Open Procurement Albania

Rindërtimi në truallin ekzistues të 3 (tre) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.1 Laç (Poligoni), pallati nr.2 dhe nr.3 Mamurras, Bashkia Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Rindërtimi në truallin ekzistues të 3 (tre) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.1 Laç (Poligoni), pallati nr.2 dhe nr.3 Mamurras, Bashkia Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit)

Burimi i Financimit: Në zbatim të VKM-së Nr.499, datë 27.07.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), Njësia Administrative Laç dhe Mamurras, Bashkia Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”,
Reference No. REF-46817-10-20-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 379 207 080,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-10-2022
Last date of Submitted Documents 01-11-2022
Tender Held Date 01-11-2022
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatoreve ekonomike te kualifikuar ne perfundim te fazes se pare:
1. “4 A-M” SHPK
2. BOE “ULZA” SHPK & “GJEOKONSULT & CO” SHPK

Kane qene pjesemarres ne fazen tjeter te procedures keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. “4 A-M” SHPK me vlere 377,728,420 leke dhe 100 pike
2. BOE “ULZA” SHPK & “GJEOKONSULT & CO” SHPK me vlere 378,347,780 leke dhe 96.23 pike
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 4 A -M SHPK
 • The winning bid ALL without vat 377 728 420,00
  Bidder Announcement date 17-01-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 377728420
  Contract date 07-02-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 18 muaj nga momenti i lidhjes së kontratës.
  Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-46817-10-20-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Planimetria dhe Planvendosja e tre pallateve

  Formulari i Lidhjes se Kontrates
  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Vendim Nr. 499, datë 27.7.2022 "Per perdorimin e fondit te rindertimit per financimin e rindertimit te njesive te banimit ne ndertesa (pallat), njesia administrative Laç dhe Mamurras, bashkia Kurbin, dhe caktimin e bashkisë Kurbin si njësi zbatuese"
  Buletini i Posaçëm Nr. 15 datë 14 Shkurt 2023

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data