri grejder dhe rimorkiator Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 3 916 667.00 12-09-2023 REF-79492-09-11-2023
9817 Mirëmbajtja e sistemeve të monitorimit të transformatorëve të fuqisë DGA, BMT të HEC Fierzë, Koman dhe Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 180 700 000.00 18-07-2023 REF-75315-07-17-2023
9887 Blerje artikuj higjeno-sanitare për KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 896 285.00 01-08-2023 REF-76455-07-31-2023
10195 Loti 3 “Blerje ushqime blegtorale për Konviktet e Shkollave te Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme 4 559 369.00 12-09-2023 REF-79521-09-11-2023
9923 Blerje veshje nëntokësore varri Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 14 024 340.00 03-07-2023 REF-73945-06-29-2023
10074 Blerje vegla pune per nevojat e shoqerise Ukt sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 000 000.00 10-08-2023 REF-77128-08-09-2023
10168 Blerje Mjete Pune Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 1 500 000.00 22-09-2023 REF-80840-09-21-2023
10090 Rinovim i suportit te infrastruktures qendrore Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 802 762.00 11-08-2023 REF-77213-08-10-2023
9959 Blerje për veshje pune ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 4 000 100.00 17-08-2023 REF-77552-08-16-2023
10088 Blerje materiale ene kuzhine Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 5 123 138.00 31-08-2023 REF-78702-08-30-2023
10546 Minikontrate 1-lerje benzinë Premium Unl 10ppm Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 19-07-2023 REF-75421-07-18-2023( Minikontrate 1)
10089 Studim Projektim “Ndertim i sistemit te kanalizimeve te njesise administrative Cerrave , Bashkia Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 9 997 866.00 07-07-2023 REF-74408-07-06-2023
10113 Blerje dru zjarri per ngrohje Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 7 463 500.00 31-08-2023 REF-77935-08-21-2023
9767 FV impiant i ri 0.4kV i nevojave vetjake te pergjithshme të centralit, me dy hyrje 3200A dhe seksionator me automatike change-over e mbrojtje termomagnetike, dalje me kontroll manual 400A dhe 800/1000A, pajisur me mbrojtje termomagnetike. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 65 000 000.00 07-07-2023 REF-74437-07-06-2023
9808 Mbrojtja me Prita Malore e Përroit të Lekebibajt (Mërturit) - Loti I Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 143 640 742.00 17-07-2023 REF-75214-07-14-2023
9981 Ndertim i kabines se re "Velmish i Ri", linja TM dhe linja TU me kabell me vetmbajtje te tipit ABC per kete kabine Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 4 740 754.00 22-08-2023 REF-77812-08-18-2023
10093 Traktor dhe Arganellë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 5 833 000.00 25-08-2023 REF-78274-08-24-2023
10045 Blerje shkumë sintetike Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 107 390.00 08-09-2023 REF-79184-09-07-2023
9738 SERVER+STORAGE NAS PËR SISTEMET E VËZHGIMIT ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 19 975 062.00 04-07-2023 REF-74132-07-03-2023
9929 Blerje bordura provizore varri Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 7 703 675.00 03-07-2023 REF-73947-06-29-2023
10105 Shpenzime siguracionit të mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 194 333.00 06-09-2023 REF-78992-09-04-2023
9889 Kuotë Ushqimore Çerdhe dhe Kopësht Qeverisja Vendore Pogradec Qendra Arsimore Pogradec 8 333 333.00 02-08-2023 REF-76454-07-31-2023
10211 Minikontrate 1-Depozitim dhe ngarkim shkarkim i lëndës djegëse për TEC Lundrues, Vlorë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 0.00 31-07-2023 REF-76458-07-31-2023(Minikontrate 1)
9852 Supervizion punimesh per objektin Ndertim i linjes kryesore te Ujesjellesit dhe rrjetit shperndares per fshatrat e Njesise administrative Bashkia Klos Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 2 823 364.00 21-06-2023 REF-73119-06-20-2023
9951 Blerje matesa uji dhe vula per nevojat e Ukt sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 829 574.00 21-07-2023 REF-75588-07-20-2023
10294 Mirëmbajtja dhe riparimi i Stacioneve të pompimit të Shoqërisë Rajonale U.K. Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 7 086 617.00 27-09-2023 REF-81339-09-26-2023
9857 Ndertim i linjes kryesore te Ujesjellesit dhe Rrjetit shperndares per fshatrat e njesise administrative Xiber Bashkia Klos Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 187 872 714.00 14-06-2023 REF-72375-06-13-2023
10004 Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjetit semaforik Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 14 999 933.00 11-07-2023 REF-74709-07-10-2023
10100 Mbulim siguracion, siguracion per kontraten e sherbimit, ndertesen dhe pergjgjesine civile, siguracion TPL auto e moto Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 719 100.00 04-08-2023 REF-78875-09-01-2023
10122 Depozitim dhe ngarkim shkarkim i lëndës djegëse për TEC Lundrues, Vlorë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 103 168 700.00 31-07-2023 REF-76458-07-31-2023
9913 Punime mbrojtje kaptazhi nr. 2 Rreshen Qeverisja Vendore Lezhë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A 2 692 377.00 07-08-2023 REF-76818-08-04-2023
9995 Auditimi i sigurisë kibernetike mbi CGM dhe PCN të ENTCO-E. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 450 000.00 28-08-2023 REF-78323-08-25-2023
9833 Suporte TIK Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 15 000 000.00 20-07-2023 REF-75476-07-19-2023
10102 Furnizimi / Vendosje pjese kembimi per automjetet e Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe Sh.a Qeverisja Vendore Lezhë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A 2 400 000.00 24-08-2023 REF-78164-08-23-2023
10060 Blerje Rroba Pune per vitin 2023 Qeverisja Vendore Vlorë SHA UJESELLES KANALIZIME VLORE 2 637 630.00 26-07-2023 REF-75883-07-25-2023
10075 GJELBERIMI, BLERJE KARBURANT Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 666 667.00 17-08-2023 REF-77667-08-16-2023
9547 Mirembajtje e Customer Relationship Management (CRM) dhe sistemit te Faturimit per OSHEE Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 119 770 498.00 28-04-2023 REF-67579-04-27-2023
9713 Blerje gelqere, klor dhe produkte te tjera kimike per konsumin ditor te landfillit” ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 25 000 000.00 23-06-2023 REF-73369-06-22-2023
10087 Blerje adeziv xham akulli dhe foam Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve 1 250 000.00 08-09-2023 REF-79189-09-07-2023
9863 Shpenzime per blerje Hipoklorit Natriumi dhe Kalciumi Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 1 979 000.00 03-07-2023 REF-74039-06-30-2023
9979 Blerje vacuum truck 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 15 400 000.00 22-08-2023 REF-77997-08-21-2023
9805 Loti 4: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndërtim objekt shërbimi, sistem vaditës dhe rrethim tek Pista e Vrapit në PMLAT” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 75 959.00 07-06-2023 REF-71735-06-06-2023
9824 Siguracione te mjeteve te transportit dhe sigurim jete per 8(tete)punonjes te kanalizimeve Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 185 000.00 29-06-2023 REF-73690-06-27-2023
9718 Blerje lëkundës për QPN Fier dhe QPN Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 29 600 000.00 26-06-2023 REF-73527-06-23-2023
10085 Marrje makina me qera për nevojat e Ujësjellës Kanalizime Vorë sha Qeverisja Vendore Vorë Ujësjellës Kanalizime Vorë sh.a 4 800 024.00 25-08-2023 REF-78261-08-24-2023
9804 Loti 3: Mbikqyrje Punimesh me objekt: “Ndërtim objekt shërbimi,sistem vadites dhe rrethim tek Pista e Vrapit në PMLAT” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 734 268.00 07-06-2023 REF-71733-06-06-2023
10020 Realizimi i projektit “Luaj me Taksi Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 1 580 810.00 16-08-2023 REF-77523-08-15-2023
9728 F/V Shpenzime për Infrastrukturën Civile Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 5 110 063.00 27-05-2023 REF-73607-06-26-2023
10160 Minikontrate 1-Marrje me qera automekanizma per nevoja operacionale Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 0.00 31-05-2023 REF-75377-07-18-2023(Minikontrate 1)
9900 Sigurim i jetës së punonjësve, sigurimi i shëndetit nga aksidentet në punë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 18 072 189.00 01-08-2023 REF-76452-07-31-2023
9855 Blerje trasformator, cela + Chiller ADM3 Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 9 370 740.00 24-07-2023 REF-75743-07-21-2023
10067 Sistemim, Asfaltim dhe kthim në gjëndjen fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve në qytetin e Tiranës për vitin 2023. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 31 999 528.00 25-07-2023 REF-75844-07-24-2023
9953 Shërbim linje telekomunikacioni me qira F.O. në segmentin (Prrenjas - Elbasan; Librazhd - Elbasan; Cerrik - Elbasan). Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 4 621 942.00 16-08-2023 REF-77449-08-15-2023
9977 Rinovimi i sistemit të Antivirusit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 4 286 532.00 22-08-2023 REF-77928-08-21-2023
10054 Rehabilitimin e ambienteve tek kompleksi “Dajti”. Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Sportive Tirane 37 458 327.00 11-08-2023 REF-77192-08-10-2023
10056 Rehabilitimin e ambienteve tek kompleksi “Fushat sportive Pishinat Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Sportive Tirane 28 023 943.00 11-08-2023 REF-77189-08-10-2023
9785 Blerje paisje testuese profesionale, me injektim në sekondar për testimin e funksioneve të mbrojtjeve elektrike dhe trajnim i avancuar për testimin e mbrojtjeve të gjeneratoreve dhe të transformatoreve dhe kalibrimi i paisjeve testuese ekzsituese në KESH Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 22 000 000.00 12-07-2023 REF-74863-07-11-2023
9924 Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 16 644 498.00 29-06-2023 REF-73777-06-27-2023
9874 Shërbim enkriptim mbi sistemet informatike të Albcontrol dhe monitorimi ndaj sulmeve kibernetike si dhe monitorimi i ambjenteve të sallave operacionale ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 46 666 666.00 28-07-2023 REF-76208-07-27-2023
