Open Procurement Albania

Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin e Drejtorisë së Forcës së Poçme Operacionale (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Tender object Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin e Drejtorisë së Forcës së Poçme Operacionale (Programi i Rindertimit).
_________________________________

Burimi i Financimit: Fonde të vena në dispozicion sipas Në zbatim të VKM Nr. 169, datë 17.03.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin e Drejtorisë së Forcave të Posaçme Operacionale, Linzë, Bashkia Tiranë dhe caktimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në mbështetje të ligjit nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurim publik”, VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”
Reference No. REF-93856-04-23-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 692 593,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-04-2021
Last date of Submitted Documents 07-05-2021
Tender Held Date 07-05-2021
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :

1. “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” sh.p.k:
2. “NET-GROUP” sh.p.k, dhe “ARENA MK” sh.p.k,

________________________________
Kanë qenë pjesëmarrës në fazën tjetër këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. INSTITUTI DEKLIADA-ALB - 3,692,000 leke pa tvsh.
2. “NET-GROUP” sh.p.k, dhe “ARENA MK” sh.p.k - 3,692,593 leke pa tvsh.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INSTITUTI DEKLIADA - ALB
 • The winning bid ALL without vat 3 692 000,00
  Bidder Announcement date 28-06-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3692000
  Contract date 05-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2014
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit REF-93856-04-23-2021
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 63 datë 26 Prill 2021
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 100 datë 28 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 110 datë 14 Korrik 2021
 • Buletini i Posaçëm i Njoftimeve Publike Nr. 63 Datë 26.04.2021
 • Preventiv (fq 1-36)
 • Preventiv (fq 37-38)
 • ______________________________
 • VKM Nr.169, datë 17.3.2021 Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve të ish-repartit “Renea”, Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, Linzë, Bashkia Tiranë, dhe caktimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit si njësi zbatuese

 • ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data