Open Procurement Albania

‘‘’Ndertimi i objektit te Polit te Ri Administrativ, Njesia Administrative Bubq Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’ (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Krujë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Krujë
Tender object ‘‘’Ndertimi i objektit te Polit te Ri Administrativ, Njesia Administrative Bubq Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’ (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-92257-04-06-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 238 129 843,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-04-2021
Last date of Submitted Documents 19-04-2021
Tender Held Date 19-04-2021
No. of Bidders
Bidders ‘’4 A-M’’ sh.p.k
‘’ BAMI ” SH.P.K
’’ERGI’’ sh.p.k
‘’ ELDA VL’’ sh.p.k
‘’KEVIN CONSTRUKSION’’ sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Bami SHPK
 • The winning bid ALL without vat 237 995 994,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 237995994
  Contract date 14-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ’’ERGI’’ sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur vertetim , ku te vertetoje se nuk ka detyrime te pashlyera te taksave dhe tarifave vendore per vitin 2020.
  2. ‘’ ELDA VL’’ sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat ligjore dhe teknike te kerkuara, pervec ekstraktit te thjeshte te QKBse.
  3. ‘’KEVIN CONSTRUKSION’’ sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka sjelle asnje dokument ku te provoje se disponon ne pronesi ose me qera mjetet e kerkuara ne DST.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. OE “‘4 A-M’’ sh.p.k
  2. OE “ BAMI ” SH.P.K
  3. OE ’’ERGI’’ sh.p.k
  4. OE ‘’ ELDA VL’’ sh.p.k
  5. OE ‘’KEVIN CONSTRUKSION’’ sh.p.k _____________________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. OE ‘’ BAMI ” sh.p.k - Vlera: 237’995’994 lekë
  2. OE ‘’4 A-M’’ sh.p.k - Vlera: 238’120’415 lekë pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Krujë REF-92257-04-06-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 31 Maj 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 96 datë 23 Qershor 2021
  FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data