9986 Supervizion punimesh për objektin : Rikonstruksion dhe ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të zonave informale, Harmës; pjesërisht Krasta e Vogël, pjesërisht L: Dyli Haxhire, pjesërisht L: Katundi i Ri, të Bashkisë Elbasan. Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 5 630 320.00 24-07-2023 REF-75731-07-21-2023
9860 Sherbimi i ofrimit te sistemit GPS per mjetet motorike te OSSH sh.a Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 2 595 840.00 24-07-2023 REF-75759-07-21-2023
9921 Blerje Materiale specifike per QMN Kucove Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 411 275.00 08-08-2023 REF-76882-08-07-2023
9998 Pastrim i kolektoreve te ujerave te ndotura Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 25 000 000.00 26-07-2023 REF-75923-07-25-2023
9861 Supervizion punimesh per objektin Furnizimi me uje te pijshem per fshatrat Brezhdan dhe Ushtelence Njesia Administrative Qender Tomin Faza e dyte Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 1 110 199.00 23-06-2023 REF-73400-06-22-2023
9893 Impjant per pastrimin e ujit Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 16 632 303.00 20-06-2023 REF-72938-06-19-2023
10013 Blerje benzinë Premium Unl 10ppm Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 9 666 667.00 19-07-2023 REF-75421-07-18-2023
10024 Blerje karbon aktiv per ukt sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 60 000 000.00 30-06-2023 REF-73920-06-29-2023
9716 LCD Wall për sallën operative ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 9 994 575.00 21-06-2023 REF-73392-06-22-2023
9856 "Software profesional për sistemet e vëzhgimit të Illyrian Guard ShA”. ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 9 916 667.00 24-07-2023 REF-75754-07-21-2023
9881 Blerje shtylla druri dhe betonarme Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 28 405 000.00 31-07-2023 REF-76344-07-29-2023
9999 Blerje materiale dhe ushqim për nevoja të Strehëzes Veterinare Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 24 031 000.00 04-08-2023 REF-76746-08-03-2023
9932 Loti 2 “Blerje goma” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 233 200.00 20-07-2023 REF-75353-07-18-2023
9875 Shërbimi i mirëmbajtjes së Automatizimi i Zyrës së Kembimit në Filialin Qendra Tranzite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 6 222 200.00 28-07-2023 REF-76216-07-27-2023
9896 Blerje karburanti ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 23 601 333.00 03-08-2023 REF-76651-08-02-2023
9945 Blerje materiale elektrike, hidraulike, ndërtimore dhe marangozie Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2 2 731 550.00 28-07-2023 REF-76178-07-27-2023
9973 Shërbim mirëmbajtje për pajisjet e kondicionimit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 3 416 550.00 25-07-2023 REF-75809-07-24-2023
9892 Supervizion i prokurimit për objektin: “Ndertim puse dublikant , rrethim dhe pastrim te puseve ekzistuese ne zonen e sherbimit te Shoqerise Rajonale UK Durres Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 1 014 777.00 12-07-2023 REF-74793-07-11-2023
9809 Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanike,antifrize Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 8 585 033.00 22-06-2023 REF-73200-06-21-2023
9946 Loti 2: Fuoristrada pick-up (P=600kg) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 500 000.00 20-07-2023 REF-75508-07-19-2023
9947 Loti 3: Kamioncinë dopio gabine (P= 1T) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 333 333.00 20-07-2023 REF-75511-07-19-2023
9845 Furnizimi me uje te pijshem per fshatrat Brezhdan dhe Ushtelence Njesia Administrative Qender Tomin faza e dyte Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 47 549 280.00 05-06-2023 REF-71439-06-02-2023
10038 Minikontrate 1-Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 01-08-2023 REF-76435-07-31-2023(Minikontrate 1)
9990 Blerje materiale te ndryshme ndertimore derrase dhe aksesore per Uren e Gjerovenit Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 912 650.00 27-07-2023 REF-76069-07-26-2023
9903 Blerje karburant Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 4 625 343.00 03-08-2023 REF-76580-08-02-2023
9944 Blerje makineri grejder dhe rimorkiator Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 3 916 667.00 21-07-2023 REF-75600-07-20-2023
9930 Materiale per mirembajtjen e godinave te shkollave, kopshteve dhe konviktit ” Qeverisja Vendore Sarandë Zyra Ekonomike e Arsimit Sarande 1 675 000.00 28-07-2023 REF-75932-07-25-2023
9792 Spostimi i dy linjave kabllore 35 kV, të cilat ndodhen brenda territorit të N/Stacionit të ri 220/110/20 kV Hoxharë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 3 509 560.00 13-07-2023 REF-74958-07-12-2023
9866 Rikonstruksion i shtyllave metalike të linjave të tensionit të lartë 400 kV Elbasan – Zemblak - Kufi Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 71 375 303.00 26-07-2023 REF-75944-07-25-2023
9827 Marrje me qera automekanizma per nevoja operacionale Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 10 000 000.00 31-05-2023 REF-75377-07-18-2023
9974 Blerje automjeti per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 3 750 000.00 20-07-2023 REF-75523-07-19-2023
9934 Shërbim Larje Pusesh Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 1 150 000.00 17-07-2023 REF-75209-07-14-2023
9938 Blerje Vegla Pune Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 4 384 611.00 14-07-2023 REF-75118-07-13-2023
9850 Mirëmbajtje 1 vjecare e Sistemit të Burimeve Njerëzore Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 3 360 000.00 21-07-2023 REF-75562-07-20-2023
9972 Implementimi dhe mirëmbajtje të sistemit të faturimit, migrimi i të dhënave ofrimi shërbimit dhe integrimi i sistemit të fiskalizimit Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 8 006 130.00 18-07-2023 REF-75335-07-17-2023
9894 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 8 333 100.00 01-08-2023 REF-76435-07-31-2023
9971 Hapje zbllokim pusetash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 999 475.00 24-07-2023 REF-75700-07-21-2023
9878 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 7 499 926.00 16-06-2023 REF-72694-06-15-2023
9908 Blerje materiale Ndertimi per vitin 2023 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 822 333.00 04-08-2023 REF-76773-08-03-2023
9661 Blerja e shërbimit të kontraktuar "Outscore i Plotë", për transportin e punonjësve nga qendra e banimit (Bajram Curri) për në qëndrën e punës në Njësinë e Prodhimit HEC Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 38 206 224.00 07-06-2023 REF-71718-06-06-2023
9744 Sherbim per transportin e punonjesve te shoqerise ( QPN Gorisht + Cakran-Mollaj) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 13 003 083.00 03-07-2023 REF-74040-06-30-2023
9773 Aksesorë specifikë për zyrën e lejeve Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 034 000.00 11-07-2023 REF-74643-07-10-2023
9818 Sherbim Server in Cloud Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 043 891.00 23-06-2023 REF-73397-06-22-2023
9847 Blerje Lende e I-re dhe materiale ndihmese per fonderine ne QMN Kucove Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 647 500.00 21-07-2023 REF-75612-07-20-2023
9581 Loti 1 Monitorimi i parametrave mjedisore dhe hartimi i raporteve mjedisore (per landfillin) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 3 000 000.00 12-05-2023 REF-69122-05-11-2023
9582 Loti 2 Monitorimi i parametrave mjedisore dhe hartimi i raporteve mjedisore (për impiantin) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 3 000 000.00 12-05-2023 REF-69124-05-11-2023
9952 Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil) Identitek Sh.a Identitek Sh.a 2 097 381.00 16-08-2023 REF-77521-08-15-2023
9917 Hartim plani, Mbarshtim dhe menaxhimi ekonomia Pyjore Mokër 1 Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 8 774 645.00 20-06-2023 REF-72915-06-19-2023
9943 Supervizim i objektit “Hartimin plani, Mbarshtim dhe menaxhimi ekonomia Pyjore Mokër 1”. Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 438 732.00 24-07-2023 REF-75684-07-21-2023
9834 Sigurimi TPL i mjeteve motorike te OSSH sha Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 4 553 280.00 20-07-2023 REF-75540-07-19-2023
9931 Loti 1 “Blerje pjese kembimi” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 134 631.00 20-07-2023 REF-75350-07-18-2023
9649 Ndërtimi i impiantit fotovoltaik në Digën e Zadejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 837 148 204.00 01-06-2023 REF-71090-05-31-2023
9906 Zhvillim dhe Mirembajtje te sistemit te faturimit Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 800 000.00 25-05-2023 REF-70269-05-24-2023
9630 Blerje Ushqime Qeverisja Vendore Shkodër Qendra e Zhvillimit Shkoder 10 000 000.00 22-03-2023 REF-62788-03-17-2023
9873 Blerje pjesë këmbimi për automjete Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 24 975 796.00 21-06-2023 REF-73079-06-20-2023
9885 Blerje materiale ndertimi e hidraulike Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 2 500 000.00 12-07-2023 REF-74774-07-11-2023
9891 Blerje kafshë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 750 000.00 14-07-2023 REF-75084-07-13-2023
9992 Blerje pjesë këmbimi, goma dhe bateri Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 936 600.00 13-07-2023 REF-74939-07-12-2023
9684 Ndërtim puse duplikant,rrethim dhe pastrim të puseve ekzistuese në zonën e shërbimit të shoqërisë rajonale UK durrës Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 50 000 000.00 08-05-2023 REF-68411-05-05-2023
9837 Blerje mjete teknologjike / Rul 8 tonësh hekur Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 6 680 000.00 15-06-2023 REF-72558-06-14-2023
9771 Blerje Pompash Uji Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 4 500 000.00 06-06-2023 REF-71561-06-05-2023
9916 NSHP, Blerje Autofshese Multifunksionale Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 34 092 500.00 05-06-2023 REF-71382-06-02-2023
