Open Procurement Albania

Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rikonstruksioni i 3 (tre) objekteve arsimore në Bashkinë Kurbin (Gjimnazi At’Shtjefen Kurti, Kopshti Nr.3 Laç, Shkolla 9-vjecare Nike Tom Prela), në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rikonstruksioni i 3 (tre) objekteve arsimore në Bashkinë Kurbin (Gjimnazi At’Shtjefen Kurti, Kopshti Nr.3 Laç, Shkolla 9-vjecare Nike Tom Prela), në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit)

Burimi i Financimit: Në zbatim të VKM-së Nr.88, date 09.02.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të tri objekteve arsimore në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”.
Reference No. REF-41481-09-13-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 146 753,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 14-09-2022
Last date of Submitted Documents 26-09-2022
Tender Held Date 26-09-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. BOE “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"” SHPK & “IMES -D” SHPK
2. “MCE” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM - IMES -D
 • The winning bid ALL without vat 3 090 520,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3090520
  Contract date 12-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 7 muaj nga momenti i lidhjes së kontratës.
  Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 12 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions Vlera e kontrates eshte pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for IMES -D viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for IMES -D viti 2014
  Monitor treasury transaction for IMES -D viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for IMES -D viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-41481-09-13-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 159 datë 18 Nëntor 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 171 datë 14 Dhjetor 2022
  Procesverbal" Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"
  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Vendim Nr.88, datë 9.2.2022" Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të triobjekteve arsimore në bashkinë Kurbin dhe caktimin ebashkisë Kurbin si njësi zbatuese"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data