9702 Blerje materiale per konservimin e impiantit (kimikate dhe reagente) Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 800 550.00 21-06-2023 REF-73087-06-20-2023
9000 “Studim projektim e previntivim për: “Projektimin e sistemit të centralizuar të Ujësjellës Kanalizime Tiranë për mbledhjen dhe shfaqjen e të dhënave, sistemin e teknologjisë së kontrollit” (sistemet SCADA)”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 52 800 000.00 13-01-2023 REF-55905-01-12-2023
9871 Punime ndertimi per zyra Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 2 083 333.00 07-07-2023 REF-74422-07-06-2023
9905 Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 2 300 000.00 13-07-2023 REF-74918-07-12-2023
9679 Riparimi i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 199 999 715.00 12-06-2023 REF-72136-06-09-2023
9816 Supervizim i objektit: Mirëmbajtje Ndërtesash Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 191 288.00 23-06-2023 REF-73182-06-21-2023
9838 Mirembajtje ndertesash Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 20 568 696.00 08-06-2023 REF-71788-06-07-2023
9846 Blerje Veshje Profesionale Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve 1 833 333.00 07-07-2023 REF-74414-07-06-2023
9854 Dezinsektim dhe deratizim te parqeve dhe objekteve ne parqe Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 600 000.00 22-06-2023 REF-73210-06-21-2023
9731 Ndertim N/Stacionit të ri Fier 2 110/ kV Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 599 954 479.00 29-06-2023 REF-73772-06-27-2023
9712 Sistem ujitës në pjesën veri-lindore në PMLAT Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 166 560.00 02-06-2023 REF-71299-06-01-2023
9886 Punime me dru Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 1 916 666.00 11-07-2023 REF-74654-07-10-2023
9570 Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi per institucionet arsimore” Qeverisja Vendore Berat Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Berat 2 249 986.00 13-04-2023 REF-65765-04-12-2023
9699 Rikonstruksion i N.Stacionit Pogradec 110/35/10 kV në 110/35/10/20 kV Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 349 974 026.00 21-06-2023 REF-73101-06-20-2023
9504 Ndërtimi i një parcele të re varresh tek varrezat e dëshmorëve Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 23 450 569.00 18-04-2023 REF-66112-04-14-2023
9169 Loti 2 Batimetria e liqeneve të Komanit dhe Vaut të Dejës, vlerësimi i sedimenteve dhe vlerësimi gjeologjik i shpateve malore Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 58 382 800.00 15-02-2023 REF-58943-02-14-2023
9756 Blerje kondicionerë tip dollap ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A 1 249 986.00 06-07-2023 REF-74287-07-05-2023
9769 Pajisje zyre dhe informatike Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 1 397 491.00 04-07-2023 REF-74079-07-03-2023
9770 Blerje Karburant per automjete dhe gjenerator, viti 2023 Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 1 200 000.00 07-07-2023 REF-74461-07-06-2023
9714 NSHP, Blerje sinjalistike Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 499 737.00 02-06-2023 REF-71240-06-01-2023
9717 Blerje karburanti naftë per nevojat e impiantit te perpunimit te mbetjeve urbane ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 18 900 000.00 26-06-2023 REF-73458-06-23-2023
9819 Blerje karburant Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 7 799 960.00 22-06-2023 REF-73183-06-21-2023
9862 Shtypshkrime Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 1 433 300.00 20-04-2023 REF-66518-04-19-2023
9735 Blerje uniforma dhe veshje speciale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 5 833 327.00 09-06-2023 REF-72015-06-08-2023
9749 Rikonstruksion dhe ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të zonave informale: Harmës; pjesërisht Krastë e Vogël, pjesërisht Lagjja: Dyli Haxhire” dhe, pjesërisht Lagjja: Katund i Ri Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 703 790 028.00 08-05-2023 REF-68415-05-05-2023
9764 Blerje Materiale Hidraulike Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 4 253 000.00 06-06-2023 REF-71534-06-05-2023
9331 Blerje tuba dhe rakorderi Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 149 884 552.00 16-03-2023 REF-62462-03-15-2023
9853 Blerje beton i gatshëm Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 2 530 580.00 07-06-2023 REF-71753-06-06-2023
9754 NSHP, Blerje Fadrome Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 7 978 333.00 09-06-2023 REF-71972-06-08-2023
9686 Blerje vegla pune oficina ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 1 155 400.00 15-06-2023 REF-72448-06-14-2023
9822 Blerje Bojra Murale Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve 2 083 333.00 05-07-2023 REF-74193-07-04-2023
9618 Riparim (rindertim) vepra art (ura,tombino etj.) (Kalimi i tubacionit te furnizimit me uje te lumit erzen me tubacionin DN700 Celiku) Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 64 567 889.00 23-05-2023 REF-69986-05-22-2023
9759 Blerje pompa dhe elektromotorr Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 5 509 375.00 20-06-2023 REF-72947-06-19-2023
9789 Loti 1: “Studim projektim “Rrethim me mur betoni dhe kangjella në sektorin Tufinë”. Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 479 751.00 03-04-2023 REF-64519-03-31-2023
9788 Loti 4: ”Mure mbajtës beton arme në varrezat publike Kashar, Tufinë, Sharrë” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 478 236.00 03-04-2023 REF-64530-03-31-2023
9605 Shërbime në funksion të komunikimit, promovimit dhe organizimit të aktiviteteve të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 12 704 540.00 18-05-2023 REF-69433-05-17-2023
9674 Blerje rrjetje gjeotekstil, thasë ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 4 000 000.00 09-06-2023 REF-72034-06-08-2023
9272 Studim fizibiliteti për analizën ligjore financiare dhe teknike të riorganizimit të shoqërive aksionare aktuale të Ujësjellës Kanalizimeve të Tiranës, Kamzës dhe Vorës Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 800 000.00 02-03-2023 REF-60929-03-01-2023
9753 Ndërtim çati e re për Konviktin Ekonomik, Bashkia Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme 34 891 738.00 24-05-2023 REF-70105-05-23-2023
9787 Blerje materiale ndërtimi për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike , Skrapar për vitin 2023 Qeverisja Vendore Skrapar Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode 3 962 494.00 26-06-2023 REF-73503-06-23-2023
9778 Blerje vegla pune,sharre asfalti,Celsa,kriko etj Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 190 990.00 07-06-2023 REF-71662-06-06-2023
9168 Loti 1 Batimetria e liqenit Fierzë,vlerësimi i sedimenteve dhe vlerësimi gjeologjik i shpateve malore Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 106 952 000.00 15-02-2023 REF-58940-02-14-2023
9782 Sherbimi i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare per Njesine e Koordinimit Korce FSHU SH.A Drejtoria Rajonale OSSHE Korçe Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 2 782 070.00 10-07-2023 REF-74608-07-10-2023
9786 Blerje Ushqime për QDM Qeverisja Vendore Durrës Qendra Ditore e te Moshuarve Durres 6 600 000.00 05-06-2023 REF-71424-06-02-2023
9724 Prodhim i lendes drusore Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 35 833 333.00 01-06-2023 REF-71168-05-31-2023
9802 Loti 1: Mbikqyrje Punimesh me objekt: “Sistem ujitës në pjesën veri-lindore në PMLAT” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 104 167.00 07-06-2023 REF-71728-06-06-2023
9806 Loti 7: Mbikqyrje Punimesh me objekt:“Rehabilitim i një hapësire në zonën jugore të PMLAT Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 571 163.00 07-06-2023 REF-71741-06-06-2023
9807 Loti 8: Kolaudim Punimesh me objekt:“Rehabilitim i një hapësire në zonën jugore të PMLAT” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 59 086.00 07-06-2023 REF-71743-06-06-2023
9814 Loti 11: Mbikqyrje Punimesh me objekt: “Adaptim i hapesirave të kafsheve në Kopshtin Zoologjik” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 498 470.00 07-06-2023 REF-71749-06-06-2023
9815 Loti 12: Kolaudim Punimesh me objekt: “Adaptim i hapesirave të kafsheve në Kopshtin Zoologjik” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 49 629.00 07-06-2023 REF-71751-06-06-2023
9757 Loti 1: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike i objekteve me punonjes sherbimi dhe sisteme alarmi të sinjalizimit e vëzhgimi” Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 18 342 872.00 22-05-2023 REF-69804-05-19-2023
9758 Loti 2 : “Shoqerimi i Vlerave monetare” Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 1 076 688.00 22-05-2023 REF-69807-05-19-2023
9751 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Vlorë SHA UJESELLES KANALIZIME VLORE 36 854 253.00 25-05-2023 REF-70638-05-25-2023
9607 Supervizion punimesh për objektin: “Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shënvlash, Nj.Adm. Rrashbull, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 2 224 458.00 20-04-2023 REF-66486-04-19-2023
9727 Realizimi i projektit “Paketa e sigurisë për 101 ditët e verës Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 1 249 633.00 09-06-2023 REF-71991-06-08-2023
9514 Sigurimi i pasurisë Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 19 945 004.00 19-04-2023 REF-66296-04-18-2023
9698 Mirembajtje e automjeteve Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 2 166 666.00 02-06-2023 REF-71256-06-01-2023
9621 Blerje uniforma pune dhe pajisje mbrojtese personale Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 2 482 600.00 24-05-2023 REF-69940-05-22-2023
9420 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 9 815 000.00 29-03-2023 REF-63921-03-28-2023
9673 Projekt per website te ri per shoqerine Albpetrol sha Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 985 000.00 09-06-2023 REF-71994-06-08-2023
9687 Mjet Transporti HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 4 500 000.00 15-06-2023 REF-72470-06-14-2023
9732 Blerje materiale hidrulike,tubo, pvc,pe,Corrogete Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 5 294 315.00 01-06-2023 REF-71149-05-31-2023
9688 ‘‘Blerje karburanti diesel per Landfillin Bajkaj” Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 7 000 000.00 16-06-2023 REF-72528-06-14-2023
9678 Riparimi i linjës kabllore 110 kV N/St. Kombinat – N/St. Selitë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 4 337 491.00 12-06-2023 REF-72124-06-09-2023
9747 Blerje preparate për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 33 332 320.00 08-06-2023 REF-71891-06-07-2023
10039 Minikontrate 1-Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i Sheshit “Skënderbej" Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 11-04-2023 REF-65455-04-07-2023 (Minikontrate 1)
9793 Minikontrata 1- Blerje materiale per mirembajtjen e kopshteve, shkollave dhe cerdheve ne Bashkinë Fier Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 0.00 04-04-2023 REF-64610-04-03-2023( Minikontrata 1)
9355 Shpenzime mirëmbajtje dhe upgrade për sistemet Skyline të instaluara ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 522 720 000.00 17-03-2023 REF-62682-03-16-2023
9624 Mirëmbajtje Data Center Primar dhe Data Center sekondar Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 17 976 000.00 25-05-2023 REF-70235-05-24-2023
9689 Blerje pjese kembimi dhe bateri, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 7 100 000.00 30-05-2023 REF-70729-05-27-2023
9794 F.V Ashensor prane Qendrës Komunitare Për Persona me Aftësi të Kufizuara Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 2 416 600.00 27-04-2023 REF-67214-04-26-2023
9644 Blerje mjete teknologjike për nevojat e Ndërmarrjes së Pastrimit Fier”(Kamiona teknologjik për mbetjet urbane (kompaktor) Qeverisja Vendore Fier Ndermarja e Pastrimit Fier 12 000 000.00 02-05-2023 REF-67704-04-28-2023
9291 Blerje karburanti për automjetet, gazoil dhe benzinë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 3 417 750.00 06-05-2022 REF-27561-05-05-2022
9098 Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 39 999 986.00 26-01-2023 REF-56894-01-25-2023
9612 Implementimi ne harte i vendndodhjes dhe elementeve financiare te aktiveve afatgjata ne sistemin e raportimin Oracle Analytics Cloud Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 1 800 000.00 19-05-2023 REF-69619-05-18-2023
9588 Supervizion punimesh për objektin: “Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit ne lagjen Karroqerre, lagjen Rexhep, lagjen Vllazerim dhe Fshatin Pjeze, Nj.Adm. Xhafzotaj, Bashkia Shijak” Qeverisja Vendore Shijak Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 1 629 213.00 31-03-2023 REF-66577-04-19-2023
9585 Blerje Çadra për Plazhet Publike në Territorin e Bashkisë Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Parqeve dhe Rekreacionit 1 820 000.00 12-04-2023 REF-65637-04-11-2023
9763 Minikontrate 1- Shërbim për mirëmbajtjen e ashensorit Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 0.00 17-05-2023 REF-69400-05-16-2023(Minikontrate 1)
9762 Blerje Gazoili per nevojat e NPP dhe Bordit te Ujitjes dhe Kullimit dhe pastrimin e mbetjeve-Marreveshje Kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 12 muaj Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 28 280 000.00 25-05-2023 REF-70351-05-24-2023
9656 Sherbime Agroteknike (Fitopatologjike dhe Entomologjike) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 9 990 000.00 18-05-2023 REF-69521-05-17-2023
9710 Sherbime te mirembajtjes se matrapikeve dhe agregateve,cekic thyeres. Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 2 450 000.00 06-06-2023 REF-71539-06-05-2023
9573 Blerje pajisje informatike për përdoruesit e KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 10 000 000.00 10-05-2023 REF-68786-05-09-2023
9643 Trajnim OJTI /Assessor ATSEP ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 1 666 666.00 30-05-2023 REF-70862-05-29-2023
9733 Monitorimi i parametrave mjedisore dhe hartimi i raporteve mjedisore ECO-ELB sh.a ECO-ELB SH.A 750 000.00 15-06-2023 REF-72711-06-15-2023
9657 Blerje tubo KUN 2023 Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 7 179 500.00 08-05-2023 REF-68401-05-05-2023
9690 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 1 351 090.00 31-05-2023 REF-70902-05-30-2023
9628 Blerje solucion antikorroziv+inhibitor Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 370 250.00 25-05-2023 REF-70313-05-24-2023
9572 Testim i kaldajes dhe turbines ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 2 273 600.00 10-05-2023 REF-68773-05-09-2023
9557 Trajnim për 30 kontrollorë të rinj bazik , TWR VIA dhe ACC AREA ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 208 333 333.00 09-05-2023 REF-68587-05-08-2023
9576 Blerje paisje matëse portative profesionale për matjen e tangjent deltës dhe kapacitetit (DF&C) dhe trajnimi i avancuar nga prodhuesi Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 12 000 000.00 05-05-2023 REF-68331-05-04-2023
9642 Shërbime Vijëzimi Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 8 765 880.00 03-05-2023 REF-67816-05-02-2023
9663 Marrje mjetesh me qera (asfaltoshtruese,rrul etj) Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 4 112 526.00 22-05-2023 REF-69817-05-19-2023
9548 Blerje mjete teknollogjike për mirëmbajtjen e linjave dhe N/Stacioneve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 26 000 000.00 28-04-2023 REF-67571-04-27-2023
9655 Blerje Karburant HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 1 727 035.00 02-06-2023 REF-71264-06-01-2023
9599 Shërbim për mirëmbajtjen e ashensorit Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 3 560 453.00 17-05-2023 REF-69400-05-16-2023
9589 Shpenzime pastrimi dhe mirembajtje, riparim BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX 1 100 000.00 04-05-2023 REF-68057-05-03-2023
9407 NSHP, Bot uji per larje rruge Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 6 666 667.00 27-03-2023 REF-63488-03-24-2023
9645 Blerje Karburant Gazoil D1 Ndërmarrja Prodhimit Çeliqeve Elbasan Ndermarrja e Prodhimit te Celiqeve Elbasan 1 478 400.00 04-05-2023 REF-68162-05-03-2023
9594 Rinovim dhe blerje Office 365, Licensa, Antivirus, Licensa per Firewall, Switch dhe Access Control per dy vite BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX 1 500 000.00 16-05-2023 REF-69301-05-15-2023
9625 Blerje matesa uji Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 3 000 000.00 05-05-2023 REF-68338-05-04-2023
9675 Blerje Internet - Intranet Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 000 000.00 05-06-2023 REF-71592-06-05-2023
9515 Blerje transformatori Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 4 020 000.00 31-03-2023 REF-64300-03-30-2023
9462 Loti 1: Blerje lëndë djegëse me përmbajtje squfuri jo më shumë se 1% ndaj masës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 45 240 000.00 06-04-2023 REF-65084-04-05-2023
9260 Mjete didaktike Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 1 700 000.00 03-03-2023 REF-61171-03-02-2023
9493 Blerje karburant 2023 Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 5 450 000.00 13-04-2023 REF-65714-04-12-2023
9478 “Rinovimi i sistemit të mbrojtjes së 2 agregatëve me furnizim instalimin/konfigurimin të dy paneleve të reja, i kompletuar me mbrojtjet dixhitale për gjeneratorin, transformatorin e fuqisë dhe të releve njëveprimëshe për HEC Fierzë”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 114 000 000.00 11-04-2023 REF-65447-04-07-2023
9658 Blerje karburanti për nevojat e shoqërisë Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 4 220 000.00 16-05-2023 REF-69282-05-15-2023
9479 Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i Sheshit “Skënderbej" Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 119 112 119.00 11-04-2023 REF-65455-04-07-2023
9501 Ndërtim dhe rikonstruksion linjash dhe ndërhyrjesh në raste emergjente kanalizimi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtoritë Rajonale Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 429 711.00 13-04-2023 REF-65786-04-12-2023
8807 Loti I: Blerje mish viçi, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 68 123 573.00 02-12-2022 REF-51776-12-01-2022
9339 Blerje Bicikleta për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 6 583 333.00 16-03-2023 REF-62534-03-15-2023
9530 Shpenzime për mirëmbajtjene mjeteve të transportit (Riparim mjetesh, nderrim gomash, bateri dhe vaj) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 6 666 650.00 24-04-2023 REF-66669-04-20-2023
9265 Karburant Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 18 602 100.00 06-03-2023 REF-61313-03-03-2023
9555 Trajnim ATSEP bazik për inxhinierët e CNS/SMC ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 500 000.00 02-05-2023 REF-67701-04-28-2023
9403 Blerje Printer, Fotokopje, Kompjuter dhe pajisje të tjera elektronike për zyrën ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 1 519 463.00 27-03-2023 REF-63471-03-24-2023
9507 Blerje pajisje informative/elektronike Albanian Seaports Development Company Albanian Seaports Development Company 5 222 800.00 18-04-2023 REF-66155-04-14-2023
9532 Mobilje dhe pajisje zyre Albanian Seaports Development Company Albanian Seaports Development Company 3 837 167.00 24-04-2023 REF-66680-04-20-2023
9683 Mirëmbajtje e objekteve të arsimit (Bojatisje) Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria Ekonomike e Arsimit Shkodër 5 047 105.00 25-04-2023 REF-66829-04-24-2023
9590 Supervizion punimesh per objektin Ndertim KUZ fshatrat Gjoric e Siperme dhe Gjorice e Poshtme Njesia Administrative Gjorice Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 3 313 926.00 24-04-2023 REF-66741-04-20-2023
9295 Loti 1: Blerje goma Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 455 800.00 10-03-2023 REF-62006-03-09-2023
9296 Loti 2: Blerje bateri, vaj etj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 9 210 779.00 10-03-2023 REF-62009-03-09-2023
9574 Blerje shërbimi, përgaditjen e dokumentacionit dhe ricertifikimi ISO 14001, për sistemin e menaxhimit Mjedisor për OST sh.a. (Aparatin Qendror, Njësitë Operative dhe NJMT) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 700 000.00 10-05-2023 REF-68693-05-09-2023
9631 Loti 1 “Supervizim i objektit: “Mirëmbajtje Kanali Ujites Rezervuari Grabovice-Pervalec” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 23 226.00 27-04-2023 REF-67170-04-26-2023
9632 Loti 2 “Supervizim i objektit: “Mirëmbajtje Kanali Ujites Krasta e Blaces-Mezarek-Qershize Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 41 549.00 27-04-2023 REF-67172-04-26-2023
9633 Loti 3 “Supervizim i objektit: “Mirëmbajtje Kanali Ujites (Zbrites) Bataqet, Bahcallek Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 17 358.00 27-04-2023 REF-67174-04-26-2023
9634 Loti 4 “Supervizim i objektit: “Mirëmbajtje Kanali Ujites Korie Vakëfit Pretushë” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 32 129.00 27-04-2023 REF-67176-04-26-2023
9635 Loti 5 “Supervizim i objektit: “Mirembajtje Kanali Ujites Stropcke-Leshnice” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 41 185.00 27-04-2023 REF-67179-04-26-2023
8901 Blerje kimikate Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 49 920 000.00 23-12-2022 REF-54758-12-22-2022
9522 Loti 2 “Mirëmbajtje Kanali Ujites Krasta e Blaces-Mezarek-Qershize Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 598 031.00 19-04-2023 REF-66366-04-18-2023
9524 Loti 4 “Mirëmbajtje Kanali Ujites Korie Vakëfit Pretushë” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 235 733.00 19-04-2023 REF-66370-04-18-2023
9408 Gjelberimi, blerje kamioncine Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 375 000.00 27-03-2023 REF-63404-03-24-2023
9277 Blerje goma, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 2 950 000.00 07-03-2023 REF-61449-03-06-2023
9468 Riparimi i dëmtimeve të turbinave të AG1 dhe AG3 në HEC Fierzë dhe i dëmtimeve të turbinave të 5 (pesë) agregateve në Hec Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 49 906 788.00 07-04-2023 REF-65259-04-06-2023
9446 Shërbim për punime me autosondë = 70 ton Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 050 000.00 05-04-2023 REF-64767-04-04-2023
9445 Blerje autobote 2 cope (autobote uji per vaditje), viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 4 995 000.00 27-03-2023 REF-63412-03-24-2023
9535 Blerje pompa uji Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 4 999 850.00 24-04-2023 REF-66684-04-20-2023
9413 Gjelberimi, blerje Pleh Kimik Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 220 605.00 28-03-2023 REF-63696-03-27-2023
9505 Sigurimi i shëndetit dhe sigurimi nga aksidentet personale të punonjësve të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 54 890 281.00 18-04-2023 REF-66190-04-14-2023
9422 Sigurimi i kullës së kontrollit mobile në Aeroportin e Kukësit me gjithë pajisjet e nevojshme ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 55 498 333.00 30-03-2023 REF-64146-03-29-2023
9499 Krijim i kapaciteteve kibernetike dhe digjitalizimi Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 7 009 500.00 14-04-2023 REF-66045-04-13-2023
9526 Blerje pajisje instrumente, vegla elektrike dhe dixhitale (Pajisje per kontrollin dhe matjen e mbrojtjes katodike CIPS dhe DCVG) Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 4 854 422.00 20-04-2023 REF-66587-04-19-2023
9456 Blerje Barriera, tra me perde dhe infrastrukture IT per terminalet dhe parkimin e APD-se Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 12 395 000.00 06-04-2023 REF-65058-04-05-2023
9489 “Rehabilitimi i galerisë së çimentimit në kuoten 296 mmnd në shpatullën e majtë të digës Fierze dhe e rrugës së saj të aksesit”. Njesia e Prodhimit HEC Fierze Njesia e Prodhimit HEC Fierze 117 847 920.00 13-04-2023 REF-65753-04-12-2023
9596 Sherbime printimi Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 3 833 333.00 28-04-2023 REF-67570-04-27-2023
9429 LOTI I: Blerje gazoil 10 ppm Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 168 970 320.00 31-03-2023 REF-64392-03-30-2023
9538 ”Mbilartësimi i mbrojtjes lumore përballë tuneleve të shkarkimit dhe sistemimi i sheshit pranë magazines së re” Njesia e Prodhimit HEC Fierze Njesia e Prodhimit HEC Fierze 98 000 000.00 26-04-2023 REF-67039-04-25-2023
9419 Blerje Mjete Automobilistike Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 13 080 000.00 29-03-2023 REF-63801-03-28-2023
9305 Sistemim i përroit të hapur në rrugën:”Engjëll Mashi”, “Loni Ligori”, Yzberisht". Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 578 567.00 13-03-2023 REF-62159-03-10-2023
9443 Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 4 991 560.00 04-04-2023 REF-64745-04-03-2023
9477 Blerje kosha plastik Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 370 330.00 04-04-2023 REF-64592-04-03-2023
9470 Loti 1 “Blerje pllaka per shtrim rruge” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 7 410 483.00 07-04-2023 REF-65268-04-06-2023
9471 Loti 4 "Blerje materiale të tjera" Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 3 594 357.00 07-04-2023 REF-65278-04-06-2023
9509 Materiale Elektrike Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 989 776.00 18-04-2023 REF-66005-04-13-2023
9602 Loti 3: Blerje tubo hekuri, profile metalike dhe materiale te tjera Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 704 666.00 07-04-2023 REF-65275-04-06-2023
9578 Shërbim siguracion makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 500 000.00 20-04-2023 REF-66536-04-19-2023
9584 Blerje sistem faturimi dhe arketimi Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 11 800 000.00 30-03-2023 REF-64093-03-29-2023
9460 Blerje tel avolzhimi + materiale ndihmëse Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 518 926.00 06-04-2023 REF-65060-04-05-2023
9463 Blerje Rripa trapezoidale (volanti/kalbri/pompe) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 699 126.00 06-04-2023 REF-65013-04-05-2023
9554 “Blerje Karburanti (Gazoil)” Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 5 681 848.00 13-04-2023 REF-65805-04-12-2023
9550 FV elektropompa dhe aksesorët për fshatin Mavrovë Qeverisja Vendore Selenicë Sh.A Ujesjelles Selenice 4 973 000.00 06-04-2023 REF-64966-04-05-2023
9469 Blerje Karburanti Albanian Seaports Development Company Albanian Seaports Development Company 1 630 800.00 07-04-2023 REF-65185-04-06-2023
9487 Blerje Tapet Bari Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 330 000.00 12-04-2023 REF-65639-04-11-2023
9488 Blerje vazo Ø të ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 666 000.00 12-04-2023 REF-65633-04-11-2023
9306 Blerje materiale per sinjalistiken horizontale Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 3 666 666.00 10-02-2023 REF-58610-02-09-2023
9510 Mbikqyrje e objektit: Asfaltim të rrjetit rrugor në njësitë administrative Pogradec. Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 170 014.00 13-04-2023 REF-65603-04-11-2023
9134 Asfaltim i rrugës hyrëse të Impjantit të Trajtimit të Ujrave të Përdorura (ITUN) pranë Impiantit Fotovoltaik Korçë Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 2 900 000.00 08-02-2023 REF-58295-02-07-2023
9560 F.V kaldaje e plote me djeges + linja e furnizimit me GLN Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 9 166 666.00 25-04-2023 REF-66816-04-24-2023
9545 Loti 1: “Blerje bulmeti dhe nënproduktet e tij” Qeverisja Vendore Fier Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier 21 050 013.00 23-02-2023 REF-60040-02-22-2023
9546 Loti 3: “Blerje bukë” Qeverisja Vendore Fier Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier 5 312 160.00 23-02-2023 REF-60046-02-22-2023
9553 Loti 2: “Blerje fruta dhe perime” Qeverisja Vendore Fier Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier 8 424 168.00 23-02-2023 REF-60042-02-22-2023
9357 Blerje vaj, graso ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 2 294 000.00 17-03-2023 REF-62629-03-16-2023
9321 Blerje kosha metalik per Agjensine e Sherbimeve Komunale Qeverisja Vendore Divjakë Agjencia e Sherbimeve Komunale Divjake 1 791 666.00 28-02-2023 REF-60539-02-27-2023
9559 Blerje materiale per mirembajtjen e kopshteve, shkollave dhe cerdheve ne Bashkinë Fier Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 31 343 583.00 04-04-2023 REF-64610-04-03-2023
9540 Blerje materiale elektrike per mirembajtjen e rrjetit ekzistues Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 4 750 000.00 07-04-2023 REF-65092-04-06-2023
9368 Integrimi i sistemit financiar Oracle JDE dhe BI me platformën e fiskalizimit Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durrës 2 800 000.00 20-03-2023 REF-62794-03-17-2023
9410 Shërbimi i printimit dhe fotopjimit Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 5 975 666.00 01-02-2023 REF-57534-01-31-2023
9498 Makineri teknologjike për copetimin e mbetjeve drusore Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 9 166 000.00 14-04-2023 REF-65979-04-13-2023
9520 Blerje kamioncine veteshkarkuese 2.5t per Agjensine e Sherbimeve Komunale Qeverisja Vendore Divjakë Agjencia e Sherbimeve Komunale Divjake 1 500 000.00 19-04-2023 REF-66350-04-18-2023
9519 Blerje beton,tombino dhe tubo korregato Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 899 750.00 19-04-2023 REF-66385-04-18-2023
9562 Loti 1: Blerje buke Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 439 725.00 30-03-2023 REF-64115-03-29-2023
9564 Loti 3:Blerje veze,fruta,perime Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 754 360.00 30-03-2023 REF-64119-03-29-2023
9565 Loti 4:Blerje mish dhe nenprodukte te tij Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 653 258.00 30-03-2023 REF-64122-03-29-2023
9473 Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi për nevoja të UK Rajoni Lezhë Sh.a Qeverisja Vendore Lezhë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A 12 864 000.00 07-04-2023 REF-65190-04-06-2023
9508 Blerje mobilje dhe orendi për zyra Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane 2 487 388.00 30-03-2023 REF-64097-03-29-2023
9617 Blerje makineri pastrimi për nevoja të “TIRANA AGRIKULTURË” sh.p.k”. Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Agrikulture 1 076 693.00 03.04.2023 REF-64539-03-31-2023
9356 Blerje P/N, mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin VOIP, Cisco, Wireless, Telekonferencë dhe shërbim për mirëmbajtjen e rrjetit IT ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 45 175 333.00 17-03-2023 REF-62705-03-16-2023
9431 Sherbim-Menaxhim mbetjesh urbane, në landfill, Inceneratori i Qarkut Elbasan (me makineri të rënda) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 39 045 600.00 31-03-2023 REF-64299-03-30-2023
9467 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 2 496 477.00 07-04-2023 REF-65181-04-06-2023
9390 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 29 165 588.00 23-03-2023 REF-63223-03-21-2023
9421 Blerje siguracion per mjetet e shoqerise tpl dhe kasko Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 1 500 000.00 29-03-2023 REF-63905-03-28-2023
8842 “Shërbim i printimit dhe zarfimit të faturave për nevoja të SHRUKD” Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 24 445 440.00 12-12-2022 REF-52638-12-09-2022
9496 Blerje materiale për mirëmbajtjen e pishinave Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Sportive Tirane 12 833 138.00 16-03-2023 REF-62483-03-15-2023
9461 Siguracion për mjetet e Ashp-së Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 336 828.00 06-04-2023 REF-64962-04-05-2023
9579 Minikontrtate 1-Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 0.00 13-02-2023 REF-58704-02-10-2023 (Minikontrate 1)
9459 Barrierë Elektronike (Trarë) ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 4 956 305.00 06-04-2023 REF-65087-04-05-2023
9440 Blerje gaz i lëngët për gatim Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 10 984 852.00 04-04-2023 REF-64725-04-03-2023
9485 Shpenzime qeramarrje aparate, paisje teknike, makineri (foni, paisje ndriçimi, videoprojektor, karrige, stage, stenda) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 333 333.00 12-04-2023 REF-65584-04-11-2023
9281 Projekt-Zbatim per riparimin e infrastruktures Civile Portuale Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 991 157.00 08-03-2023 REF-61585-03-07-2023
9549 Blerje materiale per sistem ndricimi rrugor dhe aksesor Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 25 138 235.00 03-04-2023 REF-64449-03-31-2023
9380 Blerje P/N dhe shërbim mirëmbajtje e sistemit VCS GAREX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 36 750 000.00 21-03-2023 REF-62935-03-20-2023
9490 Shpenzime sigurimi për automjetet ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 1 822 997.00 13-04-2023 REF-65739-04-12-2023
9254 Automjete me qira operacionale leasing Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 28 950 000.00 03-03-2023 REF-61094-03-02-2023
9178 Blerje mjete transporti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 28 130 000.00 16-02-2023 REF-59206-02-15-2023
9405 Blerje Nafte (gazoil 10ppm) Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 5 673 216.00 27-03-2023 REF-63466-03-24-2023
9392 Blerje tubo dhe materiale për rrjetin e kanalizimeve Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 4 883 000.00 23-03-2023 REF-63179-03-21-2023
9542 Ruajtja e objekteve të UKRK Sh.A me punonjës shërbimi, sistem alarmi,kamera dhe ruajtja e shoqërimi i vlerave monetare Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 33 975 830.00 06-04-2023 REF-65077-04-05-2023
9228 Blerje dhe vendosje gropë septike për nevojat e zyrave të reja modulare Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 3 969 821.00 28-02-2023 REF-60446-02-27-2023
9529 Monitorimi i zjarreve dhe parandalimi i dëmeve në fondin pyjor të ekonomive pyjore Rovë-Lunxhë, Baldushk, Krrabë-Gurrë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 58 333 131.00 22-02-2023 REF-59827-02-21-2023
9533 Loti 1: Blerje lëndë djegëse me përmbajtje squfuri jo më shumë se 1% ndaj masës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 7 818 000.00 18-04-2023 REF-66415-04-18-2023
9534 Loti 2: Blerje gazoil = 0.1% Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 132 000.00 18-04-2023 REF-66417-04-18-2023
9243 Blerje Karburant Gazoil D1 dhe Benzine Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 17 286 100.00 01-03-2023 REF-60808-02-28-2023
9830 BLERJE USHQIME KOLONIALE Qeverisja Vendore Vlorë Shtepia e Foshnjes 0 - 6 vjec Vlore 199 430.00 02-03-2023 REF-60990-03-01-2023
9841 BLERJE BUKE Qeverisja Vendore Vlorë Shtepia e Foshnjes 0 - 6 vjec Vlore 87 200.00 02-03-2023 REF-60981-03-01-2023
9417 Sherbim i ruajtjes fizike QSHK, sistem vezhgimi dhe sinjalizimi depo uji Sektori Prrenjas Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 1 115 683.00 29-03-2023 REF-63841-03-28-2023
9128 Furnizim dhe instalim pompash dhe pajisjesh elektro-mekanike, në Stacionet e fshatrave Vreshtas, Velitërnë, Kishnik (Podgorie), Shëngjergj, Plasë, si dhe në Stacionet Rajonale Plasë (Nj.A Pojan) dhe Bulgarec (Nj.A Libonik). Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 26 500 000.00 07-02-2023 REF-58110-02-06-2023
9414 NSHP, blerje asfaltbeton Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 5 833 333.00 28-03-2023 REF-63776-03-27-2023
9458 “Blerje Materiale Për Funksionimin E Pajisjeve Të Zyrës (Bojë Printeri, Fotokopje)” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 083 217.00 20-09-2022 REF-42228-09-19-2022
9391 Blerje Materiale për Ndriçim Rrugor/Publik Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 3 830 000.00 24-03-2023 REF-63335-03-23-2023
9330 SEKTORI PASTRIMIT, KARBURANT Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 19 050 000.00 16-03-2023 REF-62405-03-15-2023
9163 Shpenzime për mirëmbajtje rrjeti hidraulik Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 3 850 000.00 14-02-2023 REF-58790-02-13-2023
9536 Loti 4 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Sistemim, asfaltim dhe kthim ne gjendje fillestare te segmenteve rrugore pas nderhyrjes ne Rrjetin e Ujesjellesit dhe Kanalizimeve në qytetin e Tiranes për vitin 2023” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 421 200.00 27-03-2023 REF-63432-03-24-2023
9255 Zgjërimi i N/St Golem bashkë me instalimin e qarkut të dytë të linjës 110 kV nga N/St Golem deri në pikën e çarjes së linjës 110 kV Rrashbull-Kavajë (Faza 1) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 110 006 962.00 03-03-2023 REF-61184-03-02-2023
9435 Karburant ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 9 314 138.00 31-03-2023 REF-64360-03-30-2023
9299 Makina (Fadrome e re) Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 9 050 000.00 10-03-2023 REF-61893-03-09-2023
8688 “Blerje Tonera, Bojra Printeri” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 14 717 900.00 31-10-2022 REF-47813-10-28-2022
9173 Blerje asfalto-beton per rruge urbane dhe rurale, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 37 426 990.00 15-02-2023 REF-58922-02-14-2023
9238 Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (gazoil 10 ppm) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 172 099 746.00 01-03-2023 REF-60820-02-28-2023
9242 Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb 95 Oktan Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 27 900 000.00 01-03-2023 REF-60822-02-28-2023
9175 Blerje materiale inerte per mirembajtje rruge urbane dhe rurale, VITI 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 9 973 840.00 15-02-2023 REF-58927-02-14-2023
9432 Rikonstruksion i rrugëve në lagjjen 11 Nëntori Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 22 186 604.00 23-02-2023 REF-59984-02-22-2023
9409 Sherbim sinjalistike horizontale per rruget e Bashkise Fier, Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 10 000 000.00 23-03-2023 REF-63124-03-21-2023
9475 Marrje mjete me qera (Eskavator, Kamion, Pick-up) Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 000 000.00 20-03-2023 REF-62846-03-17-2023
9162 Blerje Matesa Mekanik Uji dhe Akssore Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 11 998 916.00 14-02-2023 REF-58717-02-10-2023
9474 Blerje pjese kembimi Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 8 829 320.00 21-02-2023 REF-59577-02-20-2023
9026 Pajisje zyre Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 1 247 861.00 16-01-2023 REF-55976-01-13-2023
9398 Marrje me qera e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 37 499 040.00 13-03-2023 REF-61454-03-06-2023
9513 Minikontrate 1-Blerje pajisje për zyrat Qeverisja Vendore Tiranë Bashkia Tirane 0.00 05-10-2022 REF-44438-10-04-2022 Minikontrate 1
9831 “Pajisje mjeksore veterinare”, Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 6 666 666.00 13-03-2023 REF-62190-03-10-2023
8864 Loti i I-rë: “Blerje gasoil për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 56 129 934.00 15-12-2022 REF-53463-12-14-2022
8865 Loti i II-të: “Blerje benzinë për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 11 587 566.00 15-12-2022 REF-53465-12-14-2022
9464 Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 500 000.00 15-03-2023 REF-62302-03-13-2023
9382 Blerjekarburant (nafte) per nevojat e Agjencise se Puneve puneve Puneve dhe Mirembajtjes, Bashkia Mirdite Qeverisja Vendore Mirditë Agjencia e Puneve Publike dhe Mirembajtjes Mirdite 8 510 000.00 21-03-2023 REF-62954-03-20-2023
9278 Blerje beton M.150 dhe M.200 Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 17 790 000.00 07-03-2023 REF-61400-03-06-2023
9406 Blerje karburant (nafte) Qeverisja Vendore Malësi e Madhe Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe 1 619 982.00 10-03-2023 REF-61962-03-09-2023
9620 BLERJE USHQIMESH PËR NEVOJAT E SHTËPISË SË FOSHNJËS DURRËS” Qeverisja Vendore Durrës Shtepia e Foshnjes Durres 2 919 071.00 20-03-2023 REF-62801-03-17-2023
9511 Minikontrate 1-Blerje bojë për sinjalistikë rrugore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 31-01-2023 REF-57434-01-30-2023 Minikontrate 1
9256 Blerje Gazoil 10 ppm Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 18 604 167.00 03-03-2023 REF-61186-03-02-2023
9257 Blerje Benzine Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 402 500.00 03-03-2023 REF-61190-03-02-2023
9367 Marrje me qera kamioni transport dherash Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 1 249 842.00 20-03-2023 REF-62835-03-17-2023
9361 NSHP, Riparim automjete Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 916 667.00 17-03-2023 REF-62753-03-16-2023
9225 Pjese këmbimi për bicikletat Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 163 800.00 23-02-2023 REF-60030-02-22-2023
9283 Loti 1 Blerje karburanti naftë D1 (për makinat) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 3 906 000.00 08-03-2023 REF-61672-03-07-2023
9274 Shërbimet e përmirësimit dhe mirëmbajtjes së software-ve Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 9 000 000.00 07-03-2023 REF-61502-03-06-2023
9199 Blerje pajisje mbrojtëse për punonjësit gjatë punës Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 776 533.00 20-02-2023 REF-59522-02-17-2023
9285 Blerje Nafte Qeverisja Vendore Kukës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës SH.A 3 000 000.00 08-03-2023 REF-61611-03-07-2023
9320 Rinovim garancie doganore të magazinave fiskale Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 11 781 071.00 15-03-2023 REF-62343-03-13-2023
9109 Blerje bojë për sinjalistikë rrugore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 24 973 400.00 31-01-2023 REF-57434-01-30-2023
8944 Blerje Autosondë = 20 ton për Q.P.N. Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 39 801 480.00 28-12-2022 REF-55090-12-27-2022
9208 Blerje artikuj ushqimore Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 18 333 250.00 21-02-2023 REF-59338-02-16-2023
9188 Blerje Klori pluhur leng Qeverisja Vendore Kukës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës SH.A 2 500 000.00 20-02-2023 REF-59395-02-16-2023
9268 Blerje inerte ( stabilizant,çakull etj) për ndërhyrjet në rruge) Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 998 875.00 06-03-2023 REF-61333-03-03-2023
8809 Loti III: Blerje bukë thekre dhe integrale. Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 22 595 339.00 02-12-2022 REF-51781-12-01-2022
8942 Blerje pajisjesh sekondare per mirëmbajtjen e Nënstacioneve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 69 500 000.00 27-12-2022 REF-54937-12-23-2022
9142 Blerje shërbim printimi Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 900 000.00 10-02-2023 REF-58591-02-09-2023
8810 Loti V: Blerje fruta dhe zarzavate. Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 74 814 295.00 02-12-2022 REF-51788-12-01-2022
9201 Shpenzime per mirmbajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 16 600 000.00 20-02-2023 REF-59501-02-17-2023
9292 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 8 330 000.00 09-03-2023 REF-61832-03-08-2023
9271 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKRK Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 2 011 567.00 03-03-2023 REF-61133-03-02-2023
8918 Software ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 3 933 333.00 21-12-2022 REF-54433-12-20-2022
9172 Blerje materiale elektrike, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 16 639 985.00 15-02-2023 REF-58815-02-13-2023
9198 Blerje materiale bojaxhiu Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 26 648 360.00 15-02-2023 REF-59053-02-14-2023
9222 Riparim- shërbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 6 016 650.00 27-02-2023 REF-60385-02-24-2023
8445 “Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 “Traktor" (3 kopje)” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 33 972 532.00 12-07-2022 REF-35897-07-08-2022
9132 Sherbime ne lartesi me vinc (kosh) per ngritje personash dhe objektesh Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 10 000 000.00 08-02-2023 REF-58247-02-07-2023
9298 F.V. blerje gomash Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 2 076 000.00 20-02-2023 REF-59462-02-17-2023
9157 Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 39 166 666.00 13-02-2023 REF-58704-02-10-2023
9124 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 4 999 463.00 06-02-2023 REF-57955-02-03-2023
9127 Rikonstruksion i rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim i rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i vjeter, Vinoteke dhe fshat i Ri(Pularia), Hoti i Ri, Grude e Re Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 35 812 546.00 21-12-2022 REF-53052-12-13-2022
9450 Blerje Beton të Gatshëm Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 660 000.00 27-02-2023 REF-60308-02-24-2023
9180 Blerje materiale per rinovim linjash elektrike Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 6 666 666.00 16-02-2023 REF-59070-02-15-2023
8961 Blerje elektroda Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 235 800.00 30-12-2022 REF-55364-12-29-2022
8953 Auditimi i pasqyrave financiare për tre vite Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durrës 10 060 000.00 30-12-2022 REF-55386-12-29-2022
9375 Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike në Cloud së bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX 22 500 000.00 31-01-2023 REF-57417-01-30-2023
9116 Ndertimi i fushes se sportit Laknas Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 3 960 556.00 02-02-2023 REF-57379-01-30-2023
9111 Loti 2 Benzinë Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 3 091 667.00 01-02-2023 REF-57556-01-31-2023
9106 Blerje Vajra Lubrifikante Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 2 915 700.00 31-01-2023 REF-57431-01-30-2023
9147 Blerje Pjese Kembimi Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 9 975 640.00 07-02-2023 REF-58050-02-06-2023
9376 Blerje veshje pune Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 2 082 200.00 30-01-2023 REF-57217-01-27-2023
9829 “Pajisje mjeksore veterinare”, Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 6 666 666.00 13-03-2023 REF-62190-03-10-2023
8905 Rikonstruksion i gjendjes faktike të rrugës "Marije Buda" dhe "Hamdi Roseni Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 17 651 150.00 27-12-2022 REF-54906-12-23-2022
9377 Minikontrate 1-Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve te shoqerise Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 0.00 25-01-2023 REF-56799-01-24-2023 Minikontrate 1
9303 Rikualifikimi urban i lagjes Llukan Prifti, ndriçimi rrugor Qeverisja Vendore Kuçovë Ndermarrja Komunale Kucove 3 310 304.00 23-02-2023 REF-59941-02-22-2023
9182 Blerje materiale per pastrim Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 1 099 930.00 16-02-2023 REF-59114-02-15-2023
9099 Riparim, mirëmbajtje makina dhe automjete për një periudhë 2 (dy) vjecare Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 80 580 000.00 27-01-2023 REF-57159-01-26-2023
9143 Blerje fishekzjarre për festat e vitit 2023 Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 249 167.00 10-02-2023 REF-58613-02-09-2023
9110 "Riparimi i transformatorit te demtuar 3200 KVA 6/35kV" HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 3 803 000.00 01-02-2023 REF-57511-01-31-2023
9076 Perditesim i Programit te Faturimit dhe Arketimit . Transferimi i te dhenave dhe Web Serviceve per Pagesat e Faturave te Ujit te Pijshem Qeverisja Vendore Kukës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës SH.A 5 000 000.00 20-01-2023 REF-56349-01-19-2023
9103 Blerje Goma Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 6 398 700.00 23-01-2023 REF-56440-01-20-2023
9089 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve te shoqerise Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 87 047 490.00 25-01-2023 REF-56799-01-24-2023
9158 Blerje dru zjarri Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 2 082 600.00 13-02-2023 REF-58667-02-10-2023
9273 Sherbime te tjera "Sherbimi pastrimit i koshave dekorative" Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tiranë 20 800 000.00 07-03-2023 REF-61507-03-06-2023
9276 Pllaka varrezash(kostume varresh) Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 3 000 000.00 03-02-2023 REF-57769-02-02-2023
9056 Furnizim vendosje kaldaja elektrike për sistemin e ngrohjes, ftohjes dhe delagështimit në HEC Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 15 000 000.00 18-01-2023 REF-56186-01-17-2023
9159 Mirembajtje e objekteve ndertimore (lyerja me boje) Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 3 748 150.00 13-02-2023 REF-58725-02-12-2023
9181 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e sobave profesionale me gaz Qeverisja Vendore Mat Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 4 451 700.00 16-02-2023 REF-59167-02-15-2023
9290 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit (Shpenzime siguracioni TPL) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 2 200 000.00 17-02-2023 REF-59295-02-16-2023
9112 Loti i 1 Naftë Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 36 900 000.00 01-02-2023 REF-57554-01-31-2023
8852 "AUTOSHKALLË" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 3 666 666.00 28-09-2022 REF-43491-09-27-2022
9309 Minikontrata 1 Loti 1: Trajnimi dhe certifikimi i personelit për punët në impjante elektrike dhe për punimet me enët nën presion Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 0.00 24-11-2022 REF-51044-11-23-2022 (Minikontrata 1)
9057 Blerje benzinë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 1 100 940.00 18-01-2023 REF-56183-01-17-2023
9058 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 16 800 000.00 18-01-2023 REF-56185-01-17-2023
8913 Ndriçim publik në kuadër të projektit “Bashki me energji inteligjente” (SEMP) Qeverisja Vendore Përmet Ndermarrja e Pastrim-Gjelberimit Permet 54 584 106.00 30-12-2022 REF-55351-12-29-2022
9059 Përmirësimi i rrjetit fizik dhe wireless, kontrolli i aksesit në rrjet dhe riogranizimi i dhomës teknike KESH Qendër Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 24 769 000.00 18-01-2023 REF-56118-01-17-2023
9310 Minikontrate 1-Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 20-01-2023 REF-56314-01-19-2023(Minikontrate 1)
9681 “Shtëpiza strehimi për kafshët endacakë”. Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 28 200 000.00 28-02-2023 REF-60538-02-27-2023
9108 Riparim i stolave dhe koshave Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 8 325 810.00 31-01-2023 REF-57442-01-30-2023
9150 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve paisjeve teknike dhe veglave te punes Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 1 630 000.00 09-02-2023 REF-58153-02-06-2023
9151 Blerje Matësa Uji dhe kaseta Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 2 198 802.00 09-02-2023 REF-58434-02-08-2023
9071 LOTI I: “Blerje Gazoil D1 për ASHP, QSB, QEA, SHMZSH dhe Terrenet Sportive” Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 30 291 667.00 20-01-2023 REF-56386-01-19-2023
9289 (Minikontrate 1)-Blerje internet dhe intranet Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 0.00 30-01-2023 REF-57308-01-27-2023 (Minikontrate 1)
9287 (Minikontrata 1) Blerje tubo betoni te armuara Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier 0.00 05-01-2023 REF-55640-01-04-2023 (Minikontrata 1)
8979 Transporti i punonjesve te shoqerise Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 386 000.00 27-12-2022 REF-54961-12-23-2022
9123 Prime sigurimi për mjetet motorrike të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 007 800.00 06-02-2023 REF-57932-02-03-2023
9072 Blerje Rroba Pune Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 5 997 650.00 20-01-2023 REF-56328-01-19-2023
8843 Mirëmbajtje e thellë e objekteve publike (Agjensia e Mbrojtjes së Konsumatorit) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 5 025 207.00 12-12-2022 REF-52742-12-09-2022
8827 Blerje kancelari dhe zarfa Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 40 577 848.00 06-12-2022 REF-52148-12-05-2022
9206 Blerje internet dhe intranet Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 6 396 000.00 30-01-2023 REF-57308-01-27-2023
9070 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 19 124 350.00 20-01-2023 REF-56314-01-19-2023
9105 Blerje Nafte për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike ,Skrapar për vitin 2023 Qeverisja Vendore Skrapar Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode 9 558 000.00 31-01-2023 REF-57424-01-30-2023
9092 Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 6 000 000.00 25-01-2023 REF-56634-01-23-2023
8837 Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III Qeverisja Vendore Mat Sh.A Ujesjelles Mat 108 706 200.00 09-12-2022 REF-52570-12-08-2022
9186 Blerje lëndë djegëse pellet për ngrohje dhe shpërndarje në objektet arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 16 472 700.00 13-02-2023 REF-58745-02-13-2023
9366 Blerje paisje kancelare për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit per vitin 2022-2023 Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 4 235 578.00 14-11-2022 REF-49604-11-11-2022
8931 F-V kontenierë dhe kabina sanduiç për ambjente pune për punonjësit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 404 559.00 04-01-2023 REF-55536-12-30-2022
9075 Blerje pjesë këmbimi për makinat e rënda të ASHP-së Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 3 332 400.00 20-01-2023 REF-56365-01-19-2023
9137 F.V pjesë këmbimi për makinat e sherbimit te ASHP-se Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 661 800.00 19-01-2023 REF-56234-01-18-2023
9622 Blerje makine teknologjike Qeverisja Vendore Lushnje Bashkia Lushnje 13 661 914.00 17-01-2023 REF-56046-01-16-2023
8681 Blerje pajisjesh kompjuterike ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 7 977 781.00 04-11-2022 REF-48529-11-03-2022
8928 Server ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 4 967 200.00 04-01-2023 REF-55599-12-30-2022
8851 Blerje pompë për injektimin e ujit teknologjik për impiantin e dekantimit Gorisht Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 12 250 000.00 13-12-2022 REF-52878-12-12-2022
9232 Minikontrata 1 Blerje inerte Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 29-12-2022 REF-55321-12-28-2022 (Minikontrata 1)
8889 "Rikonstruksion ofiçina e ASHP-së" Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 2 415 345.00 20-12-2022 REF-51374-11-25-2022
9078 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 3 500 000.00 20-01-2023 REF-56402-01-19-2023
8910 Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Konferenca e Mukjes, Babrru Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 2 625 026.00 28-12-2022 REF-55060-12-27-2022
8841 Punime civile për rikonstruksionin e N/Stacionit 110 kV Guri i Kuq, si dhe N/Stacionit 110 kV Kukës Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 31 370 441.00 09-12-2022 REF-52466-12-07-2022
9073 Gaz i lengshem Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 5 982 185.00 20-01-2023 REF-56342-01-19-2023
9207 Minikontrata 1 LOTI 1: Blerje gazoil 10 PPM Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 0.00 13-12-2022 REF-52972-12-12-2022 (Minikontrata 1)
8934 Blerje tubo betoni te armuara Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier 17 759 100.00 05-01-2023 REF-55640-01-04-2023
9126 Blerje Internet - Intranet Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 000 000.00 01-02-2023 REF-57632-02-01-2023
9024 Loti I Diesel Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 197 906 500.00 16-01-2023 REF-55955-01-13-2023
9025 Loti II Benzine Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 949 500.00 16-01-2023 REF-55957-01-13-2023
9069 Strukture per funizimin e autoboteve me gazoil Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 950 000.00 19-01-2023 REF-56278-01-18-2023
8844 “Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Fierzë”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tiranë 60 000 000.00 12-12-2022 REF-52714-12-09-2022
8946 Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit DVOR, DME, ILS prodhim Selex ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 34 000 000.00 29-12-2022 REF-55330-12-28-2022
8903 Blerje pompa dhe elektromotorr Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 2 587 500.00 23-12-2022 REF-54841-12-22-2022
8880 “Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 19 935 720.00 19-12-2022 REF-53874-12-16-2022
8881 “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 39 841 065.00 19-12-2022 REF-53868-12-16-2022
8902 Blerje dhe Vendosje Banakë (tezga) për Tregun Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 1 825 000.00 23-12-2022 REF-54676-12-22-2022
8888 Implementimi i sistemit të monitorimit të infrastrukturave IT në KESH sh.a dhe lëvrimi i licensave software Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 11 000 000.00 20-12-2022 REF-54124-12-19-2022
8854 Mirëmbajtja vjetore e aplikacionit Integrated Web Briefing dhe trajnimi i stafit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 14-12-2022 REF-53146-12-13-2022
8926 Rikonstruksion i disa shtyllave te linjës L.110-40 Fier-Selenicë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 17 092 367.00 04-01-2023 REF-55595-12-30-2022
8866 Gjenerimi i IBAN Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 5 000 000.00 15-12-2022 REF-53541-12-14-2022
8951 Loti 2 -Veshje ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 32 806 738.00 30-12-2022 REF-55504-12-29-2022
9171 Minikontrate 1-“Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”. Qeverisja Vendore Lushnje SH.A. Ujësjellës Kanalizime, Lushnjë 0.00 26-08-2022 REF-39979-08-26-2022 Minikontrate 1
8806 Studimi i menaxhimit të emergjencave dhe kontrollit të sigurisë së digave Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 10 000 000.00 01-12-2022 REF-51475-11-30-2022
8751 Blerje materiale (saraçineska, tapa. Manikota,Etj) per nevojat e Ukt sha”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 229 400.00 18-11-2022 REF-50377-11-17-2022
8687 Blerje litarë çeliku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 6 500 273.00 07-11-2022 REF-48676-11-04-2022
8677 “Shërbim internet per nevojat e UKD-së” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 2 985 000.00 01-11-2022 REF-47911-10-31-2022
8863 "Blerje karburanti per nevojat e UKD sha" Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujësjellës Kanalizime Durrës 130 000 000.00 15-12-2022 REF-53499-12-14-2022
8719 Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 59 000 000.00 15-11-2022 REF-49870-11-14-2022
8943 Blerje tubo naftësjellësi Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 38 269 260.00 28-12-2022 REF-55082-12-27-2022
8879 Furnizim, vendosje dhe Mirembajtje e elementeve te brandimit ne qendrat e kujdesit ndaj klientit dhe zyrat Administrative te OSHEE Group sh.a. per 2 vjet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 39 896 000.00 19-12-2022 REF-53935-12-16-2022
8955 Punime për demontimin e tubacioneve nëntokësore të linjave të gazit që kalojnë në territorin ku do ndërtohet Nënstacioni 400/220 kV Fier Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 646 956.00 27-12-2022 REF-54982-12-23-2022
9161 Minikontrate 1-Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë 0.00 10-11-2022 REF-49297-11-09-2022 Minikontrate 1
8978 Blerje lëndë e I-rë dhe materiale ndihmëse për fonderinë në QMN Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 822 875.00 30-12-2022 REF-55394-12-29-2022
8849 LOTI 1: Blerje gazoil 10 PPM Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 10 700 000.00 13-12-2022 REF-52972-12-12-2022
8957 Ndërtimi i sistemit të ventilimit për Qendrën e Dispeçerisë të OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 6 366 000.00 30-12-2022 REF-55399-12-29-2022
9067 Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 305 750.00 16-11-2022 REF-50074-11-15-2022
8981 Riparimi per motopompen dizel te sistemit antizjarr Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 374 330.00 27-12-2022 REF-54983-12-23-2022
8163 Shpenzime për mirëmbajtje të mjeteve të transportit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 7 496 200.00 03-12-2021 REF-13845-12-02-2021
8887 Blerje program (software) për kryerjen e tarimeve, koordinimit dhe selektivitetit të mbrojtjes rele për rrjetin e transmetimit, shërbim mirëmbajtje të softuerit, si dhe trajnim të punonjësve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 33 000 000.00 20-12-2022 REF-54054-12-19-2022
8819 Blerje asfalti Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 24 999 990.00 13-09-2022 REF-41318-09-12-2022
8919 Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 22 454 000.00 21-12-2022 REF-54285-12-20-2022
8700 Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë 78 840 000.00 10-1